Fase 3 Udvikling af projekt

Billede af modelhus

Når I har etableret jeres forening og fået de grundlæggende rammer fastlagt, starter projektudviklingen. Indledningsvist udarbejdes der byggeprogram og skitser, som igennem fasen konkretiseres. I skal udpege beliggenhed og lokalplanforhold skal afklasres, gerne sammen med kommunen. I takt hermed skal I have styr på juridiske og finansielle aftaler.

Byggeprogrammet skal i muligt omfang omsætte jeres værdigrundlag til fysik. Det vil sige, at jeres ønsker til, hvilke aktiviteter der skal være plads til, bliver omsat til konkrete funktioner. Byggeprogram og skitseprojekt udarbejdes typisk af arkitekter, men I kan godt starte selv, mens I finder en egnet arkitekt som rådgiver. 

Med afsæt i byggeprogrammet påbegyndes et skitseprojekt, som visualiserer jeres beskrivelser af de fysiske rammer. Skitserne er på et konceptuelt niveau, men danner grundlag for de næste faser. Under udarbejdelse af skitseforslaget er det vigtigt at forholde sig til den økonomiske ramme, der blev besluttet i fase 2, så jeres projekt bliver realiserbart. 

Beliggenheden skal fastlægges, så projektet kan udvikle sig i forhold til den fysiske placering, det skal realiseres i - og for afklare krav til lokalplaner. En lokalplan er en juridisk bindende plan, vedtaget af kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor og hvordan der må bygges. Den er nødvendig for at gennemføre større byggerier. Nogle steder er der allerede en lokalplan, som jeres byggeri skal leve op til, ellers skal der laves en ny lokalplan. Dette gøres i dialog med kommunen.

Hvis der er flere byggegrunde eller bygninger, som kan omdannes til bofællesskab, screences mulighederne, og I må overveje fordele og ulemper. Her er kommunen en vigtig dialogpartner - ikke mindst i forhold til køb, hvis grunde eller bygninger er kommunalt ejet. 

I denne fase skal I drøfte og beslutte jer for finansieringsmodel. Hvis I ønsker at bevare den fulde kontrol og også løbe den fulde risiko kan I fortsætte som bygherre og optage et byggelån hos en bank. Ønsker I at lette processen og sidde med en lavere risiko, og er I villige til at afgive noget af jeres kontrol og indflydelse, kan I finde en samarbejdspartner (developer eller entreprenør), der er villig til at overtage og opføre projektet for at sælge det tilbage til jer som projektsalg. Der kan være penge at spare ved at være bygherre selv, men der er også ulemper. Jeres advokat og bygherrerådgiver er gode at inddrage, når I skal finde ud af, hvad der er den rette model for netop jeres forening. 

Professionalisering og organisering: Bofæller og andre selvbyggere er ikke professionelle bygherrer - det skal I blive ved at alliere jer tidligt med relevante rådgivere. 

Finansiering: I har brug for finansiering af byggeriets udvikling og opførelse (mellemfinansiering) og den endelige bolig (slutfinansiering). Begge kan være en udfordring, da bankerne ikke er fortrolige med bofællesskaber og derfor vurderer risiko og værdi konservativt - få professionel rådgivning, der skaber tryghed hos banken, og sikrer jer gode, realiserbare skitseprojekter, som kan værdiansættes korrekt i forhold til lån. 

I Fase 3 kommer Holstebro Kommune på banen som planmyndighed i takt med, at I får konkretiseret jeres skitseprojekt. Vi hjælper jer med to vigtige forhold:

Udpegning af grunde og udbud

Kommunen har overblik over igangværende og kommende byudviklingsprojekter og derfor indsigt i, hvor der er mulige grunde og bygninger til bofællesskaber. Vi har ikke mulighed for at øremærke grunde eller bygninger til bestemte grupper. Vi vil dog gerne indgå i dialog omkring jeres projekt idé, ideelt set understøttet af skitser, så vi kan hjælpe jer med at identificere de mest velegnede grunde til netop jer. 

Opstart af planproces

Når et byggeri skal realiseres på en given grund, skal der altid en lokalplan til. For nogle grunde vil der allerede være en tilstrækkelig lokalplan, for andre skal der udarbejdes en ny - her kan vi hjælpe. 

Find inspiration til byggeprogrammer hos andre bofællesskaber. Hvis I har besøgt bofællesskaber, som I synes fungerer godt, så spørg ind til om de har et byggeprogram I kan se.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro