How to guide

Holstebro Kommune har siden 2021 igangsat lokalstrategier i en række landsbyer og er stadig i gang med arbejdet. I andre landsbyer er man selv gået i gang med enten et strategiarbejde eller med at udvikle fysiske helhedsplaner

Opstart

Når Kommunen og landsbyen samarbejder om en lokalstrategi, vil der som opstart blive afholdt et dialogmøde, der klarlægger landsbyens behov og processen planlægges i detaljer. På denne side er der vist, hvordan en lokalstrategiproces forløber i hovedtræk.
Formålet med en lokalstrategi er at udarbejde et strategisk dokument der kan anvendes i dialog med kommunen og være et redskab til fondssøgning. Lokalstrategien stræber efter at involvere hele lokalsamfundet og være en fælles arbejdsplan.

 

Proces

Landsbyens rolle

Lokalstrategien udarbejdes af en strategigruppe, der typisk består af 5-8 personer, der udvælges i forbindelse med opstartsmødet. Gruppens vigtigste rolle er at sørge for den løbende kommunikation og involvering af landsbyen, herunder planlægge og afvikle møder om lokalstrategien, holde kontakt til arbejdsgrupperne og være ansvarlig for den skriftlige udarbejdelse af lokalstrategien. 
Når strategien er færdig, kan den forankres i borgerforeningen eller strategigruppen kan fortsætte som tovholder. 
Strategigruppens rolle er at:

 • være tovholder på lokalstrategien 
 • tage ansvar for den skriftlige udarbejdelse af den færdige lokalstrategi
 • udarbejder procesplan for arbejdet med lokalstrategien
 • planlægger og afholder møder om lokalstrategien
 • involverer landsbyen
 • kommunikerer om arbejdet
 • have en aktiv dialog med kommunen om strategien gennem bl.a. møder og præsentation af delresultater
 • understøtter implementeringen ved at sørge for fremdrift i arbejdsgruppernes arbejde og koordinere mellem dem 
 • stå for årlig opdatering af strategien og at nyeste udkast ligger på hjemmesiden

Kommunens rolle

Kommunen har ansvaret for at tilbyde en udviklende og understøttende dialog med landsbyerne og at hjælpe med at opstarte lokalstrategier i det omfang der er ønske om og behov. Derudover er kommunen med til sikre sammenhæng mellem de konkrete projekter i landdistrikterne. Kommunen hjælper med at facilitere et opstartsmøde og give værktøjer til hvordan udarbejdelse af en lokalstrategi kan foregå.

Kommunens rolle er at:

 • afholde opstartsmøde med landsbyen og give input og værktøjer til udarbejdelse af strategien
 • være proaktiv i kontakten med landsbyerne 
 • holde løbende sparringsmøder med landsbyen/udviklingsgruppen
 • hjælpe landsbyerne til at udveksle erfaring med hinanden og skabe synergi på tværs.
 • have en koordinerende rolle ift. resten af kommunens afdelinger og sikre én indgang til kommunen

Strategiudkast

Efter borgermødet går strategigruppen i gang med at udarbejde et udkast til strategien med input fra arbejdsgrupperne. Dette forløb kan have forskelligt fokus og varighed afhængig af opbakningen og ambition fra landsbyens side. Det kan være en fordel at holde strategien på et overordnet niveau med en langsigtet vision, 3-4 indsatsområder og derunder de konkrete initiativer, som der er opbakning til at udvikle og hvor der kan etableres arbejdsgrupper. Strategien kan udarbejdes på mange måder, under de enkelte landsbyers sider kan I se forskellige bud på hvordan. 

Forslag til indhold af lokalstrategi

 • Landsbyens – historie, identitet, demografi, beliggenhed, funktioner mv. evt. suppleret med et kort 
 • Analyse/kortlægning  af potentialer og udfordringer
 • Vision 
 • Indsatsområder 
 • Initiativer 
 • Handleplan

Borgermøde I

Efter opstartsmødet afholdes der et større borgermøde, hvor landsbyens borgere har mulighed for at deltage. Dette gøres for at få skabt en strategigruppe, der skal fungere som tovholder på strategiprocessen og finde deltagere til arbejdsgrupperne. Formålet med borgermødet vil være at tiltrække flest mulige og gerne nye kræfter. En åben invitation kan kombineres med, at borgerforeningen i forvejen har kontaktet nøglepersoner, tilflyttere eller folk med særlige kompetencer som kan være en fordel at have med i processen. Kommunen sørger for et luftfoto over området, samt faciliterer en SWOT.

Borgermødet kan have nedenstående program:

 • Formål og proces
 • Kortlægning af potentialer og udfordringer (SWOT)
 • Bruttoliste med initiativer
 • Strategigruppen etableres
 • Arbejdsgrupper etableres

Borgermøde II 

Hvor det første borgermøde primært er drevet at kommunen, så forventes det andet borgermøde, hvor strategien præsenteres at være drevet af strategigruppen, med . Kommunen som deltager. På dette borgermøde præsenteres strategien af strategigruppen og hver arbejdsgruppe giver en status på arbejdet. På dette møde kan der med fordel efterspørges flere deltagere til de konkrete arbejdsgrupper.

Opfølgningsmøder og sparring

Kommunen vil løbende stå til rådighed, for sparring og opfølgningsmøder, hvor strategigruppen blandt andet kan få hjælp til indhold i lokalstrategien, forståelse af myndighedsproces, ansøgninger til fondsansøgninger og nye værktøjer til hvordan udarbejdelsen af en lokalstrategi kan foregå.

 

Den færdige strategi og implementering

Når strategien er godkendt af landsbyen, lægges den på landsbyens hjemmeside eller dér hvor landsbyens kommunikation foregår til daglig. 
Strategien kan herefter implementeres. Strategigruppen har en meget vigtig rolle i at understøtte fremdriften i arbejdsgrupperne og sørge for koordineringen mellem initiativerne. Desuden anbefales det at strategien opdateres en gang om året så den hele tiden er relevant og aktuel. 

 

Kontakt til kommunen

Hvis I vil have hjælp til at opstarte en lokalstrategi, kan I kontakte landsbykoordinatoren ved Holstebro Kommune enten pr. mail eller pr. telefon. 

 

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro