Analyse af oversvømmelseskort

Kortanalysen viser, at det er relevant at kigge nærmere på 8 områder i risikoområdet. For hver af områderne er der opstillet målsætning for håndtering af oversvømmelser.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at op til 18 beboelsesejendomme kan blive berørt fordi ejendommen ligger inden for det beregnede udbredelsesområdet. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 49 cm for ejendomme vest for Åglimt, mens den øst for er beregnet til intervaldybder 50-99cm ved 100 årshændelse (lokale maksimalt forekomne vanddybder). Modelberegningen tager ikke højde for lokale terrænændringer og bygværker.

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil de 18 ejendomme være beskyttet. Udbredelsesområdet er reduceret til oversvømmelse langs de lavest-liggende åbrinker. 

Der er ikke registreret risiko for uhåndgribelige skader på forsyninger og berørte ejendomme eller særligt sårbare punkter. "Ved Åen" findes to almene vandforsyningsboringer, der via Nibsbjerg Vandcenters forsyningssystem leverer drikkevand til Holstebro by. Boringerne er sikret imod indtrængning af overfladevand.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Beskyttelsesforanstaltninger kan være afspærring og beskyttelse af lavtliggende bygværker ved mindre terrænændringer på egen grund, pumpeudstyr og højvandslukke. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at 12 beboelsesejendomme samt den østligste fløj af Holstebro Museum kan blive berørt, fordi ejendommene ligger inden for det beregnede udbredelsesområdet. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 49 cm. Modelberegningen tager ikke højde for lokale terrænændringer og bygværker.

Inden for risikoområdet findes 3 almene vandforsyningsboringer, der via Nibsbjerg Vandcenters forsyningssystem leverer drikkevand til Holstebro by. Boringerne er sikret imod indtrængning af overfladevand.

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil alle 12 beboelsesejendomme være beskyttet ved en 100 årshændelse. Det samme gælder museets bygninger, dog med en opmærksomhed på, at udbredelsesområdet enkelte steder når til bebyggelsen. Udbredelsesområdet er reduceret til oversvømmelse de lavt liggende skov/park/rekreative arealer langs åen.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Beskyttelsesforanstaltninger kan være afspærring og beskyttelse af lavtliggende bygværker ved mindre terrænændringer på egen grund, pumpeudstyr og højvandslukke. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at 8 beboelsesejendomme ved Lægaard Bæk langs Østerbrogade og Viborgvej kan blive berørt, fordi ejendommene ligger inden for, eller grænser op til det beregnede udbredelsesområdet. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 50 - 99 cm (lokale maksimale dybder).

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil alle 8 beboelsesejendomme være beskyttet ved en 100 årshændelse. Udbredelsesområdet er reduceret til oversvømmelse af de lavt liggende ubebyggede arealer langs åen.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Beskyttelsesforanstaltninger kan være beskyttelse af lavtliggende bygværker ved mindre terrænændringer på egen grund, pumpeudstyr og højvandslukke. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at 10 beboelsesejendomme beliggende ned til Storå ved Danavej, Sveavej, samt 2-3 ejendomme på Granbakken kan blive berørt, fordi ejendommene ligger inden for, eller grænser op til det beregnede udbredelsesområdet. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 49 cm (lokale maksimale dybder).

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil beboelsesejendommene være beskyttet ved en 100 årshændelse. Udbredelsesområdet er reduceret til oversvømmelse af de lavt liggende ubebyggede arealer langs åen og et lavt ubebygget areal vest for Ørredstien.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Beskyttelsesforanstaltninger kan være beskyttelse af lavtliggende bygværker ved mindre terrænændringer på egen grund, pumpeudstyr og højvandslukke. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer, at det 6000 kvadratmeter store parkeringsareal mellem Vegen Å og Kvickly bliver oversvømmet både med og uden Klimatilpasningsanlæg i drift. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 99 cm (lokale maksimale dybder). Den dominerende bebyggelse udgøres af varehus, som er anlagt med høj sokkel der forebygger mod oversvømmelse i bygningen.

Med Klimatilpasningsanlæg vil udbredelsesområdet og de maksimale vanddybder reduceres, men der vil fortsat være udbredt vand på terræn ved en 100 års hændelse.

Inden for risikoområdet forefindes en almen vandforsyningsboring, der via Nibsbjerg Vandcenters forsyningssystem leverer drikkevand til Holstebro by. Boringen er sikret imod indtrængning af overfladevand.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales afspærring. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at hele beboelsesområdet beliggende mellem Ågade/Færch Torv og Storå vil blive blive berørt, fordi ejendommene ligger inden for eller grænser op til det beregnede udbredelsesområdet. Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 49 cm (lokale maksimale dybder).

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil alle beboelsesejendomme være beskyttet ved en 100 årshændelse. Udbredelsesområdet er reduceret til oversvømmelse af dele af pladsen med Færchstien.

Indsats

På en strækning af Vigen langs med Storå vil der indtil etablering af Klimatilpasningsanlæg kunne forekomme udbredt vand på terræn hvorved der kan opstå behov for midlertidig afspærring på grund af vand på kørebanen. Ind til etablering af Klimatilpasningsanlægget vil lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning være nødvendige.

Beskyttelsesforanstaltninger kan være beskyttelse af lavtliggende bygværker, beredskab med pumpeudstyr og eventuel etablering af højvandslukke. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at hele området i å-slyngen med Haveforeningen Ålund og den vestlige del af å-slyngen omkring Haveforeningen Storåen vil være oversvømmet ved en 100-årshændelse (regnet i nutid). Det modelberegnede udbredelsesområde er vist med blå skravering. De maksimalt forekommende oversvømmelsesdybden er inden for intervallet 10 - 99 cm (lokale maksimale dybder).

Med Klimatilpasningsanlæg vil udbredelsesområdet og de maksimale vanddybder reduceres, men der vil fortsat være udbredt vand på terræn ved en 100 års hændelse. Det skønnes at den maksimale vanddybde vil reduceres 30- 40 cm.

Reduktion af de fremtidige oversvømmelser vil nok være en konsekvens af klimatilpasningsanlægget, men ikke en primær styringsparameter. Det skyldes at styringsstrategien er rettet mod bedst mulig beskyttelse af midtbyen, med vigtig infrastruktur og med de markant største registrerede værdier. En styring, der er fokuseret på kolonihaverne, vil risikere at opbruge magasineringskapacitet på bekostning af beskyttelsen af midtbyen, hvorfor dette er fravalgt da kolonihaverne samtidig har status af nyttehaver til rekreativ anvendelse.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger ved privat foranledning. Som beskyttelsesforanstaltninger anbefales private beredskabsforanstaltninger baseret på SMS varsling og overvågning via kommunens varslingssystem for vandstandsprognose i Storå.

Opførelsen af et dige ved kolonihaveområdet skal således ske på privat foranledning og kommunen kan alene indgå i en koordinerende rolle.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

Risikobilledet

Modelberegningen for en nutidig 100-årshændelse indikerer at Holstebro Centralrenseanlægs østlige del langs Storå kan blive berørt, da det ligger indenfor det beregnede udbredelsesområdet.

Holstebro Centralrenseanlæg kan i stort omfang tåle oversvømmelser uden det forvolder kritiske skader på anlægget og driften. Det mest kritiske vil være hvis renseanlægget ikke kan udlede det rensede spildevand til Storå. Dette har endnu ikke været tilfældet til trods for oversvømmelser på anlæggets østlige del. Efter hver oversvømmelse har Vestforsyning Spildevand A/S foretaget mindre tiltag for at klimasikre sig bedre mod fremtidige oversvømmelser.  

Med Klimatilpasningsanlæg i drift vil Holstebro Centralanlæg være bedre beskyttet mod oversvømmelser da udbredelsesområdet er reduceret til de lavest-liggende åbrinker.

Inden for risikoområdet forefindes 3 almene vandforsyningsboring, der via Nibsbjerg Vandcenters forsyningssystem leverer drikkevand til Holstebro by. Boringerne er sikret imod indtrængning af overfladevand.

Indsats

Lokale beskyttelsesforanstaltninger på forsyningens foranledning. Beskyttelsesforanstaltninger kan være afspærring og beskyttelse af lavtliggende bygværker ved mindre terrænændringer på egen grund samt pumpeudstyr.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger reduceres efter gennemførelse af Klimatilpasningsanlæg.

8 fokusområder

De 8 områder er:

  1. Storå ved Åvænget, Ålykke og Åglimt
  2. Vegen Å syd for Hellasvej og Holstebro Museum
  3. Lægård Bæk - Østerbrogade
  4. Storå ved Danavej-Sveavej-Granbakken
  5. P-pladsen ved Kvickly (Storå-Vegen Å)
  6. Færchstien og Vigen
  7. Storå ved Kolonihaveområdet
  8. Renseanlægget

Områderne 1-4 og 6 vil være omfattende beskyttet ved realisering af Klimaprojektet. For områderne  5 og 7 vil et Klimatilpasningsanlæg  reducere de maksimale vanddybder, men der vil fortsat være udbredt vand på terræn ved en 100 års hændelse.