Lavbundsprojekter

Landbruget står for store dele af drivhusgasudledningerne i Holstebro Kommune. Et virkemiddel til at reducere inden for landbrugssektoren er at udtage lavbundsarealer.

Jord der er rig på kulstof, indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele – organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende tilgang til ilt.

Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede. Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes, sker en nedbrydning af det organiske materiale og der udledes drivhusgasser som CO2 og lattergas.

Når naturlig hydrologi genskabes og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Projekterne, der baseres på frivillighed, placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000 område.

Holstebro Kommune undersøger i samarbejde med landbruget og Naturstyrelsen om der er velegnede områder i kommunen, hvor der med opbakning fra lodsejerne kan etableres lavbundsprojekter.

Lavbundsprojekterne bidrager også til en forbedring af naturen, i form af bedre sammenhæng, robusthed og biodiversitet.

Læs mere om den nationale indsats for udtagning af lavbundsarealer.