Befolkningsprognose frem mod år 2035

Hvor mange pladser der er brug for i daginstitutioner, skoler, plejehjem, mv. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Derfor er befolkningsprognoser et vigtigt element i planlægningen.

Udvikling i indbyggertal fra 2022 til 2035

Det forventes, at Holstebro Kommunes indbyggertal vil stige med 3,2 % frem mod år 2035. Det vil sige, at kommunens indbyggertal stiger med 1905 borgere og i år 2035 forventes der at være 60.470 borgere i Holstebro Kommune.

Prognosen laves altid for de næste 13 år. Her ser du den seneste prognose.

Udvikling i indbyggertal fra 2021 til 2035

Udvikling fordelt på skoledistrikter

 

Der er en stor mobilitet blandt borgerne i Holstebro Kommune. Hvert år er der ca. 3000 flytninger ud og ind af kommunen og der flytter ca. 6000 borgere internt i kommunen.

På grafikken kan man se, at byerne omkring Holstebro vil opleve en stor vækst fra 2022 frem mod år 2035.

Kort over Holstebro Kommunes skoledistrikter der viser, hvor der forventes at være befolkningsfremgang og -tilbagegang fra 2022 til 2035

I tabellen kan du se det aktuelle indbyggertal i 2022-2035.

  pr. 1.1.2022 pr. 1.1.2035 Udvikling
Borbjerg 1.224 1.141 -83
Halgård 4.104 4.925 821
Holstebro by 29.120 29.016 -104
Idom-Råsted 993 926 -67
Mejrup 4.162 5.214 1.052
Naur-Sir 1.043 1.631 588
Nr. Felding 1.159 1.094 -65
Sevel 1.976 1.776 -200
Skave 1.184 1.050 -134
Staby 1.836 1.712 -124
Tvis 1.732 1.969 237
Ulfborg 2.496 2.510 14
Vemb 1.959 1.859 -100
Vinderup 5.491 5.318 -173

Befolkning i vækst

Holstebro kommune forventer at have en befolkningstilvækst, hvor aldringen følger de nationale tendenser i 2022-2035.

Alderssammensætningen i befolkningen forbliver tilnærmelsesvis på samme niveau frem mod 2035, hvor bl.a. fødselstallet forventes at være stabilt på ca. 650 fødsler om året. 

De øvrige aldersgrupper opretholdes tilnærmelsesvis på nuværende niveau med nogle enkelte generations-forskydninger - dog med undtagelsen i aldersgruppen 80+, som forventes at stige i perioden 2022 til 2035. 

Grafikken viser udviklingen i antallet borgere fordelt på alder fra år 2012 frem til år 2035.

Udvikling i indbyggere fordelt på alder