Vilde borgere

Her får du gode råd og inspiration til at indrette din egen have, altan eller grønne område til gavn for vilde danske arter. På siden finder du også en quiz, hvor du kan udfordre dig selv på kendskab til arter.

Hvad kan du selv gøre for at øge biodiversiteten?

Start i din egen have. Det behøver ikke at være hele haven. Bare et lille område med vildnis eller få andre levesteder kan gøre en stor forskel for biodiversiteten.

Vælg de tiltag, der passer bedst ind, og tilpas evt. udformningen så det ser dekorativt ud.

Tiltag der kan øge biodiversiteten i bl.a. bolig- og erhvervsområder:

 • Minimer arealet med asfalt, fliser og grus.
 • Brug aldrig gift og gødning.
 • Bevar de gamle træer og lad de døde stammer stå eller ligge til nedbrydning.
 • Vælg træer, buske og urter, der hører naturligt hjemme i Danmark og blomstrer på forskellige tidspunkter, så der er nektar og pollen til sommerfugle, bier, svirrefluer mm. samt bær og frugter til fugle og smådyr gennem hele sommerhalvåret.
 • Skab vilde arealer, hvor der kun slås eller tages høslæt én til to gange om året og omlæg græsarealer til blomstereng med hjemmehørende blomster. Når græs og vilde urter får lov til at gro og blomstre, skabes der skjulesteder og fødegrundlag for planteædere, bestøvende insekter, smådyr og fugle.
 • Afslået græs fjernes, for at fjernes næringsstoffer fra arealet. På den måde gøres forholdende bedre for de blomstrende urter, så de ikke bliver overskygget af græsser og høje urter, der vokser meget kraftigt på næringsrig jord.
 • Bevar eller etablér vandhuller og fugtige områder, for at skabe gode levesteder for bl.a. sumpplanter, guldsmede og padder.
 • Giv plads til tættere krat, der giver skjul for fugle, padder, pindsvin, harer m.fl.
 • Lav terrænforskelle med forhøjninger, så der skabes områder med hhv. sol og skygge. På den måde skabes større variation i hvilke planter og dyr, der kan trives.
 • Efterlad nedfaldne grene og lav kvasbunker til skjul, rede- og overvintringssted for bl.a. pindsvin, mus, småfugle, humlebier og biller.
 • Kør ikke haveaffald væk fra haven, men kompostér det i stedet til gavn for padder, krybdyr, insekter og pindsvin.
 • Lav stendynger, de giver skjul og overvintringssted for bl.a. små pattedyr, firben, salamandere, frøer og bier.
 • Opsæt fuglekasser, flagermuskasser og insekthoteller. De er ikke bare vigtige skjule- rede- og overvintringssteder – men giver også mulighed for at opleve dyrelivet på nært hold.

Skolehave for mere biodiversitet

6.C på Rolf Krake skolen i Holstebro har etableret deres helt egen skolehave for at lære om biodiversitet og skabe flere levesteder til insekter. De har etableret kvashegn, bærbuske, vandhuller, insekthoteller, vilde blomsterbede og et drivhus. Deres engagement er meget imponerende, og vi håber, at andre skoleklasser vil lade sig inspirere.
 

Se flere fotos her

Test din vilde viden

Quiz om om dyr, svampe og planter

Tvis Mølle

Tvis Mølle Have er anlagt og drevet af lokale ildsjæle. Foreningen arbejder bl.a. for at få flere insekter i området. Fx ved at opstille insekthoteller og vælge planter, som tiltrækker insekter og sommerfugle. De har fået gode råd af Danmarks Naturfredningsforenings lokale sommerfugle-ambassadør.

Haven bidrager med oplevelser, som stimulerer alle sanser. Den er til læring og viden om planter og deres egenskaber. Og den er en del af formidlingen af den betydelige natur- og kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Haven indeholder bl.a. medicinske urter, snapseurter, urter til plantefarvning, urtehave, humlehave, sansehave, Jomfru Maria-bed, skolehaver samt bi-, frugt- og bærhave. Den bidrager til at forstå årets gang i haven og i naturen, dyrkning og høst, jordforarbejdning samt planters anvendelse. 

 

Tvis Mølle Have

Gode leveforhold for insekter

I Tvis Mølle Have er der fokus på at skabe gode leveforhold for insekter, derfor er der også sået kløver i græsset, så havens græsarealer står med både hvid- og blodkløver, der er gode for bier og insekter.

Stendiget er levested for mange insekter og smådyr

Stendiget er levested for mange insekter og smådyr

Stendiget, der er etableret i sommeren 2018 er levested for mange insekter og smådyr. Det er hensigten, at diget med tiden skal passe sig selv, således at der kommer en masse et og to årige vilde planter, der er gode til bier og alskens insekter.

De første vækstsæsoner er diget blevet slået et par gange i sæsonen med le, og det afslåede materiale er fjernet. Formålet er at udpine jorden og bevæge tilstanden hen mod ”overdrev”.