Udbud af boligbyggegrunde ved Struervej, Holstebro

Slagterigrunden

 

Byggegrund Vest 1, består af et areal på ca. 5175 m²

Byggegrund Vest 2, består af et areal på ca. 4330 m²


Bemærk, at byggegrund Vest 1 og 2 sælges samlet. 


Læs meget mere i udbudsdokumentet nederst på siden under 'Materiale'.

Se udbud af boligbyggegrunde ved Hjalmer Sørensens Vej, Holstebro (Øst)

 

 

Kort over område

Byggegrunde til salg

De byggegrunde, Holstebro Kommune tilbyder, er rummelige og velegnede til erhverv, boliger og fællesskab. Der er mulighed for at skabe moderne, attraktive boliger, som vil tiltrække beboere med en forkærlighed for kulturelt og historisk værdifulde omgivelser, samt grønne arealer midt i hjertet af Holstebro.
Byggegrundene er beliggende i bydel på slagterigrunden i Holstebro, matrikel nr. 12cæ, Holstebro Markjorder fra Hjerm. Området er delt op i byggegrunde, og de forskellige udstykninger kan ses i Bilag 1.

Forsyningsforhold

Byggegrundene sælges med de rettigheder og pligter, der knyttes til ejendommene.
Ejendommene skal separatkloakeres, og spildevand skal tilsluttes fællesprivat kloak ved henholdsvis Struervej og Hjalmer Sørensens vej. Regnvand fra disse byggegrunde skal afledes til ledning i Struervej.  

Da området er udlagt som privat kloakopland i Spildevandsplanen, er deltagelse i privat spildevandslaug en forudsætning for kloakering.
 

Fjernvarme

Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt til fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og forsynes med fjernvarme. Kommunen har efter § 9, stk. 3 i Bek. nr. 705 af 23/5 2022 pligt til at dispensere fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, hvis byggeriet opfylder bygningsreglementets klassifikationskrav til lavenergibyggeri.

Sådan sker salget

I forbindelse med tilbudsindgivelse skal tilbudsgiver give det pågældende projekt et selvvalgt projektnummer på mindst 6 cifre.

Tilbuddet skal indeholde:
- udfyldt tilbudsskema i en lukket anonym kuvert med det valgte projektnummer.
- anonymt projektmateriale inkl. USB-stik i lukket anonym kuvert med det valgte projektnummer.

Tilbudsskemaet findes under "materiale". 

Der skal afgives en pris på køb af ejendommen. Den tilbudte pris skal udgøre et fast beløb og afgives på udbudsmaterialets tilbudsskema. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Projektmateriale skal som minimum indeholde en beskrivelse, bebyggelsesplan, facader, snit og gerne nogle visualiseringer. Husk også at levere projektmateriale på USB-stik, som også skal markeres med det valgte projektnummer. Al projektmateriale skal fremstå anonymt, og
der må ikke fremgå firmalogo eller lign. på materialet. Firmalogo eller lign. på projektmaterialet er diskvalificerende, hvilket betyder, at tilbuddet bliver udelukket.
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsafgivelsen.
Kommunen forbeholder sig ret til at afvise alle tilbud.

Fristen for indlevering af tilbud er onsdag den 29. maj 2024, kl. 10.00.
Tilbud skal afleveres på Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11, 1. sal, 7500 Holstebro.

Spørgsmål

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmål skal rettes skriftligt på mail til: tm@holstebro.dk (att. Rebecca Nørby og Kristina Krog) senest onsdag den 22. maj 2024, kl. 12.00.
Spørgsmål og svar vil fremgå af hjemmesiden i anonymiseret form.