Databeskyttelse Social

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger og Socialafdelingen er ansvarlig for oplysningerne om dig, når vi behandler din sag.

Håndtering af data

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats efter Serviceloven. Det kan f.eks. dreje sig om et eller flere af følgende indsatser:

 • Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis Social anonym borgerrådgivning.

 • Formålet med den sociale anonyme rådgivning er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Den sociale anonyme rådgivning kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning Jævnfør Servicelovens §10.
 • Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis råd og vejledning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om råd og vejledning skal også omfatte opsøgende arbejde. Jævnfør Servicelovens §12
 • Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Jævnfør Servicelovens §80.
 • Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til vokse med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige problemer, jævnfør Servicelovens formål i §81.Formålet er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje.
 • Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jævnfør §  81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang §82
 • Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.  Jævnfør Servicelovens §82a.
 • Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.Jævnfør Servicelovens §82b.
 • Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører. Jævnfør Servicelovens §82c.
 • Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82a og 82b etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Jævnfør Servicelovens §82d.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Jævnfør Servicelovens §85.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Jævnfør Servicelovens §96.
 • Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Jævnfør Servicelovens §98.
 • Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Jævnfør Servicelovens §99.
 • Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. Jævnfør Servicelovens §100.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug. Jævnfør Servicelovens §101.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Jævnfør Servicelovens §101a.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Jævnfør Servicelovens §103.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Jævnfør Servicelovens §104.
 • Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Jævnfør Serviceloven §107.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Jævnfør Servicelovens §108.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Jævnfør Servicelovens §109.
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Jævnfør Servicelovens §110.
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov. Jævnfør. lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. maj 2019
 • Værgemål. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hivs der er behov for det. Jævnfør Værgemålsloven.
 • Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Jævnfør Sundhedslovens §141.

Vi behandler dine personoplysninger jævnfør Databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold og i så fald sker behandlingen af strafbare forhold med hjemmel I Databeskyttelsesforordningen artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt domme og lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation, jævnfør Databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende, kriminalforsorgen, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Dine oplysninger indgår i systemet Nexus og for nogle borgere også i Sekoia og SBSYS.

Når du har afgivet samtykke I forbindelse med indhentning af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din socialrådgiver.

Hvis du trække dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Vi forventer ikke at videregive dine oplysninger, med mindre du giver samtykke til det.

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver