Natur og Miljø for erhverv

Affald

Her kan du finde alt om affaldshåndering i Holstebro Kommune.

Jord

Her kan du finde informationer om jordflytning, jordforurening, bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord og jordhåndtering.

Spildevand

Her finder du en række informationer om spildevandshåndtering i byerne og i det åbne land.

Midlertidig aktivitet

For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra visse midlertidige aktiviteter, skal disse anmeldes til Kommunen.

Olietanke

Anmeldelse af nye tanke og anmeldelse af opgravning eller sløjfning af olietanke skal ske gennem kommunens selvbetjeningsløsning.

Autoværksteder

Hvis du vil starte, ændre eller flytte dit autoværksted skal du anmelde det til Kommunen.

Klimatilpasning

Her kan du finde oplysninger om klimatilpasning og udfordringer med vand i Holstebro Kommune.

Landbrug

Information til dig der driver landbrug eller har et mindre husdyrhold. Få svar på dine spørgsmål her.

Fiskeopdræt

Der er 5 miljøgodkendte recirkulerede ferskvandsdambrug beliggende ved 3 vandløb i Holstebro kommune.

Rottebekæmpelse

Sådan forebygger og bekæmper vi rotter effektivt sammen. Vi er alle forpligtet til at anmelde og forebygge rotter.

Dit vandløb

Er du så heldig at have et naturvandløb ved din grund skal du sørge for at passe godt på det. 

Vandløbsprojekter

Holstebro kommune gennemfører hvert år en række vandløbsprojekter i samarbejde med borgere og foreninger til gavn for fisk, vandløbsplanter og smådyr.

Vandplaner

Konkret betyder vandplanerne, at der på landsplan skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden på områder som f.eks. grundvand, søer, vandløb og fjord/hav.

Grundvand/drikkevand

Her kan du finde oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter grundvand og drikkevand i Holstebro Kommune.

Vandhuller

Her kan du søge om, at få lov til at anlægge eller ændre en sø eller et vandhul.

Miljø ved byggeri

Skal du bygge, renovere eller lignende, kan der være flere miljøforhold, du skal være opmærksom på.

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og indeholder blandt andet bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper.