Idræts- og fritidsfaciliteterne skal være bæredygtige og skabe offentlig værdi

I facilitetsanalysen fremgår det, at langt de fleste haller og idrætsanlæg i Holstebro Kommune opført i perioden 1970-1990, hvilket betyder, at flere anlæg står over for større eller mindre renoveringsprojekter i de kommende år.

Analysen viser endvidere, at der historisk set har været en stærk tradition for selvejende idrætsanlæg – det vil sige selvstændige juridiske enheder med en bestyrelse, eget budget og en driftsaftale med den lokale kommune.

De senere år har det vist sig nødvendigt, at Holstebro Kommune har påtaget sig ansvaret for at drive en privat (Vestjysk Fritidscenter) eller selvejende haller (Vemb, Sdr. Nissum, Thorsminde), når det ikke længere har været muligt at drive faciliteterne videre. I dag drives ca. halvdelen af anlæggene som selvejende og halvdelen som kommunale anlæg. For at denne fordeling fortsat skal være mulig, er der behov for at fokusere på bæredygtighed og italesætte idrætsfaciliteternes eksistensberettigelse.

SDU’s store forskningsprojekt ”Fremtiden idrætsfaciliteter” introducerer begrebet ”offentlig værdi” i erkendelse af, at fokus på de rationelle tal for foreningsbaserede/folkeoplysende aktiviteter i hallen måske ikke alene er det, der giver en idrætshal en eksistensberettigelse.

Ved at flytte fokus fra, at faciliteterne alene skal udbyde arealer til idræts- og folkeoplysende aktiviteter, til også at være et ”mødested” for lokalbefolkningen og en dynamo i lokalområdet, udfordres de gængse styringsmodeller til udvikling og drift af faciliteterne, som tager afsæt i folkeoplysningsloven.

I en facilitetsstrategi, der tager højde for bæredygtighed og ”offentlig værdi”, er der derfor behov for, at der skabes en ny forståelse for, hvilken rolle idræts- og fritidsfaciliteterne skal spille i lokalsamfundet eller i byerne. Antallet af timer udlejet til foreningsbrug er sandsynligvis ikke længere den bedste model til at skabe bæredygtige faciliteter og faciliteter som bidrager med ”offentlig værdi” til Holstebro Kommunes idræts- og fritidsliv.

Gymnaster

Konklusioner fra facilitetsanalysen

  • Idræts- og fritidsfaciliteterne rummer et potentiale for at skabe værdi for en række velfærdsudfordringer (læring, sundhed, lokal udvikling etc.).
  • Der er en ulige fordeling af faciliteterne i forhold til befolkningstæthed, således at der i tyndt befolkede dele af kommunen er færre om de enkelte faciliteter og i de tæt befolkede områder flere om hver facilitet.
  • Der kan fra kommunens perspektiv sandsynligvis skabes stordriftsfordele ved at samle kommunens samarbejdsaftaler vedr. benyttelse af de selvejende faciliteter.
  • De selvejende faciliteters incitament til indførsel af systemer, der kan sikre synlige bookingkalender, sikre en sund afbudskultur og fokus på aktivitetsudvikling er næsten fraværende i nuværende tilskudsmodel.
  • Holstebro Kommunes mange idrætsfaciliteter rummer et stort potentiale i forhold til at arbejde mod en klimamæssig bæredygtighed. Man kan med fordel fokusere på at nedbringe forbrugsudgifterne samt at tænke i energirenoveringer i forbindelse med udvikling af kommunens facilitetsmasse/idræts- og fritidsfaciliteter.

Mulige handlinger

2.a
Der kan med fordel arbejdes i retning af en kultur, hvor foreningerne og borgernes gøres mere mobile i forhold til at skabe en bedre benyttelse – blandt andet ved at indføre et fælles bookingsystem, hvor kommunens borgere og foreninger har mulighed for at finde ledige tider i samtlige af kommunens idrætsfaciliteter.

2.b
Der kan med fordel igangsættes et analysearbejde henimod at få ændret tilskudsmodellen for de selvejende faciliteter

2.c
Holstebro Kommune kan med fordel indgå samarbejdsaftaler med de selvejende institution på centralt hold for alle forvaltninger med henblik på at samle samarbejdet, administrationen og indkøbet af timer i faciliteterne ét sted i Holstebro Kommune. (bedre overblik over økonomi og anvendelse)

2.d
For at nedbringe forbrugsudgifterne til el, vand og varme i idræts- og fritidsfaciliteterne sættes fokus på energirenovering i faciliteterne

2.e
Fremtidige samarbejdsaftaler mellem Holstebro Kommune og de selvejende haller bør indeholde en aftale om vedligeholdelsesplaner, så store pludselige udgifter kan forudses.