VE i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune oplever stigende interesse i VE anlæg og ønsker at sikre sammenhængende planlægning for tekniske anlæg af denne karakter.

Indledning

Holstebro Kommune oplever en stigende interesse fra private projektudviklere om at etablere større vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i det åbne land. Det gælder såvel vindmøller som solcelleparker og PtX-anlæg. 

Holstebro Kommune ønsker at sikre den bedst mulige og sammenhængende planlægning for tekniske anlæg af denne karakter. Vi har derfor haft indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Indkaldelsen sluttede den 14. februar 2023.

Holstebro Kommune modtog 23 konkrete projektforslag og 8 forslag/bemærkninger vedr. planlægningen.

Holstebro Kommune har også modtaget 2 ansøgninger om PtX anlæg ved Idomlund. Disse ansøgninger vil blive behandlet selvstændigt.

I det nedenstående er processen beskrevet, og det er vist hvornår i processen der foretages høringer.

Processen

Holstebro Kommune ønsker at alle med interesse for planlægningen af større VE-anlæg kan følge med i processen og se hvilke projektforslag kommunen har modtaget. Samtidig ønsker kommunen at vise hvordan denne kommende proces vil foregå, herunder hvornår det i processen er muligt at indsende bemærkninger til de enkelte projekter. 

På denne side fremgår de 23 projektforslag, som kommunen har modtaget.
Projekterne kan findes til højre i drop down menu ved at klikke på link. Filerne er ikke tilgængelige overfor skærmlæsere og hjælpeteknologier.

Holstebro Kommune har ikke foretaget en vurdering af de indkomne forslag, og det er heller ikke vurderet hvilke projekter der vil kunne gennemføres. Den kommende administrative vurdering og politiske beslutning vil medføre at nogle projekter udvælges til videre planlægning. Den efterfølgende planlægningsproces skal klarlægge hvilke projekter der kan gennemføres og hvilke betydninger de vil have for omgivelserne.

Indkomne projekter - kort

Administrationen vil i de kommende uger gennemgå samtlige projektforslag og udarbejde en indstilling til Byrådet, som skal tage stilling til hvilke projekter der skal arbejdes videre med.


Tidslinje for processen:

Politisk igangsættelse
Høring af berørte myndigheder
Udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2021 med rammer til VE
Politisk godkendelse af forslag
Høring (mulighed for at indsende bemærkninger til de enkelte projekter)
Endelig politisk behandling af tillæg til kommuneplanen
Offentliggørelse af tillæg og klageperiode

Igangsættelse af lokalplan for de enkelte projekter (herfra foregår der en individuel planlægning for de enkelte projekter)
Udarbejdelse af lokalplan og VVM
Politisk godkendelse af forslag til lokalplan
Høring (mulighed for at indsende bemærkninger til de enkelte projekter)
Endelig politisk behandling
Offentliggørelse og klageperiode

En opstart, udarbejdelse eller godkendelse af forslag af et tillæg til kommuneplanen eller en lokalplan er ikke ensbetydende med af tillægget eller lokalplanen vedtages endeligt. 
Processen, herunder udarbejdelsen af planen og tilhørende miljøvurderinger, er til for at vise hvordan projektet vil påvirke omgivelserne.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro