Energi, forsyning og grøn industri

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et nationalt og regionalt knudepunkt for grøn energiproduktion og klimahensynet fylder allerede hos erhvervsdrivende.

En investering for fremtiden i energi og erhverv

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et nationalt og regionalt knudepunkt for grøn energiproduktion. Den store havvindmøllepark ’Thor’ ud for Thorsminde vil forsyne en million danske husstande med el fra havvind i 2027, og Thorsminde vil få en afgørende rolle som servicehavn for havvindmølleparken.

Energi er centralt for, at vi kan holde levestandarden og udvikle vores samfund, og der er samtidig store potentialer for erhvervslivet. Som erhvervsdrivende fylder klimahensynet mere og mere, og det vil tage til i takt med efterspørgsel fra kunder og opdaterede krav til CSRD rapportering. Det vil kræve anderledes kompetencer og ny læring sat i spil ude i virksomhederne. Måske findes mulighederne ude i leverandørkæden eller i affaldsstrømmen?

Som følge af et højt forbrug producerer vi meget affald. Affald er en ressource, der kan brændes og afgive varme, men endnu bedre er det, når vi kan genanvende materialerne inden de bliver brændt eller anvendt som fyldprodukt. Derfor skal affaldet sorteres endnu mere, både privat, hos virksomheder og i det offentlige.

Vi skal væk fra fossile brændsler som kul, olie og gas og arbejde henimod vedvarende energikilder som sol, vind og udviklingen af Power-to-X, som på sigt kan bidrage til produktion af grønne brændstoffer. Opbygning og drift af vedvarende energianlæg vil kræve kloge hænder, som uddannelsesinstitutionerne skal være med til at uddanne og efteruddanne. Som kommune kan vi understøtte den grønne omstilling af virksomheder med viden og rammer som fordrer f.eks. elektrificering og udfasning af gas.

Sådan sikrer vi klimavenlig forsyning samt håndtering af affald:

Sådan understøtter vi den grønne omstilling i virksomheder:

  • Understøttende partnerskab og netværk med et tilknyttet sekretariat 
  • Udarbejde vejledning til virksomheder som vil recirkulere eller sælge reststrømme 
  • Kortlægning af og informationsmøde om elnettets kapacitet i industriområder for at fremme elektrificering 
  • Opdatere bygherrevejledning med info om klimamæssige besparelser og renovering af byggeri, multifunktionalitet og klimatilpasning 
  • Udvide arbejdsstyrke og designe partnerskaber med henblik på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere til den grønne omstilling