Socialpædagogisk støtte – Handicap

Socialpædagogisk støtte er et visiteret tilbud, som tilbyder støtte og vejledning til voksne med handicap, som bor i eget hjem.

Fokus i den socialpædagogiske støtte 

Målet med den socialpædagogiske støtte er, at den enkelte kan klare sit hverdagsliv med så høj en grad af selvstændighed som muligt. Derfor har støtten fokus på at øge selvstændigheden gennem træning, læring og omsorg. Det tror vi på giver livskvalitet.

Den socialpædagogiske støtte er en del af Center for Handicap

Målgruppen for socialpædagogiske støtte er voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem.

Den socialpædagogiske støtte tilbyder støtte og vejledning til voksne, som bor i eget hjem.

Den socialpædagogiske støtte vil altid tage udgangspunkt i individuelle mål ud fra den enkeltes støttebehov. I første omgang gives støtte typiske som et afklarings- og træningsforløb for, at vi sammen med borgeren kan finde ud af, hvad borgeren selv kan, og hvad der er brug for støtte til.

Støtten kan blandt andet omhandle:

  • Struktur i dagligdagen
  • Vejledning om økonomi, indkøb, læsning af post mv.
  • Støtte og motivation til praktiske gøremål
  • Mestring af psykiske vanskeligheder
  • Styrke og øge sociale netværk og relationer

Velfærdsteknologi i form af virtuel bostøtte og apps til f.eks. struktur i hverdagen anvendes i støtten til borgerne der, hvor det vurderes at være relevante redskaber til at understøtte den enkelte borgers selvhjulpenhed og livskvalitet.

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har den socialpædagogiske støtte fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelæge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder personalet ud fra:

  • Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Social og Sundhed

Center for Handicap

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114600

Viborgvej 67
7500 Holstebro