Frivillighedspolitik

Holstebro Frivillighedsråd arbejder med udvikling af det frivillige sociale område i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik.

Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for frivillig indsats, frivillig organisation og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

At arbejdet er ”frivilligt” betyder, at:

 • indsatsen udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang
 • indsatsen er ulønnet (der bortses fra godtgørelse af omkostninger)
 • indsatsen udføres og skal være til gavn for andre end én selv, familie og slægt

At arbejdet er ”socialt” betyder, at:

 • aktiviteten som udgangspunkt retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med, idet der dog er tradition for at inkludere frivillig sundhedsindsats samt at medtænke integrationsområdet.

Frivillige organisationer eller foreninger har følgende kendetegn:

 • de er frivilligt grundlagt
 • det primære formål er ikke at skabe overskud
 • den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag og der er frivilligt medlemskab.

Holstebro Kommune ønsker at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Målet for (sam-)arbejdet er:

 • at skabe bedre sammenhæng i det sociale arbejde
 • at sikre en åben og fordomsfri dialog i samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde
 • at skabe gensidig respekt mellem de offentligt ansattes og de frivilliges fagligheder og engagement
 • at viden og erfaring udveksles parterne imellem
 • at inddrage borgerne i løsning af sociale problemer.

De frivillige organisationers arbejdsmetoder, valg af målgrupper samt værdier som kendetegnes ved frivilligheden og selvstændigheden støttes og respekteres.

Samarbejdet omkring frivilligt socialt arbejde omfatter:

 1. Frivillighedsråd
 2. Kultur & Frivillighedshuset
 3. Kommunens kontaktperson for det frivillige sociale arbejde

Ad 1. Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet udgør et vigtigt bindeled mellem Holstebro Kommune og det frivillige sociale arbejde. Her behandler man spørgsmål og initiativer, der har generel interesse for det frivillige sociale arbejde; frivillighedspolitikken, dialogen mellem kommunen og de frivillige foreninger, konkrete initiativer og udviklingsmuligheder.

Frivillighedsrådet giver henholdsvis bevilling eller afslag til indkomne ansøgninger og godkender dermed fordelingen af de kommunale puljemidler. Efterfølgende orienteres Social- og sundhedsudvalget om fordelingen.

Frivillighedsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper med særligt sagkyndige med henblik på udformning af kriterier og prioritering af ansøgninger for specifikke målgrupper.

Ad 2. NetværksCaféen, De Frivilliges Hus

Foreningen er en Frivillighedsformidling, hvis ansvarsområde blandt andet er at styrke samarbejdet mellem foreningerne, organisationerne og grupperne, der alle har frivilligt socialt arbejde som formål.

Det er ligeledes NetværksCaféens opgave at skabe et konstruktivt samarbejde med Holstebro Kommune.

Der vælges repræsentanter fra de frivillige organisationer til Frivillighedsrådet hvert 4. år på NetværksCaféens generalforsamling.  

NetværksCaféen arbejder med relevante temaer, så som:

 • kvalitetsudvikling i det frivillige arbejde
 • samarbejde mellem de frivillige organisationer
 • erfaringsudveksling mellem organisationer, foreninger, grupper og kommunen samt planlægning af relevante temadage og møder.

Ad 3. Kommunens kontaktperson for det frivillige sociale arbejde

Kommunens kontaktperson varetager i det daglige kontakten mellem Holstebro Kommune og de frivillige foreninger. Kontaktpersonen rådgiver og vejleder foreninger/organisationer omkring indsatser og mulighed for at blive understøttet, herunder økonomisk støtte.

Frivillighedsrådet sammensættes af 6 repræsentanter fra de frivillige foreninger og 4 medlemmer af byrådet.

De 6 repræsentanter fra de frivillige foreninger skal så vidt mulig repræsentere forskellige typer frivillige organisationer og geografiske områder af kommunen. 3 af medlemmerne vælges blandt repræsentanter for alle frivillige organisationer på NetværksCaféens generalforsamling. De 3 sidste repræsentanter fra de frivillige foreninger vælges af Social- og sundhedsudvalget. Valget gælder for 4 år.

De 4 medlemmer fra Holstebro byråd skal så vidt muligt repræsentere flere stående udvalg. Valget foretages i forbindelse med konstitueringen og gælder for den kommunale valgperiode.

Der vælges 2 suppleanter for henholdsvis de frivillige foreninger og for byrådet. Suppleanterne inviteres med til Frivillighedsrådets møder som observatører.

Formanden for Frivillighedsrådet vælges af rådets medlemmer og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Frivillighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og sekretariatsbetjenes af Holstebro Kommune.

Der arrangeres et årligt dialogmøde mellem Holstebro Kommunes social- og sundhedsudvalg og Holstebro Frivillighedsråd.

De nærmere støttekriterier udformes af Frivillighedsrådet og godkendes af Social- og sundhedsudvalget. Kriterierne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Puljemidlerne vil især blive prioriteret til ansøgninger, der opfylder ét eller flere af nedenstående kriterier:

 • aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
 • aktiviteter, der medinddrager brugerne i bredt omfang
 • aktiviteter, der bidrager til at styrke det sociale netværk
 • aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning sigter mod at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større indhold i tilværelsen.

Holstebro Frivillighedsråd behandler alle ansøgninger til §18-tilskud individuelt. Forud for Frivillighedsrådets 1. tildelingsmøde i 2007 blev følgende principper besluttet som grundlag for vurdering af §18-ansøgninger:

 • hjælp til selvhjælp
 • hjælp til svage grupper
 • forebyggelse og oplysning
 • lindring og omsorg
 • undervisning af frivillig

Det indgår også i rådets vurdering, om ansøgeren har søgt tilskud til samme formål før (og samme år) og om der er en vis lokal forankring af aktiviteten i Holstebro Kommune.

Der annonceres om information om støttemuligheder på kommunens hjemmeside () og i lokal(e) avis(er). Information kan desuden fås i kommunens borgerservicecentre, NetværksCaféen og hos kommunens kontaktperson for det frivillige sociale arbejde.

Tilskud skal som udgangspunkt gavne borgere i Holstebro Kommune.

Der er ansøgningsfrister 2 gange årligt, henholdsvis 1. oktober og 1. maj inden kl. 10.00.

Det forudsættes, at der aflægges regnskab for tildelte midler. For mindre støttebeløb kan regnskabsafgivelsen ske i forbindelse med foreningens ordinære regnskab. For større støttebeløb kan der kræves aflagt et separat regnskab for støttens anvendelse.

Der kan kræves tilbagebetaling, hvis udgifterne til det støtteberettigede formål er under det givne støttebeløb.

For større støttebeløb kan der endvidere kræves en redegørelse for aktiviteter og/eller resultater.

Denne frivillighedspolitik evalueres af Frivillighedsrådet og social- og sundhedsudvalg ultimo 2013 med henblik på eventuel revision

Indledning og formål

Frivillighedspolitikken for Holstebro Kommune fastsætter mål og retningslinier for samspillet mellem det frivillige sociale arbejde og kommunen.

De frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk er en vigtig og værdifuld faktor for indsatsen på det sociale og sundhedsmæssige område i kommunen – og den videre udvikling heraf. Det frivillige sociale arbejde anses både for et alternativ og et supplement til indsatsen i den offentlige sektor.

Det frivillige sociale arbejde højner samfundets sammenhængskraft og det folkelige og demokratiske engagement. 

Det er derfor målet:

 • at samarbejde med og støtte op om det frivillige sociale arbejde
 • at sikre en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne
 • at styrke de frivilliges muligheder for at komme til orde og øve indflydelse på kommunale mål og beslutninger samt
 • at udvikle nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer

Holstebro Frivillighedsråd

Sekretariatet, Kristian Ringgaard Lauridsen

mail krl@holstebro.dk
phone 96114112