Vedtægt 
Holstebro Frivillighedsråd

Vedtægt gældende for årene 2022 - 2025

Vedtægten er godkendt af Holstebro Byråd den 23. april 2022 og
kan indhold kan læses herunder:

Navnet er Holstebro Frivillighedsråd.

Rådets hjemsted er Holstebro Kommune.

Rådet er oprettet i medfør af § 18 i Lov om social service.

Rådet arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser.

Rådet er omfattet af reglerne i Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Rådet har til formål:

 • at være et dialogforum, der behandler generelle forhold vedrørende det frivillige sociale arbejde
 • at medvirke ved en fortsat udvikling af kommunens frivillighedspolitik, herunder lokale værdier, visioner og mål
 • at medvirke til og udvikle retningslinjer for samspillet mellem de frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk og kommunen
 • at medvirke ved konkrete initiativer, der understøtter den frivillige sociale indsats - og den videre udvikling heraf
 • at prioritere indkomne ansøgninger om økonomisk støtte og indstille fordeling af de
 • kommunale puljemidler til Social- og sundhedsudvalget
 • at rådgive Holstebro Kommune i spørgsmål, der omhandler det frivillige sociale arbejde

Kommunalbestyrelsen kan høre Frivillighedsrådet over alle initiativer, som har betydning

for det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsrådet er derved bindeleddet mellem Holstebro Kommune, de frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk.

Frivillighedsrådet skal medvirke ved udvikling af nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer, der kan sikre udviklingen i det folkelige og demokratiske engagement.

Som dialogforum arbejder Frivillighedsrådet for at fremme nærdemokratiet, så de frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk inddrages i de lokale beslutninger - med henblik på at sikre en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne.

Rådets aktiviteter retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, men også mod den frivillige sundhedsindsats samt integrationsområdet.

Rådet drøfter udelukkende sager af generel og/eller principiel karakter.

Som udgangspunkt skal Rådet understøtte det frivillige sociale arbejde - både som et alternativ men også som et supplement til indsatsen i den offentlige sektor.

Rådet holder sig orienteret om forholdene i kommunen samt om de frivillige foreninger og det uformelle netværks behov og ønsker.

På eget initiativ kan Rådet rette henvendelse til såvel Kommunalbestyrelsen som den kommunale administration med forslag og forespørgsler. Hvor det findes nødvendigt, kan Rådet tage kontakt med andre, herunder brugergrupper, andre kommunale Frivillighedsråd, særligt sagkyndige m.fl., med henblik på at få belyst særlige temaer.

Rådet kan - efter behov - nedsætte arbejdsgrupper til bearbejdning af særlige problemstillinger - og kan afholde temadage om værdier og visioner.

Frivillighedsrådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er, som hovedregel, offentligt tilgængelige.

Opgaver, der indebærer en myndighedsudøvelse, kan ikke overdrages til Frivillighedsrådet.

Målet med Frivillighedsrådets virke er:

 • at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde
 • at skabe bedre sammenhæng i det frivillige sociale arbejde
 • at sikre en åben og fordomsfri dialog mellem Holstebro Kommune, og de frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk
 • at udvikle faglighed og engagement i det frivillige sociale arbejde

Frivillighedsrådet består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • 6 repræsentanter fra de frivillige foreninger og det uformelle netværk i Holstebro Kommune
 • 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune

De 6 repræsentanter fra de frivillige foreninger skal, så vidt muligt, repræsentere forskellige typer af frivillige sociale foreninger og geografiske områder af kommunen.

3 af medlemmerne vælges blandt repræsentanter for alle frivillige sociale foreninger - på et valgmøde arrangeret af Kultur & Frivillighuset. De øvrige 3 medlemmer fra den frivillige verden udpeges af Social- og sundhedsudvalget.

Valget gælder for 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

De 4 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen skal, så vidt muligt, repræsentere flere stående udvalg.

Valget af de 4 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen foretages i forbindelse med konstitueringen og er gældende for den kommunale valgperiode.

Der vælges 2 suppleanter for henholdsvis de frivillige foreninger og for Kommunalbestyrelsen. Suppleanterne deltager i Rådets ordinære og ekstraordinære møder ved det ordinære medlems forfald. Ved forfald er det ordinære medlem pligtig at meddele formanden dette, hvorefter formanden indkalder suppleanten.

Valget af suppleanter til Rådet gælder for 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Alle medlemmer og suppleanterne skal have fast bopæl i Holstebro Kommune. Kun repræsentanter for de frivillige sociale foreninger, der arbejder og virker i lokalområdet, er valgbare.

De frivillige foreningers medlemmer af Rådet skal i hele valgperioden kunne godtgøre en tilknytning til en lokal forening eller gruppering, som har vedtægter og som har procedure for, hvorledes man vælges som legitim repræsentant. Tilsvarende er gældende for de valgte suppleanter fra de frivillige foreninger.

For de frivillige foreningers medlemmer af Frivillighedsrådet er medlemskabet af Rådet ikke borgerligt ombud.

Et medlem af Frivillighedsrådet, der flytter fra kommunen, udtræder af Rådet. Et medlem, der udtræder som følge af midlertidig fraflytning fra kommunen, genindtræder ikke i Frivillighedsrådet ved tilbageflytning til kommunen.

Efter Kommunalbestyrelsens konstituering igangsættes valghandling til Rådet, således det konstituerende møde afholdes inden udgangen af årets første kvartal, hvor der åbnes op for anden uddelingsrunde af § 18 midler.

Formand og næstformand vælges blandt Rådets medlemmer.

Valget af formand og af næstformand sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed mellem kandidaterne afgøres valget ved lodtrækning.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Heri angives regler for dagsorden, mødeindkaldelse og øvrige regler for Rådets arbejde.

Kommunalbestyrelsen afholder alle udgifter ved Frivillighedsrådets virksomhed.

Kommunalbestyrelsen yder sekretariatsmæssig bistand til Frivillighedsrådet.

Sekretariatet for Frivillighedsrådet er placeret i Social og Sundhed.

Frivillighedsrådet udarbejder og fremsender, gennem sekretariatet, sit forslag fil budget for det kommende år - i henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Afregning af udgifter og udlæg sker efter de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler herom. Regnskab over afholdte udgifter føres af Sekretariatet.

Sekretariatet rådgiver og vejleder foreninger og organisationer omkring indsatser og mulighed for at blive understøttet - herunder økonomisk støtte.

Der afholdes 3 ordinære møder årligt. På to af møderne godkendes økonomisk støtte til de ansøgende foreninger. Det tredje møde er et princip-møde, hvor der blandt andet drøftes målsætning, frivillighedspolitik m.m.

Herudover arrangeres der hvert år et dialogmøde mellem Social- og sundhedsudvalget, Frivillighedsrådet og de frivillige foreninger og det uformelle netværk i kommunen, hvor aktuelle og generelle/ principielle forhold drøftes.

Rådet kan indkaldes ekstraordinært.

Indkaldelse ti! ekstraordinært møde skal ske, når formanden, 4 medlemmer eller Kommunalbestyrelsen forlanger dette.

Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Rådets øvrige medlemmer er til stede.

Der udfærdiges, ved Sekretariatets mellemkomst, beslutningsreferat fra møderne i Rådet.

Formanden for Frivillighedsrådet er, såfremt ikke andet bestemmes, Rådets kontakt til pressen. Formanden udtaler sig på Frivillighedsrådets vegne.

Der udarbejdes ikke årligt skriftlig beretning for Frivillighedsrådets arbejde.

Rådets medlemmer er underkastet den samme tavshedspligt, som er gældende for de kommunalt ansatte

De nærmere kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde udformes af Frivillighedsrådet og  godkendes af Social- og sundhedsudvalget. Kriterierne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

De nærmere regler for aflæggelse af regnskab for modtagne midler til frivilligt socialt arbejde udformes af Frivillighedsrådet og godkendes af Social- og sundhedsudvalget. Reglerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Frivillighedsrådet kan, med 2/3 majoritet, indstille til Kommunalbestyrelsen at vedtægten ændres.

Vedtægten for Frivillighedsrådet tages op til fornyet vurdering, herunder evt. til revision i første halvår af hver ny valgperiode, eller når ændret lovgivning eller lignende i øvrigt nødvendiggør det.

Således godkendt af Holstebro Byråd på dets møde den 23. august 2022.