Grundvandssænkning

Her kan du søge om tilladelse til grundvandssænkning og finde oplysninger om, hvordan du skal gør det.

Drikkevandsbrønd

Ansøgning om grundvandsænkning

Det kræver ofte en eller flere tilladelser fra kommunen, hvis der skal fjernes grundvand i forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Ansøg om grundvandssænkning her

Du kan ikke starte dit projekt, før du har de nødvendige afgørelser og tilladelser.

Sæt dig ind i sagsgangen før du søger

Du skal læse afsnittene herunder om grundvandssænkning, før du går igang med din ansøgning. Her finder du regler og beskrivelser af, hvad din ansøgning skal indeholde. 

Søg i god tid

Da selv en lille grundvandssænkning kan medføre skader på omgivelserne, kræver lovgivningen, at der altid skal laves en vurdering af påvirkningerne på omgivelserne (VVM-screening). Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, og vi anbefaler, at du får hjælp fra en sagkyndig, der kan hjælpe med din ansøgning. Dette kan i de fleste tilfælde spare dig for tid. 

Læs her før du starter din ansøgning

Du skal ansøge via den digitale ansøgning øverst på siden.

 1. Du skal logge ind med dit MitID (gælder også rådgiver).
 2. Du udfylder nu de felter, du bliver bedt om, og vedhæfter de materialer, der er beskrevet under de forskellige afsnit. Du trykker næste for at komme videre til næste side.
 3. Du kan finde mange af de ønskede oplysninger om omgivelserne på kommunes hjemmeside under VVM-screening. Her findes kortmateriale, du kan åbne og lave dine vurderinger udfra.
 4. Når du er færdig trykker du indsend ansøgningen, og du vil få en kvittering med en kopi af ansøgningen i din digitale postkasse. Søger du for en anden, vil denne også få en kopi af ansøgningen tilsendt.

 

Du skal være opmærksom på, at grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i mange tilfælde kræver en eller flere tilladelser og afgørelser fra kommunen. Derfor er det vigtigt, at du søger så tidligt som muligt og samtidig søger for at læse denne vejledning grundigt igennem, før du søger.

Herunder er listet de afgørelser og tilladelser, dit projekt skal vurderes i forhold til:

VVM-screeningsafgørelse

Du skal altid anmelde/ansøge efter Miljøvurderingsloven, hvis du skal grundvandssænke, da arbejdet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10m og dermed screeningspligtigt. Kommunen træffer screeningsafgørelse

Bortledning af det oppumpede vand

Du skal altid ansøge om tilladelse til at bortlede, udlede eller nedsive det oppumpede vand efter Miljøbeskyttelseslovens §28 eller §19. Kommunen meddeler tilladelsen.

Grundvandssænkningstilladelse

u skal altid anmelde/ansøge efter Vandforsyningslovens §26 om grundvandssænkningstilladelse. Hvis en af følgende tre punkter er opfyldt, skal du have tilladelse, ellers er anmeldelse nok. Holstebro Kommune vurderer, om du skal have en tilladelse, når ansøgningen er modtaget, og meddeler den i så fald.

 • Grundvandet sænkes i mere end to år, og der indvindes mere end 100.000 m3 pr. år.
 • Der inden for 300 meter findes anlæg til indvinding af grundvand (fx almene vandværker, industrier m.m.).
 • Grundvandssænkningen er permanent.

Boretilladelse

Skal der etableres filtersatte boringer til grundvandssænkningen, kræves der boretilladelse efter Vandforsyningslovens §20 og §21. Kommunen meddeler tilladelsen.

Byggelovens §12 og §12a fastsætte de nærmere vilkår omkring bygge- og anlægsarbejdet i forhold til foranstaltninger til sikring af omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art, varslingspligt overfor berørte parter, forbud mod midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandsstanden i forbindelse med et byggearbejde m.m. Det er ansøgers/rådgivers ansvar at gøre sig bekendt med byggelovgivningen.

Ansøgninger efter hhv. miljøvurderingsloven, vandforsyningsloven eller miljøbeskyttelsesloven skal indeholde oplysninger om nedenstående. Du vil blive bedt om at indtaste eller vedhæfte oplysningerne i den digitale ansøgning:

 • Beskrivelse af baggrunden for grundvandssænkning - herunder hvorfor der er behov for en grundvandssænkning. Beskriv også selve bygge/anlægsprojektet.
 • Beskrivelse af de eksisterende forhold i projektområdet dvs. geologi, grundvandsstrømning, vandforsyning, natur, forureningsforhold etc.
 • Metode for grundvandssænkningen, fx sugespidser, filterboringer, pumpesump etc.
 • Pumpeperiodens forventede varighed, samlet estimeret oppumpet vandmængde herunder maksimal timekapacitet.
 • Udbredelse af grundvandssænkningen (beregning af påvirkningsområde/sænkningstragt). Der skal medsendes beskrivelse/dokumentation for vurderinger/beregninger, herunder indgåede hydrologiske forudsætninger og hydrauliske parametre.
 • Sænkningens størrelse (m. u. terræn, terrænkote, VSP kote og sænkning i meter)
 • Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger som f.eks. re-infiltration, spuns eller lignende, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse.
 • Beskrivelse af bortledningen med angivelse af udledningspunkt, tilslutningspunkt og/eller nedsivningsareal samt evt. accept fra lodsejer/ledningsejer og dokumentation for vandets kvalitet.
 • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening, risiko for sætningsskader, risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser.
 • I tilfælde af særligt følsomme forhold omkring risiko ved f.eks. træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der også være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold.
 • Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram for vandkvalitet af oppumpet grundvand.
 • Eventuelt forslag til afhjælpende foranstaltninger eller egentlige afværge tiltag.

Du skal have følgende klar, før du kan sende en digital ansøgning via linket øverst på siden.

 • Projektbeskrivelse (kan indskrives eller vedhæftes ansøgningen)
 • Kortmateriale og skitse af anlæg (skal vedhæftes ansøgningen) 
 • Evt. geoteknisk rapport

Du kan på Kommunens hjemmeside under VVM-Screening finde det kortmateriale, du skal bruge i forbindelse med VVM-anmeldelse af din grundvandsænkning. 

VVM-screeningsafgørelse

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 4 uger

Klagefrist: 4 uger uden opsættende virkning - det betyder, at tilladelsen kan tages i brug umiddelbart efter den er givet, men på bygherres/ansøgers eget ansvar. 

Grundvandssænkningstilladelse

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 8 uger inkl. klagefrist (sagsbehandlingen ca. 4 uger).

Klagefrist: 4 uger med opsættende virkning - det betyder, at tilladelsen IKKE kan tages i brug, før klagefristen er udløbet.

Bortledning af oppumpet vand

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 4 uger.

Klagefrist: 4 uger uden opsættende virkning - det betyder, at tilladelsen kan tages i brug umiddelbart efter den er givet, men på bygherres/ansøgers eget ansvar. 

Såfremt det ansøgte kræver afgørelse efter vandløbsloven, vil sagsbehandlingstiden være væsentlig længere.

Bygherren er erstatningspligtig for skader som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden og gravearbejde mm. (jf. vandforsyningslovens § 28 samt byggelovens § 12).

En tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt (jf. vandforsyningslovens § 26, stk. 3).

Der er 4 ugers klagefrist med opsættende virkning på afgørelsen om grundvandssænkning (efter vandforsyningslovens §78, stk. 3). Det betyder, at du først kan tage din tilladelse i brug, når de 4 uger er gået, og kun hvis der ikke er blevet klaget over afgørelsen.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro