Klipning af hæk og hegn

Grundejere i såvel by som på land har pligt til at holde beplantning klippet så den ikke vokser ud over fortov, sti og vej.

Det er til stor gene for al færdsel både gående cyklende og kørende, at hækken ikke er klippet så færdslen kan foregå frit og ugeneret.

Lov om offentlige veje jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9.september 2009, §103 stk. 1 og stk. 2.
Beplantningen skal være sat så langt fra skel, at den kan holdes klippet i skel- linien. Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, §11, stk. 1

I byområder er frihøjden over fortov min 2,75 m, over sti min. 3 m. og over kørebane min. 4 m. Træer skal være klippet, så de ikke dækker for gadebelysningen.

På landet skal man især være opmærksom på, at frihøjden over kørebane og rabat skal være min. 4 m.

Teknik og Miljø

Team Drift

mail Send sikker besked

phone 96117555