Risikostyringsplan ved oversvømmelser i Holstebro midtby (forslag)

14 områder i Danmark er udpeget som områder med stor oversvømmelsesrisiko. Holstebro by er blandt de 14 på grund af risikoen for oversvømmelse fra Storå.

Planen er i offentlig høring i 6 måneder fra 16. juni 2021

Send dit høringsvar

En bil kører på oversvømmet vej i Holstebro

Læs om oversvømmelser i risikoområdet

Risikoområdet udgøres i hovedtræk af områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå. Analysen af kortet viser, at det er relevant at kigge nærmere på 8 områder i risikoområdet. For hver af områderne er der opstillet målsætning for håndtering af oversvømmelser.
 

Læs om de 8 fokusområder

Oversvømmet p-plads ved Kvickly i Holstebro

Læs om klimatilpasningsprojektet, der minimerer risikoen ved oversvømmelser

Risikostyringsplanen beskriver oversvømmelsesområderne og deres sårbarhed i forhold til oversvømmelser fra Storå.

Et klimatilpasningsprojekt skal sikre at vandet i Storå styres gennem byen. Her kan du læse mere om klimatilpasningsprojektet.
 

Slut med vandkaos

Mere om planen...

Alle EU´s medlemslande skal som led i gennemførelsen af EU´s oversvømmelsesdirektiv planlægge for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer og kyster, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi.

Holstebro midtby er på grund af oversvømmelser fra Storå omfattet af EU's oversvømmelsesdirektiv. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af

Den første Risikostyringsplan blev udarbejdet for perioden 2015-2021. Denne udgave af risikostyringsplan er resultatet af en revurdering og opdatering af den første risikostyringsplan.

Risikoområdet er uændret. Kortene over faren og risikoen for oversvømmelse fra 2013 er opdateret til primo 2020 på baggrund af ny viden og nye modeller.

Storå afvander dele af Holstebro-, Herning- og Ikast-Brande Kommuner og den har et samlet opland opstrøms Holstebro på 833 km². Den gennemsnitlige, normale, vandføring i åen er på 10 – 15 m³/s i Holstebro By og den gennemsnitlige vandspejlskote samme sted er 7,5 m.

Storå på strækningen gennem Holstebro by vil på grund af sin forholdsvis dybe profil normalt være særdeles robust til at aflede vand fra et skybrud hvad enten det falder lokalt eller opstrøms i det 830 kvadratkilometer store opland.

Storå vandopland på kortet

Alle kendte historiske oversvømmelser fra Storå er forekommet i vinterhalvåret, i forbindelse med pludselig tøbrud eller efter langvarig regn. De første oversvømmelsesudfordringer kommer når vandstanden ved Storebro nærmer sig kote 9,2 meter mod normalkoten omkring 7,5 meter.

I forrige århundrede og indtil nu er der i årene 1924, 1939, 1940, 1941, 1965, 1970, 2007, 2011,2015 og senest vinteren 2019/20 konstateret betydelige oversvømmelser. På nedenstående grafer ses vandstandene de seneste 100 år ved Store Bro.

Se oversigt over oversvømmelser i Holstebro By i perioden 1924 – 2020. Efter hændelsen i 1970, blev åen reguleret.

Vandstand ved Storebro

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EU oversvømmelsesdirektiv) trådte i kraft den 26. november 2007 og er implementeret i dansk lovgivning ved lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Kystdirektoratet har udarbejdet kort over faren, skaden og risikoen for oversvømmelse. Disse kort er grundlag for vurderingen af oversvømmelsens udbredelse og skadesrisikoen.  Kortene er udarbejdet for tre nutidsscenarier og to klimabetingede scenarier.

Kortene over faren for oversvømmelse er lavet på baggrund af dynamiske oversvømmelsesmodelleringer, hvor vandets udbredelse i terrænet over tid modelleres. Kortene over faren viser den maksimale oversvømmelsesdybde baseret på 25 m og 100 m celler for den enkelte hændelse, samt den maksimale oversvømmelsesudbredelse.

Kortene over skaden ved oversvømmelse er analyseret i forhold til håndgribelige skader, der kan beregnes i økonomiske termer og uhåndgribelige skader, der ikke kan omsættes direkte til økonomisk tab. Skadesberegningerne bygger som udgangspunkt på nationale datasæt. Kortene over skaden ved oversvømmelse er benyttet vejledende i analysen. 

De håndgribelige skader er bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie og afhænger af vanddybden ved oversvømmelsen. De økonomiske skader ved oversvømmelse er bestemt for en række kategorier hvoraf følgende er relevant for byområder:

  • Skader på bygninger og indbo
  • Tab for virksomheder
  • Oprydning af oversvømmet infrastruktur

De uhåndgribelige skader er vises som sårbare punkter inden for og omkring risikoområdet. Det kan for eksempel være forsyninger og berørte ejendomme, særlige sårbare punkter (daginstitutioner, plejehjem, grundskoler o.l.) eller kulturarv, som er relevante for et oversvømmelsesområde som Holstebro Midtby.

Aktuelt er varslingssystem og private beskyttelsesforanstaltninger understøttet af det kommunale beredskab de vigtigste virkemidler.

Stort anlægsprojekt vil sikre styring af vandet i Storå gennem byen

I foråret 2019 blev planerne for et klimatilpasningsprojekt, der skal forebygge store oversvømmelser i Holstebro by vedtaget.

Projektet går ud på at bygge et dæmningsanlæg med sluse i ådalen opstrøms byen. I vandkraftsøen bygges en ny dæmning og sluse, som gør det muligt kortvarigt at hæve vandspejlet i Vandkraftsøen.  Herved kan der holdes vand tilbage oven for byen i situationer, hvor der er risiko for at vand fra Storå oversvømmer Holstebro midtby.

Godkendelsesproceduren har trukket ud på grund af komplekse hensyn til forskellige interesser, herunder lodsejerforhold og hensynet til kulturarvsområder og sårbar natur.

Byggefasen forventes at være ca 1½ år efter påbegyndt anlægsarbejde. Anlægget vil være fuldt ud virksomt umiddelbart efter etableringsfasen (kort sigte).

Initiativer med lokal vandtilbageholdelse på markniveau

Der er mulighed for yderligere tilbageholdelse i oplandet, men i hvor stor udstrækning der kan gennemføres projekter, som har en reel betydende tilbageholdelseseffekt inden for en acceptabel årrække, vurderes at være meget usikkert. Mindre magasiner spredt i oplandet, vil desuden have en væsentlig mindre effekt end et stort volumen lige oven for Holstebro by. Dette på grund af regnen kan falde på forskellig vis i oplandet og der dermed evt. skal etableres kapacitet, som i nogen tilfælde ikke kommer i brug. Et anlæg lige oven for byen har effekt uanset hvor i oplandet at vandet falder.

Holstebro Kommune deltager sammen med Region Midtjylland og Herning Kommune i delprojektet "Storå" under det EU-støttede partnerskab Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC). Projektet går ud på at teste ideer udviklet under partnerskaberne ”Landmanden som vandforvalter" og "Vandet fra landet" om at holde vandet tilbage på markniveau.

Erfaringerne fra projektet kan bidrage til at udtænke løsninger, der kan forlænge holdbarheden af klimatilpasningsprojektet. De to strategier er ikke i modstrid, når de vægtes i et tidsperspektiv mod år 2100.

Evaluering af målopfyldelse i Risikostyringsplan 2015

Evalueringen redegør for fremskridt og mangler med hensyn til at nå de fastsatte mål fra risikostyringsplanen fra 2015-21.

Risikostyringsplan 2015: Planen beskriver, at klimatilpasningstemaer tages op ved borgermøder og i det løbende samarbejde med virksomheder og foreninger. Digitale kort på hjemmesiden supplerer planens kortbilag (2015).

Evalueringsresultat 2021: Klimatilpasning er drøftet i forbindelse med offentliggørelse af Klimatilpasningsprojektet.

Der har vist sig et behov for en forbedret brugeradgang til oversvømmelseskort og risikokort. Efter revision vil brugeradgangen være væsentlig forbedret. Der fokuseres på borgerperspektivet og siderne tilpasses, så de også fungerer på mobiltelefoner.

Risikostyringsplan 2015: Ejendomme omkring kote 9,5 m vil opleve begyndende oversvømmelse med en statistisk hyppighed svarende til hvert 5. år under de nuværende klimaforhold. Oversvømmelser fra Storå, som den Holstebro oplevede i 2011, vil forekomme med en statistisk hyppighed af 25 – 50 år, når der tages udgangspunkt i et nutidsklima.

Evalueringsresultat 2021: Det aktuelle risikobillede er uændret, dog er sårbarheden reduceret på et kritisk sårbarhedspunkt, idet tidligere nødudgang ved Storebro fra Musikteater er flyttet og udgang under broen er sløjfet. Desuden er der er stillet et varslingssystem til rådighed.

Alle indsatsområderne er revideret og vurderes nu i forhold til effekt af klimatilpasningsanlæg i drift. Se bemærkninger under evaluering af indsatserne.

Risikostyringsplan 2015: Beskriver administrative, informative, forebyggende og beredskabs indsatser.

Administrative indsatser følger retningslinjerne i vandløbsregulativerne. Disse  er uændret i perioden. Ved et forestående arbejde med fornyelse af brinker indtænkes løsninger, der forbedrer vandgennemstrømningen og har en reducerende betydning for oversvømmelsessituationer.

Den informative indsats er væsentlig forbedret ved at kommunen siden 2019 har driftet et Vandstands- og varslingssystem, der giver mulighed for at forudsige vandstanden i Storå i Holstebro By. Systemet giver borgere og beredskab bedre mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.

De forebyggende indsatser, som er nævnt i Risikostyringsplan 2015, har været retningsgivende for kommunens indsats, og er udmøntet i administration og planlægning. Siden 2015 er der arbejdet i et udviklingsforløb der har resulteret i Klimatilpasningsprojekt. Desuden er der initiativer i gang med henblik på oprettelse af en Storåkomite og arbejde med helhedsplan for mere robust opland.

Der blev i 2015 indledt en systematisk total gennemgang af samtlige regnvandssystemer. Denne er af ressourcemæssige årsager opgivet, men der sker en løbende dialog via samarbejdet med spildevandsplanen.

Der er opbygget rutiner, der sikrer anvendelse af risikokort i lokalplanarbejder og i byggesags-behandling for sikring af ejendomme.

Beredskabsindsat: Der har siden 2015 ikke været behov for større beredskabsindsats mod oversvømmelser. 

  

Risikostyringsplan 2015 beskriver vandtilbageholdelse som tema for mulige indgreb i fremtiden. Der refereres til 2 forskellige perspektiver: Central vandtilbageholdelse i stor skala tæt ved byen og vurdering af effekten af decentrale vandtilbageholdelsesprojekter på markniveau på arealer der befinder sig længere oppe i vandløbssystemet.   

Evalueringsresultat 2021: Vandtilbageholdelse - Begge initiativer udgør grundlaget for de aktuelle indsatser beskrevet under afsnittet ”Evaluering af indsatser”.

Sikring af bygninger og byrum: De nævnte initiativer, med for eksempel varslingssystem, er udførte indsatser i planperiode 1 og vil fortsætte i planperiode 2. Klimatilpasningsprojektet forventes udført i planperiode 2.

Med risikostyringsplan 2015 blev der igangsat en proces med at opbygge rutiner, der sikrer anvendelse af risikokort i lokalplanarbejder og i byggesagsbehandling for sikring af ejendomme.

Siden 2015 er der arbejdet i et udviklingsforløb, der har resulteret i et Klimatilpasningsprojekt. Projektets VVM-tilladelse forventes meddelt i 2021.