Bag om Klimahandlingsplan 2023

Vi vil give en renere og sundere verden videre til næste generation.

Klodens klima ændrer sig som følge af menneskers aktiviteter igennem årtier. Det får både konsekvenser for os i Danmark og for mennesker langt væk.

I Holstebro Kommune vil vi give en renere og sundere verden videre til næste generation. Dette er et af målene i kommunens Vækst- og udviklingspolitik, og med Klimahandlingsplan 2023 vil vi bidrage aktivt og ambitiøst til at drive udviklingen i en mere bæredygtig retning. Vi vil bruge vores vestjyske dyder med godt købmandskab og sund fornuft til at vende klimaudfordringen til en mulighed.

Klimahandlingsplanen understøtter den nationale klimadagsorden og gør det med udgangspunkt i livet i Nordvestjylland. Den gør det nemmere for borgere, virksomheder, politikere og kommunens medarbejdere at arbejde i samme retning. Planen er udarbejdet sammen med mange aktører, og den skal implementeres i fællesskab. Dette er ikke blot et ønske, men en nødvendighed. 

Klimahandlingsplanen viser vejen til, at Holstebro Kommune som samfund bliver klimaneutralt og rustet til de klimaforandringer, vi allerede oplever. 

Klimahandlingsplanen er udarbejdet ved hjælp af det internationalt anerkendte værktøj ’Climate Action Planning Framework’ igennem det nu afsluttede projekt DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Alle danske kommuner har udarbejdet, eller er i gang med, klimaplaner.  Projektet sikrer samarbejde på tværs og bred tilslutning bl.a. igennem en sammenhængende inddragelsesproces, kortlægger lokale muligheder og udfordringer ifm. klimaforandringer, og understøtter en retfærdig implementering af indsatser. Vores klimahandlingsplan indeholder over 70 konkrete projekter, initiativer og samarbejder, som alle bidrager til at nå planens mål om klimarobusthed og klimaneutralitet. 

Et klimarobust Holstebro er et samfund, som er rustet til og forberedt på de klimaforandringer, vi oplever og står over for i fremtiden. Det kan være ved at udbrede viden om, hvordan man bør handle under ekstremt vejr som skybrud eller hedebølge. Det kan også være fysiske anlæg, der leder vandet væk, når vi oplever ekstreme nedbørshændelser.

Et klimaneutralt Holstebro er et samfund, som ikke udleder flere drivhusgasser, end det optager. Du kan se hvilke kilder, der udleder drivhusgasser, i Holstebro Kommunes regnskab. Drivhusgasser er en samlet betegnelse for de gasarter, som ophobes i atmosfæren og skaber drivhuseffekten. Denne effekt får Jordens gennemsnitstemperatur til at stige, og den øgede energi i atmosfæren skaber flere og mere ekstreme naturkatastrofer og vejrhændelser.

Udfordringen er, at mange dagligdagsaktiviteter medfører drivhusgasudledning lige fra fødevareproduktion og energiforsyning til transport og fremstilling af forbrugsvarer.

Indsatserne i klimaplanen adresserer en bred vifte af disse aktiviteter for til sammen at reducere vores fælles klimaaftryk. Energikrævende aktiviteter såsom produktion og transport kan i mange tilfælde lægges om til grøn strøm, men nogle aktiviteter kræver en ændring i adfærd. Plantebaseret kost har et væsentligt lavere klimaaftryk, og nogle forbrugsgoder kan måske reduceres eller skæres helt væk? 

Holstebro Kommunes udledning af drivhusgasser er faldet siden 1990 primært grundet produktion af grøn strøm. For at nå 70 % målet i 2030 skal der mere til. 

Klimaalliancen er et nyt nationalt samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, de fem regioner og Realdania, som skal omsætte de danske kommuners klimaplaner til virkelighed. Klimaalliancen bygger videre på projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, som har faciliteret og understøttet nær ved alle danske kommuners udformning af en klimaplan.

Implementeringen af klimaplanerne er et stort stykke arbejde, der også foregår på tværs af kommunegrænser og skel. Derfor er der stort behov for vidensdeling og samarbejde. Den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 er videnspartnere.