Midlertidig aktivitet

For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra visse midlertidige aktiviteter, skal disse anmeldes til Kommunen.

Anmeld aktiviteten til Kommunen

Hvis du midlertidigt skal foretage en af nedenstående aktiviteter, skal du senest 14 dage inden påbegyndelse anmelde aktiviteten til Kommunen. 

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygningsfacadebehandling.

Anmeld på  Virk.dk 

 

Kommunen vil efterfølgende meddele accept af aktiviteten, eventuelt stille vilkår for arbejdets udførelse eller i helt særlige tilfælde nedlægge forbud.

Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Retningslinjer for midlertidige aktiviteter

Ved midlertidige aktiviteter har Holstebro Kommune fokus på, at arbejdet udføres med så få gener for kommunens borgere som muligt. I de tilfælde, hvor væsentlige gener ikke kan undgås, foretager Kommunen en afvejning af hensynet til borgerne og projektets gennemførelse. Det betyder, at borgere kan blive nødt til at tåle gener i en periode, og at bygherre kan få restriktioner for arbejdets udførelse.

Som udgangspunkt er det sådan, at jo længere tid et projekt varer, jo færre gener må der være uden for normal arbejdstid. I særlige tilfælde kan der nedlægges forbud mod aktiviteten.

Inden aktiviteterne begyndes bør bygherre orientere de nærmeste naboer, eller andre, der kan blive berørt af den midlertidige aktivitet, om aktivitetens karakter, omfang og varighed, enten ved personlig henvendelse eller opslag.

Forebyggelse af støjgener

Støjende arbejde skal som udgangspunkt udføres mellem kl. 7 og 18 på hverdage og 7-14 om lørdagen. Arbejdet bør udføres med materiel, der støjer mindst muligt. Maskiner skal være forsynet med et CE mærke, og en angivelse af støjniveauet. 

Arbejdspladsen bør indrettes, så støjende maskiner m.m. placeres længst væk fra boliger eller bag afskærmning.

Forebyggelse af gener fra sandblæsning og højtryksspuling

Sandblæsning skal foretages som våd sandblæsning. Gener fra støv og vand kan forebygges ved at arbejdet foregår under presenning eller anden afdækning, der er så tæt, så det sikres, at støvet og vanddråberne ikke spredes til omgivelserne. 

Støv og afblæst materiale må ikke ledes til kloaksystemet, men skal opsamles. Vand fra afrensning af facader må ikke ledes til kloak uden forudgående tilladelse fra Holstebro Kommune. 

Forebyggelse af gener fra nedrivning

Støvgener kan forebygges ved at overdække containere og foretage oversprøjtning eller tilsætning af vand.

Sørg for at opsamle støv, der opstår i forbindelse med nedfald af støvende materialer. Stilladser afdækkes med presenning eller plast.