VE i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune oplever stigende interesse i VE anlæg og ønsker at sikre sammenhængende planlægning for tekniske anlæg af denne karakter.

Vi forventer at træffe beslutningen om hvilke projekter der skal igangsættes planlægning for, efter sommerferien 2023

Indledning

Holstebro Kommune oplever en stigende interesse fra private projektudviklere om at etablere større vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i det åbne land. Det gælder såvel vindmøller som solcelleparker og PtX-anlæg. 

Holstebro Kommune ønsker at sikre den bedst mulige og sammenhængende planlægning for tekniske anlæg af denne karakter. Vi har derfor haft indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Indkaldelsen sluttede den 14. februar 2023.

Holstebro Kommune modtog 23 konkrete projektforslag og 8 forslag/bemærkninger vedr. planlægningen.

Holstebro Kommune har også modtaget 2 ansøgninger om PtX anlæg ved Idomlund. Disse ansøgninger vil blive behandlet selvstændigt.

I det nedenstående er processen beskrevet, og det er vist hvornår i processen der foretages høringer.

Processen

Holstebro Kommune ønsker at alle med interesse for planlægningen af større VE-anlæg kan følge med i processen og se hvilke projektforslag kommunen har modtaget. Samtidig ønsker kommunen at vise hvordan denne kommende proces vil foregå, herunder hvornår det i processen er muligt at indsende bemærkninger til de enkelte projekter. 

På denne side fremgår de 23 projektforslag, som kommunen har modtaget.
Projekterne kan findes til højre i drop down menu ved at klikke på link. Filerne er ikke tilgængelige overfor skærmlæsere og hjælpeteknologier.

Økonomiudvalget og Byrådet forventes på møderne den 23. og 29. august 2023 at behandle de indkomne VE-projektforslag og vælge hvilke projekter der skal arbejdes videre med.
Forvaltnings indstilling kan læses på dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 23. august 2023

For alle projekter gælder det, at der vil skulle ske tilretninger før byrådet tager endelig stilling til igangsætning af planlægningen. Forvaltningen vil i løbet af de kommende ca. 4 uger kontakte forslagsstillerne bag de projekter, byrådet vælger at arbejde videre med. 

Indtil byrådet har truffet en beslutning på mødet den 29. august, har forvaltningen ikke flere bemærkninger til indstillingen, end hvad der fremgår af dagsordenen.

Eventuelle faktuelle spørgsmål kan dog rettes til planlægger Mads Tanderup Sørensen pr mail: tm@holstebro.dk eller pr. telefon 96117647. 
Beslutningen fra møderne vil fremgå af siden med dagsordener og referater.

Indkomne projekter - kort

Administrationen vil i de kommende uger gennemgå samtlige projektforslag og udarbejde en indstilling til Byrådet, som skal tage stilling til hvilke projekter der skal arbejdes videre med.


Tidslinje for processen:

Politisk igangsættelse
Høring af berørte myndigheder
Udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2021 med rammer til VE
Politisk godkendelse af forslag
Høring (mulighed for at indsende bemærkninger til de enkelte projekter)
Endelig politisk behandling af tillæg til kommuneplanen
Offentliggørelse af tillæg og klageperiode

Igangsættelse af lokalplan for de enkelte projekter (herfra foregår der en individuel planlægning for de enkelte projekter)
Udarbejdelse af lokalplan og VVM
Politisk godkendelse af forslag til lokalplan
Høring (mulighed for at indsende bemærkninger til de enkelte projekter)
Endelig politisk behandling
Offentliggørelse og klageperiode

En opstart, udarbejdelse eller godkendelse af forslag af et tillæg til kommuneplanen eller en lokalplan er ikke ensbetydende med af tillægget eller lokalplanen vedtages endeligt. 
Processen, herunder udarbejdelsen af planen og tilhørende miljøvurderinger, er til for at vise hvordan projektet vil påvirke omgivelserne.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro