Natura 2000

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EU's direktiver om naturbeskyttelse. Det vil sige habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Eng med orkidéer

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et internationalt udpeget naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

Hvert 5. år udsender Staten en Natura 2000-plan for de udpegede områder, med mål for naturens tilstand i det enkelte område. Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden, har Holstebro kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ni Natura 2000 områder der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune.

Hver plan gælder for en femårs periode. Anden planperiode gælder for 2016 – 2021. Herefter vil der blive udarbejdet en ny handleplan for næste femårs planperiode.

Natura 2000-handleplaner i Holstebro kommune

Se et resumé af planerne herunder, hvor du også har mulighed for at få tilsendt de fulde planer i PDF-udgave.

Resumé

Handleplanen for Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021. Det generelle mål er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne ”rigkær” og ”strandvold med flerårige planter”.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod pleje og sammenbinding af de spredte forekomster af rigkær, samt bekæmpelse af Rynket Rose på strandvoldene. Stat og kommuner skal være særlige opmærksomme på arealer med ”kransnålalge-sø” og ”rigkær”, som har en væsentlig forekomst i området. Området nord for Sønder Lem Vig, med de kortlagte rigkær, kommer måske i spil i forbindelse med det Life IP projekt som Naturstyrelsen netop nu forbereder i samarbejde relevante kommunalbestyrelser. Såfremt området bliver en del af det endelige projekt, vil der i dette område være særlig fokus på at skabe sammenhæng mellem de spredte forekomster af rigkær i Natura 2000-området. Dette med henblik på, at der på længere sigt kan opnås gunstig bevaringsstatus for naturtypen.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtypen rigkær, og arealer med våd- og tør hede og surt overdrev sikres.

Naturtypernes areal og antallet af levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget øges, og der skabes så vidt mulig sammenhæng mellem forekomsterne. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for bl.a. odder.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod at sikre sammenhæng mellem forekomster af naturtyperne våd- og tør hede, surt overdrev og rigkær med henblik på at gøre arealet mere robust. Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til habitatnaturtypen hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et renere vandmiljø.

Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtypen tør hede med fokus på arealer med en tilgroning på over 10 %.

Kommunerne og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtyperne våd- og tør hede, surt overdrev og rigkær, som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang. Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Fuglebeskyttelsesområde F29 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura-2000 området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme bestandene af de fuglearter, området er udpeget for at beskytte. Det drejer sig om arterne rørdrum, fiskeørn og stor skallesluger. Der skal især arbejdes med at sikre egnede levesteder for disse arter gennem optimale vandstandsforhold og en hensigtsmæssig drift.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Handleplanen for Habitatområde H41 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne højmose og rigkær.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod pleje af hederne samt sikre græsning af overdrevsarealer. Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for ”Skørsø” beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Det drejer sig først og fremmet om sikring af områdets gode vandkvalitet og dens karakteristiske undervandsvegetation for naturtypen lobeliesø.

Områdets økologiske integritet sikres i form af en lav næringsstofbelastning og der sikres gode spredningsmuligheder for odderen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Habitatområde H54 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne Lobeliesø (3110), Våd hede (4010), Tidvis våd eng (6410), Tørvelavning (7150) og Tør hede (4030), men der vil også blive arbejdet med brunvandet sø (3160) og højmose (7110).

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod pleje af hederne, slåning rundt om lobeliesøen samt mulighederne for at sikre naturlig hydrologi i områdets moser.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.
Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne tør hede, enekrat, græs-indlandsklit, visse-indlandsklit, revling-indlandsklit og surt overdrev.

Kommunerne og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på tør hede, våd hede, tørvelavning, surt overdrev og rigkær som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Fuglebeskyttelsesområde F38 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme bestandene af de fuglearter, området er udpeget for at beskytte. Der skal især arbejdes med at sikre egnede levesteder for disse arter gennem optimale vandstandsforhold og en hensigtsmæssig drift.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem NaturErhvervstyrelsen.

Handleplanen for Habitatområde nr. 158 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for sikring af naturlig hydrologi samt afgræsning på strandengsarealerne.

Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Husby Sø og Nørresø beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Kransnålealge-sø, næringsrig sø samt vandranke.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en reduktion af rørskov og flydebladsvegetation. Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Resumé

Handleplanen for Habitatområde H197 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne ”forklit”, ”grå/grøn klit”, ”havtornklit”, ”klitlavning”, ”hvid klit”, ”klithede”, ”grårisklit” og ”enebærklit”.

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod, pleje af klitterne ved rydning af selvsåede fyr, samt bekæmpelse af den invasive art rynket rose. Indsatsen udføres af kommunerne samt lodsejere i området, herunder Naturstyrelsen, og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder få tilsendt den som PDF.

Hydrologiprojekt på Thorsmindetangen

Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Holstebro kommune gennemført et naturgenopretningsprojekt på strandengene mellem Thorsminde og Fjand. Strandengene ligger mellem kystvejen og Nissum Fjord.

Engene har været vigtige områder for ynglefugle som engryle, brushane og stor kobbersneppe mfl., og er også vigtige for mange trækfugle på deres vandring mellem yngleområder og vinterrastepladser.

Desværre er strandengene efterhånden blevet så tørre, at de sjældne og truede fugle næsten er forsvundet fra området. Ændringerne skyldes dels dræning ved etablering af grøfter, men også landhævning forårsaget af flyvesand, som igennem årtier har lagt sig over området.

Grøfter er lukket til

Den vigtigste indsats er lukning af grøfter. Grøfterne er imidlertid ikke dækket helt til, men med mellemrum er der lagt propper i. Det betyder, at resten af grøften står tilbage som lavninger, hvor vandet ikke længere kan løbe væk. Ved flere af grøfterne, samt andre steder på engene, er gravet små lavninger, hvor vandet vil blive tilbageholdt i små lavvandede vandhuller.

Det overordnede formål med projektet er på bedste måde at genskabe de naturlige og oprindelige vandstandsforhold på engene, hvor vandet tilbageholdes i længere tid, i stedet for at løbe hurtig væk gennem grøfterne, samt at skabe åbne vandflader hvor ynglefuglenes fødeemner lever.

Stor opbakning fra lodsejere

Projektet er gennemført med stor opbakning fra lodsejerne. Alle der er med i projektet har indgået en frivillig aftale med Holstebro Kommune. Det område der bliver påvirket af ændringerne er på ca. 200 ha.

Fremover må den landbrugsmæssige drift kun bestå i afgræsning og/eller høslæt. Græsning er til gengæld vigtig at fortsætte med, da yngle- og rastefuglene er lige så afhængig af afgræssede strandenge, som af våde strandenge.

Unikt naturområde

Strandengene ved Thorsminde er et unikt område i Europa, fordi det ligger på mange trækfugles rute mellem nord og syd. Derfor er det også et såkaldt Natura 2000-område for truede fugle og naturtyper, hvortil der er knyttet internationale forpligtelser.

Holstebro Kommune har haft hjælp til gennemførelse af projektet fra konsulentfirmaet Cowi a/s, og det lokale entreprenørfirma VKA Staby.

Naturgenopretningsprojekt på strandengene mellem Thorsminde og Fjand er støttet fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro