Miljøforhold ved byggeri

Skal du bygge, renovere eller lignende, kan der være flere miljøforhold, du skal være opmærksom på. Her kan du finde svar på hvad du skal gøre, inden du går igang, imens du er igang og når dit projekt er afsluttet.

To byggeleder kigger på byggetegninger

Skal du bygge?

Hvis du skal bygge, renovere og ændre på din ejendom, eller måske etablere helt ny virksomhed, kan der være flere miljøforhold, du skal være opmærksom på.

 

Her kan du finde svar på hvad du skal gøre, inden du går igang, imens du er igang og når dit projekt er afsluttet.

 

Finder du ikke svaret her, kan du kontakte Natur, Miljø og Byggesag.

Hvis du vil opstille eller nedgrave en ny olietank skal du anmelde det til Holstebro Kommune.

Hvis du skal sløjfe en olietank skal du anmelde det til Holstebro Kommune. Du skal indsende anmeldelsen elektronisk via Byg og Miljø senest 4 uger efter at tanken er sløjfet.

Du skal, før du går i gang med dit byggeri, forholde dig til og undersøge, om byggeriet kræve grundvandssænkning.

En forundersøgelse kan bestemme, hvor højt grundvandet står under terræn. Din byggerådgiver, entreprenør eller håndværker kan hjælpe dig med bestemme dette. Afhængig af, hvor langt du skal ned i jorden med dit byggeri, kan det afklares, om det er nødvendigt, at bortlede grundvand i forbindelse med byggearbejdet.

Skal der grundvandssænkes, kan det kræve en tilladelse. Du skal dog altid have en afgørelse ift. VVM-pligt samt tilladelse til at bortlede det oppumpede vand.

Tænk 20 år frem hvis du skal klimasikre din bolig!

Med klimaforandringer kan din grund være ramt af overskydende vand.

Du kan altid kontakte Natur og Miljø, Holstebro Kommune for vejledning.

Grundvandssænkning 

Du skal, før du går i gang med dit byggeri, forholde dig til og undersøge, om byggeriet kræve grundvandssænkning.

Skal der grundvandssænkes, kan det kræve en tilladelse. Du skal dog altid have en afgørelse ift. VVM-pligt samt tilladelse til at bortlede det oppumpede vand.

Skal du nedrive en bygning eller bygge om, så husk at anmelde dit affald og søg om tilladelse til nedrivning.

Du kan nemt tjekke om din grund er registreret som forurenet på vores hjemmesiden om jord.

Hvis din grund er forurenet kræver det en tilladelse inden byggeriet påbegyndes.

Du kan nemt tjekke om din grund ligger inden for Holstebro Kommunens områdeklassificering.

I Holstebro Kommunes Spildevandsplan kan du finde information om kloakforhold for området, hvor du skal bygge.

Er området separatkloakeret, skal spildevand og tag- og overfladevand være adskilt.

Er området kun spildevandskloakeret, skal tag- og overfladevand håndteres på egen grund.

Det vil altid være en fordel at separere på egen grund, hvis området er fælles kloakeret. Så er du fremtidssikret.

Hvis du bygger i landzonen skal du have tilladelse til at aflede spildevand fra dit nye byggeri. Kontakt en kloakmester, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige spildevandsløsning.

Har din virksomhed store befæstede arealer, kan det kræve neddrosling af hensyn til forsyningens ledningsnet.

Befæstelsesgraden på din virksomhed skal følge bestemmelserne i Holstebro Kommunes spildevandsplan.

Hvis din virksomhed skal etablere fx: 

  • Olieudskiller (fx ved vaskeplads, autoværksted eller p-plads)
  • Fedtudskiller (fx ved kantine, restaurant eller slagteri)
  • Industri med processpildevand 
  • Sandfang (fx ved store befæstede arealer)

kræver det en spildevandstilladelse, som du skal søge ved Holstebro Kommune.

Du skal håndtere dit tag- og overfladevand, så vidt muligt, på egen grund. Håndtering på egen grund kan du gøre ved enten nedsivning, hvis jordbundsforholdene er egnet til det, eller opsamling.

Du skal ansøge om etablering af anlæg, der håndterer vand fra overflader større end 50 m2 .

Du skal sørge for, at din kloakmester færdigmelder dit anlæg til kommunen.

Hvis du vil udlede til vandløb, søer eller hav kræver det en tilladelse fra Kommunen. Kontakt Team Vand og Ressourcer straks.

Specifikke miljøforhold i landzone

 

Er der registreret en boring eller brønd på din grund, eller finder du en under byggearbejdet, skal denne sløjfes eller søges lovliggjort.

Sløjfning skal foretages af en brøndborer – her er en liste med godkendte brøndborer.

Fra privat forsyning til almen vandforsyning

Ønsker du at ændre din eksisterende vandforsyning, skal du undersøge, om dette er muligt hos det vandværk, der levere vand i dit område. Hvis det er muligt, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din eksisterende vandforsyningskilde.

Kommer du på almen vandforsyning (vandværk) skal din eksisterende boring eller brønd sløjfes eller søges lovliggjort. Sløjfning skal foretages af en brøndborer – her er en liste med godkendte brøndborer.

Læs mere og ansøg om indvindingstilladelse eller sløjfning her

Fra almen vandforsyning til privat forsyning

Det er ikke muligt at få tilladelse til egen boring, hvis din ejendom allerede er tilkoblet almen vandforsyning (vandværk) til husholdning. Ligeledes hvis forsyningen har ført stikledninger frem til skel, eller din ejendom er beliggende i et forsyningsområde til et vandværk.

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg, skal du først anmelde det til Holstebro kommune.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret, så det kan blive registreret i kommunens BBR-register.

Specifik for virksomheder

 

Vil du starte et autoværksted?

Hvis du vil starte, flytte eller ændre dit autoværksted, skal du anmelde det til Holstebro Kommune.

Du skal i anmeldelsen være opmærksom på afstandskrav til boliger, der afgør om dit autoværksted kan placeret som anmeldt. Du skal også være opmærksom på miljøhensyn som luftforurening, støj, opbevaring og håndtering af farligt affald, spildevand samt egenkontrol. Du får senest svar på din anmeldelse efter 4 uger.

Vil du starte et maskinværksted?

Hvis du vil starte, flytte eller ændre dit maskinværksted, hvor det totale produktionsareal udgør 1000 m2 eller mere, skal du anmelde det til Holstebro Kommune.

Du skal i anmeldelsen være opmærksom på miljøhensyn som luftforurening, støj, præstations- og egenkontrol, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt krav til driftsjournal. Du får senest svar på din anmeldelse efter 4 uger.

Nogle produktionsvirksomheder og virksomheder med potentiel stor miljøpåvirkning må ikke starte op uden en miljøgodkendelse. Disse virksomheder kaldes listevirksomheder.

Ligeledes skal du ansøge om miljøgodkendelse, når din miljøgodkendte virksomhed udvider eller ændringer i driften af din listevirksomhed.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro