Myndighed Hjemmehjælp og Bolig

Vi kan yder råd og vejledning, hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen

Råd og vejledning

Myndighed Sundhed kan yde råd og vejledning, hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen.

Den hjælp, vi kan tilbyde dig, vil altid tage udgangspunkt i dine behov og i hvor høj grad, du selv er i stand til at deltage.

Så hvis du i forbindelse med fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer har behov for råd og vejledning eller personlig pleje og / ellers praktisk hjælp kan du rette henvendelse til en visitator i Myndighed, Hjemmehjælp og boliger.

Visitatoren er en faguddannet person, der sammen med dig vurderer dine behov og dine muligheder for hjælp.

Du vil blive inddraget mest muligt i oplysning og behandling af din ansøgning, så du selv har indflydelse på hvilken hjælp der bevilges. Visitator vil således bede dig om at medvirke til, at få de nødvendige oplysninger frem.

Når visitatoren skal vurdere, hvilken hjælp du kan få, tages der udgangspunkt i lovgivningen, i dine behov og i det serviceniveau og kvalitetsstandarder, Holstebro Byråd har vedtaget.

Du kan ifølge Serviceloven få hjælp, hvis din funktionsevne er midlertidigt, eller er varigt nedsat på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer.

Hjælpen tildeles altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og behov.

Vurderingen af dit behov for hjælp kan ske i dit hjem, ved telefonisk kontakt eller i samarbejde med fagligt personale.

Ved visitationsbesøg i dit hjem anbefales at invitere en bisidder - dvs. pårørende, bekendte eller andre - med til samtalen med visitator. Bisidderen kan støtte dig i situationer, hvor du er usikker. En bisidder er dine ekstra øjne og ører samt din ekstra stemme, hvis du ønsker det. Det kan være en god ting, idet andre kan være med til at huske, hvad der blev sagt og aftalt ved samtalen.

Hjælpens formål aftales mellem dig og visitator.

  • Hvis du bevilges hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, får du et afgørelsesbrev om den bevilgede hjælp.
  • Hvis du ikke får den hjælp, du har søgt om, får du et skriftligt afslag med en forklaring (begrundelse), samt en klagevejledning.
  • Ved mindre justeringer af hjælpen, hvor du får den hjælp, du har bedt om, vil du ikke blive skriftligt orienteret.
  • Dit behov for hjælp bliver revurderet efter behov af en visitator. Personalet, der kommer i dit hjem, vil derudover løbende følge dit behov for hjælp og meddele ændringer til en visitator. Hvor hurtigt træffes der en afgørelse
  • Visitatorerne foretager en individuel og konkret vurdering af, hvor meget det haster med at behandle den enkelte borgers anmodning om hjælp.
  • Derfor foregår en løbende koordinering og prioritering, under hensyntagen til, at der tilstræbes kortest mulige behandlingstid.
  • Her kan du se de officielle sagsbehandlingstider 

Hjemmeplejen er opdelt i 4 teams

De 4 teams er fordelt centralt rundt i vores kommune - 2 områder i øst og 2 i vest.

Hvert område dækker sin del af kommunen. 

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.