Tilsyn med plejeboliger, plejehjem og hjemmepleje

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne og hjemmeplejen opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Tilsyn med plejeboliger, plejehjem og hjemmepleje

  • Tilsynet skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp de har brug for og at hjælpen udføres på en kvalificeret måde.
  • Tilsynsbesøgene skal således afdække relevante og aktuelle forhold på plejecentrene og desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. 
  • Tilsynet gennemføres med en anerkendende tilgang og så vidt muligt med deltagelse af og i dialog med personale. Dette sker bevidst og med fokus på at skabe de bedste muligheder for læring og fremadrettet udvikling. 

Tilsynene udførest både som et kommunalt tilsyn samt af Styrelsen for Patientsikker som Tilsyn med plejeområdet og Ældretilsynet.

Derudover afholdes der årlige dialogmøder på alle plejecentre, som ligeledes indgår som en del af kommunes kvalitetssikring.

Alle tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggøres løbende og kan læses på deres hjemmeside - Tilsyn med plejeboliger og Ældretilsynet. De er tilgængelige 3 år tilbage.

Du skal vælge i "drop down" listen, hvad du ønsker at se - vælg både fra "Behandlingssted eller plejeenhed", "Region" og "Kommune".  

Du kan også skrive navnet på stedet, du ønsker oplysninger om - i søgefeltet under overskriften "Søg efter tilsynsrapport".

Det kommunale tilsyn offentliggøres på holstebro.dk/dalogmoeder-og-tilsyn.

Social - og Sundhedsudvalget og Ældrerådet får resultaterne af tilsynene til orientering.

Desuden forelægges rapporterne og referaterne for de enkelte plejeboliger for deres Bruger- og pårørenderåd/Bestyrelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører, på vegne af Sundhedsstyrelsen, anmeldte tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejeområdet, herunder for borgere på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service.

Plejeområdet omfatter offentlige og private plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, midlertidige pladser, sygeplejeklinikker, rehabilitering og akutfunktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn og sætter fremover ind de steder, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder rapporter for hvert tilsyn og kan ved behov følge op med uanmeldte besøg.

Rapporterne offentliggøres løbende og kan læses på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • personlig og praktisk hjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • socialpædagogisk bistand
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Rapporterne offentliggøres løbende og kan læses på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.

Formålet med de kommunale uanmeldte tilsynsbesøg er yderligere at afdække om gældende lovgivning og kvalitetsstandarder efterleves. Dette tilsyn foretages af sundhedsfaglige medarbejdere fra Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Derudover afholdes der årligt dialogmøder på hvert enkelt plejecenter, hvor der inviteres til møde mellem borgere, pårørende, medarbejder og repræsentanter fra ledelsen.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.