Forskrift for midlertidigt bygge- og anlægsarbejder

Forskrift for støjende, støvende og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder. Omfatter nedrivninger, opførelser, sandblæsninger eller andre former for bygge- og anlægsarbejder.

Holstebro Kommune vækster og der er gang i byggeriet. For at imødekomme denne udvikling, er det nødvendigt, at byen fortættes, og boliger bygges. Dette kan ved uhensigtsmæssige forløb resultere i støjgener for naboer til bygge- og anlægsarbejde og et forsinket anlægsarbejde, såfremt bygherre indretter sig, eller agerer uden tilstrækkelig omtanke på omgivelserne.  

Holstebro Kommune ønsker med denne forskrift at indbyde bygherrer og naboer til bygge- og anlægsprojekter til et partnerskab. Partnerskabet udmøntes i denne forskrift, der søger at sikre både bygherrers og naboers rettigheder ved at tydeliggøre klare regler for midlertidige støj-, støv- og vibrationsfrembringende aktiviteter. Det gælder altså både, hvad bygherrer må påføre omgivelserne ift. midlertidige aktiviteter, og hvad man som nabo skal forvente at kunne høre fra disse aktiviteter. At være borger i en by betyder, at der er en påvirkning af støj i omgivelserne, som man skal tåle. Med forskriften fastsættes rammer for, at bygherrer skal have omtanke for og bestræbe sig på at undgå at udsætte omgivelserne for unødvendig støj.

Det er bygherrens ansvar at kende til den relevante lovgivning. Forskriften fritager derfor ikke den ansvarlige for byggeriet (bygherre) fra at søge de for projektet nødvendige tilladelser eller overholde regler efter anden lovgivning.

Forskriften udstikker retningslinjer for støjende, støvende og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder i Holstebro Kommune. Forskriften omfatter nedrivninger, opførelser, sandblæsninger eller andre former for bygge- og anlægsarbejder.

§ 1 Forskriften har til formål at begrænse gener fra midlertidige støj-, støv- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, som f.eks. bygge- og anlægsarbejder, i Holstebro Kommune.

§2 – Forskriften gælder i Holstebro Kommune.

§ 3 - Forskriften gælder ved følgende offentlige og private midlertidige aktiviteter:

 1. Bygge- og anlægsarbejde,
 2. Nedrivningsaktiviteter,
 3. Bygningsfacadebehandling,
 4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Stk. 2. Holstebro Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 3. Holstebro Kommune afgør ved tvivlstilfælde, om en midlertidig aktivitet er omfattet af denne forskrift.

Stk. 4. Det er Holstebro Kommune, der afgør om en midlertidig aktivitet er omfattet forskriften, eller om arbejdet er af særlig karakter, der kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Stk. 5. Forskriften omfatter ikke regulering af bygningsskadende vibrationer.

Stk. 6. Forskriften gælder ikke selvbyggeri og renovering af egen bolig, hvor det er ejeren selv, der udfører arbejdet.

§ 4 I denne forskrift forstås:

Nr. 1. Bygherre: Den person, virksomhed eller institution, som har iværksat aktiviteten jf. § 3, og har juridisk ansvar herfor.

Nr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: Arbejder omfattet af byggelovens §2[1], herunder nybyggeri, om- og tilbygning samt nedrivning.

Nr. 3. Entreprenør: Den aktør eller virksomhed, der er ansvarlig for aktiviteten jf. § 3.

Nr. 4. Midlertidige aktiviteter: Aktiviteter jf. § 3, som ophører efter en begrænset periode.

Stk. 2. Følgende midlertidige aktiviteter betragtes som støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende:

 • Af- og pålæsning af byggematerialer, affald m.m.,
 • Anvendelse af trykluftværktøj,
 • Anvendelse af elektriske lifte og lignende,
 • Anvendelse af tårnkran og lignende,
 • Opstilling og nedtagning af stillads,
 • Sandblæsning,
 • Arbejdskørsel som f.eks. gravearbejde, nedbrydning og transport af materialer på pladsen
 • Tilsvarende støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter.

Stk. 3. Følgende midlertidige aktiviteter betragtes som særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende:

 • Etablering af spunsvægge samt nedramning af spuns, pæle og lignende.
 • Etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre.
 • Betonnedbrydning
 • Skærende og slibende aktiviteter, f.eks. betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende.
 • Tilsvarende særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter

 

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven)

§ 5. Forskriften ophæver bygherres pligt til at anmelde midlertidige aktiviteter i Holstebro Kommune, når aktiviteterne kan overholde forskriftens §§ 6-9. 

Stk. 2. Hvis §§ 6-9 ikke kan overholdes, skal der indsendes ansøgning om dispensation til Holstebro Kommune (se § 11).

§ 6 Støjende, støvende og vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter (se § 4 stk. 2) må kun udføres på hverdage (ikke helligdage) i tidsrummet mandag til fredag kl. 7-18.

Stk. 2. Vareleveringer inkl. af- og pålæsning af byggematerialer, affald m.m., kan helt undtagelsesvis ske på hverdage (ikke helligdage) i tidsrummet mandag til fredag kl. 6-7 og kl. 18-22.  

Stk. 3. Særligt støjende, støvende og vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter (se § 4 stk. 3) må kun udføres på hverdage (ikke helligdage) i tidsrummet mandag til fredag kl. 8 – 18.

Stk. 4. Støjende, støvende og vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter og særligt støjende, støvende og vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter kan udføres på hverdage (ikke helligdage) i tidsrummet mandag til fredag kl. 6-20 i de enkeltstående tilfælde, hvor den midlertidige aktivitet ikke kan gennemføres jf. § 6 stk. 1 og 3, og hvor den midlertidige aktivitet kan påbegyndes og afsluttes samme døgn.   

§ 7 Det skal sikres, at omgivelserne ikke generes unødigt af støj og vibrationer.

Stk. 2. Holstebro Kommune kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for omgivelserne med hensyn til støj og vibrationer.

Stk. 3. Holstebro Kommune kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer.

§ 8 I tørre perioder skal der foretages regelmæssig vanding eller anden støvdæmpende foranstaltning (f.eks. afskærmning) i forbindelse med støvende aktiviteter.

Stk. 2. Regnvandsbrønde i nærheden af sandblæsningsstedet skal afskærmes, så sand ikke kan løbe
dertil.

Stk. 3. Hvis der udføres sandblæsning, skal dette udføres som våd sandblæsning.

§ 9 Pap, plast og andre lette materialer/affald skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt eller andre gener for omgivelserne.

Stk. 2. Ved midlertidig aktivitet (f.eks. nedrivning af bygninger) samt ved aktiviteter eller tilstande, der naturligt knytter sig til den midlertidige aktivitet (f.eks. læsning af affald) skal det sikres, at det foregår på en
miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter.

§ 10 Senest 5 hverdage inden opstart af særligt støjende midlertidige aktiviteter skal bygherre/entreprenør orientere omkringboende om arbejdet, enten ved centralt placerede opslag eller ved husstandsomdelte meddelelser. Holstebro Kommune kan forlange en kopi af naboinformationen tilsendt. Omkringboende er husstande bygherre forventer bliver væsentligt påvirket som følge af generne ved arbejdet. 

Stk. 2. Orienteringen skal indeholde oplysninger om: 

 • Arbejdets karakter
 • Varighed
 • Tidsplan for arbejdets udførelse
 • Telefonnummer på en kontaktperson man kan henvende sig til med spørgsmål eller evt. klager
 • Hvilke gener, der kan forekomme.
 • Tidsrum og perioder, hvor særligt støjende, støvende og vibrationsfrembringende arbejde forventes at blive udført.

Stk.3. Hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet i forhold til de aktiviteter, som der tidligere er informeret om, skal der gives opdateret information.

§§ 11 Holstebro Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra §§ 6-9 i denne forskrift på nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal fremsendes digitalt via Holstebro Kommunes hjemmeside senest 14 dage før en aktivitet startes.

Stk. 3. Ansøger skal benytte Holstebro Kommunes digitale ansøgningsskema.

Stk. 4. Kommunen kan give en dispensation for en kort, nærmere angivet periode.

Stk. 5. Arbejdet må først påbegyndes, efter dispensationen er meddelt.

§ 12 Holstebro Kommune kan give påbud om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end her anvist, efter § 4 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 2. Holstebro Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder regulativets bestemmelser, eller ikke overholder afgørelser truffet i henhold til regulativet.

Stk. 3. Holstebro Kommune kan stille yderligere krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger efter § 42 stk. 1-4 i miljøbeskyttelsesloven jf. § 20 stk. 5 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, såfremt kommunen vurderer, at der er uacceptable gener fra arbejdet.

Stk. 4. Dette gælder uanset at anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider m.v. eller allerede fastsatte vilkår er overholdt.

§ 13 Holstebro Kommune træffer afgørelser og håndhæver efter denne forskrift.

Stk. 2. Holstebro Kommune fører tilsyn med, om bygherre overholder forskriften.

§ 14 Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden myndighed jf. § 21 stk. 2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved domstolene jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller drevne anlæg, herunder hvor kommunen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 23 i
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

§ 15 Efter § 24 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan overtrædelse af denne forskrift straffes

med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning.

§ 16 Forskriften træder i kraft den 14. juni 2022.

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Bygge- og anlægsarbejder

Dispensationsansøgning

Dispensationsansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af hvor den midlertidige aktivitet finder sted (adresse, matrikel ol.), hvor længe og hvilke bestemmelser som I søger dispensation fra.
 

Ansøg om dispensation

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) skal udkast til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Holstebro Kommune (herefter forskriften) miljøvurderes, da Forskriften rammesætter regler for støjende, støvende og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder i Holstebro Kommune. Forskriften omfatter nedrivninger, opførelser, sandblæsninger eller andre former for bygge- og anlægsarbejder, der er indeholdt i miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 a) og b) o.a. Forskriften omfattes derfor af lovens § 8 stk. 1, nr. 1, og skal miljøvurderes.

Holstebro Kommune har afholdt en indledende 14-dages høring af berørte myndigheder, og en efterfølgende offentlig høring på 4 uger fra d. 7. april 2022 til d. 5. maj 2022. Den offentlige høring afstedkom ingen bemærkninger. Annonce inkl. klagevejledning er bekendtgjort d. 23. juni 2022 på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Forskrift og miljørapport kan rekvireres ved at skrive til tm@holstebro.dk, med "Forskrift og miljørapport" i emnefelt.