Natura 2000

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EU's direktiver om naturbeskyttelse. Det vil sige habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Handleplanerne kan påklages fra 3.-31. juli 2024.

Eng med orkidéer

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et internationalt udpeget naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

Hvert 5. år udsender Staten en Natura 2000-plan for de udpegede områder, med mål for naturens tilstand i det enkelte område. Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden, har Holstebro kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ni Natura 2000 områder der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune.

Hver plan gælder for en femårs periode. Tredje planperiode gælder for 2022 – 2027. Herefter vil der blive udarbejdet en ny handleplan for næste femårs planperiode.

Natura 2000-handleplaner i Holstebro kommune

Se et resumé af planerne herunder, hvor du også har mulighed for at hente de fulde planer i PDF-udgave.

Handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Hvem kan klage

Følgende er klageberettiget:

 • Miljøministeren
 • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 • Offentlige myndigheder
 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvordan klager man

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus: Gå til Klageportalen for Nævnenes Hus.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til tm@holstebro.dk eller per brev til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist 31. juli 2024

Klagen skal være tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger efter handleplanen er offentligt bekendtgjort. Handleplanerne kan ses fra d. 3. juli 2024. Klagefristen udløber 31. juli 2024.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter handleplanernes offentliggørelse.

Lovhjemmel

Ovenstående regler om klage m.v. fremgår af:

 • Miljømålsloven; LBK nr. 692 af 26. maj 2023, kapitel 16
 • Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet; LOV nr. 1715 af 27. december 2016, kapitel 6 og 7
 • Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v.; BEK nr. 132 af 30. januar 2017

Resumé

Handleplanen for Natura 2000-område nr. 32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af habitatområde H32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper og arters levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatser i denne planperiode er rettet mod forvaltning af naturarealer, der giver plads til større variation i naturen og om muligt mere naturlige forhold for forskellige arter. Den økologiske integritet i området sikres i form af en hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for Natura2000-område 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. På skovbevoksede, fredskovspligtige arealer skal indsatsen dog igangsættes inden udgangen af 2033.

Natura 2000-området består af:

 • Habitatområde H40, Karup Å
 • Habitatområde H226 Kongenshus Hede
 • Habitatområde H227 Hessellund Hede

De to store hedeflader på Kongenshus- og Hessellund Heder bindes sammen vha. ådalen langs Karup Å – se figur 1 – og området rummer en mosaik af mange forskellige naturtyper.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte (kaldet udpegningsgrundlaget) og at skabe sammenhæng mellem naturtyperne på Kongenshus og Hessellund heder og ved/i Karup Å.  Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget kan ses i tabel 1, 2, og 3.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål beskrives i afsnit 3.2. I dette område skal den samlede forekomst af Natura2000-naturtyper og arters levesteder være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Store arealer med naturtyperne tør hede, hængesæk, rigkær, og kildevæld skal sikres. Det samme gælder arealer med våd hede, tidvis våd eng, revling-indlandsklit, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose, elle- og askeskov samt vandløb med vandplanter, der er

levested for havlampret, flodlampret, bæklampret og odder. Voksestederne for den sjældne plante gul stenbræk skal sikres, og områdets småsøer skal sikres en veludviklet undervands-vegetation og fauna.

Hvor der er modsatrettede interesser mellem forvaltning af naturtyperne, så prioriteres ældre stilkeg-krat, mens udvidelse af de lysåbne naturtyper prioriteres over yngre tilgroningsstadier af stilkege-krat.

Udvidelse af rigkær og kildevæld prioriteres højere end yngre arealer med skovbevokset tørvemose eller elle- og askeskov, mens gamle bevoksninger med skovbevokset tørvemose eller elle- og askeskov bevares.

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for Natura 2000-område nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af fuglebeskyttelsesområde F29, Flyndersø og Skallesø og Habitatområde H41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper, arter og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatser i planperioden er særligt rettet mod hedepleje, bekæmpelse af invasive arter, udtagning af kulstofholdige lavbundsjorder, samt muligheden for at udlægge større arealer med urørt skov. Der arbejdes på at sikre levesteder for områdets fugle.

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for Nr. 60 Skørsø beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af Habitatområde H53.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper og arters levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Det skal sikres, at naturtyper og arter og deres levesteders tilstand er stabile eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for Nr. 61 Skånsø Tranemose beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H54 Skånsø og Tranemose.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper og arters levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på sammenhæng i områdets natur og naturens robusthed
 2. Sikre en hensigtsmæssig hydrologi
 3. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 4. Bekæmpe invasive arter

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Natura 2000-området består af H57 og H225.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper og arters levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, hvis de naturgivne forhold giver mulighed for det. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store arealer med indlandsklit, tør og våd hede samt enekrat.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatsen i denne planperiode er rettet imod at opretholde den gode naturtilstand i områdets naturtyper, samt øge naturtilstanden i de områder hvor tilstanden er moderat. Det er primært indsatser imod tilgroning med vedplanter og invasive arter der vil blive fokuseret på. Muligheden for at udtage lavbundsarealer af drift vil ligeledes blive undersøgt.

Hovedparten af arealet i dette område er statsejet. Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for N65 Nissum Fjord beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Natura 2000-området består af fuglebeskyttelsesområde F38 og habitatområde H58.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper, arter og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatsen i denne planperiode er rettet mod hedepleje, rydning af invasive arter, skovnaturtypebevarende tiltag, sikring af sønaturtypen 3130.

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres som udgangspunkt gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Derudover arbejdes der løbende på at forbedre vandkvaliteten i Nissum Fjord ved at etablere vådområder i oplandet og tage de lavtliggende arealer ud af omdrift. Kvaliteten for overfladevand håndteres hovedsageligt gennem vandrammedirektivet og vandplanen for Nissum Fjord.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen den som PDF.

Resumé

Handleplanen for N72 Husby Sø og Nørresø beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af F114 og H188 begge benævnt Husby Sø og Nørresø.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper, arter og fugles levesteder i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Resumé

Handleplanen for Nr. 74 Husby Klit beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H197 Husby Klit.

Det overordnede mål for området er beskrevet i afsnit 3.1 i Natura 2000-planen og de konkrete mål i afsnit 3.2. Generelt gælder for dette område, at den samlede forekomst af naturtyper i Natura 2000-området, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

Målsætningerne konkretiseres i Natura 2000-planens afsnit 4.1 og 4.2 i form af nogle generelle og områdespecifikke retningslinjer for indsatsprogrammet.

Hovedformålet med indsatserne i perioden 2022-27 er:

 1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
 2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
 3. Bekæmpe invasive arter

Indsatsen i denne planperiode er rettet imod at opretholde den gode naturtilstand i områdets naturtyper, samt øge naturtilstanden i de områder hvor tilstanden er moderat. Det er primært indsatser imod tilgroning med invasive vedplanter og den invasive art rynket rose.

Indsatsen udføres både på offentlige og private arealer i området. Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Ønsker du at læse hele planen, kan du ved at trykke på linket herunder se handleplanen som PDF.

Hydrologiprojekt på Thorsmindetangen

Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Holstebro kommune gennemført et naturgenopretningsprojekt på strandengene mellem Thorsminde og Fjand. Strandengene ligger mellem kystvejen og Nissum Fjord.

Engene har været vigtige områder for ynglefugle som engryle, brushane og stor kobbersneppe mfl., og er også vigtige for mange trækfugle på deres vandring mellem yngleområder og vinterrastepladser.

Desværre er strandengene efterhånden blevet så tørre, at de sjældne og truede fugle næsten er forsvundet fra området. Ændringerne skyldes dels dræning ved etablering af grøfter, men også landhævning forårsaget af flyvesand, som igennem årtier har lagt sig over området.

Grøfter er lukket til

Den vigtigste indsats er lukning af grøfter. Grøfterne er imidlertid ikke dækket helt til, men med mellemrum er der lagt propper i. Det betyder, at resten af grøften står tilbage som lavninger, hvor vandet ikke længere kan løbe væk. Ved flere af grøfterne, samt andre steder på engene, er gravet små lavninger, hvor vandet vil blive tilbageholdt i små lavvandede vandhuller.

Det overordnede formål med projektet er på bedste måde at genskabe de naturlige og oprindelige vandstandsforhold på engene, hvor vandet tilbageholdes i længere tid, i stedet for at løbe hurtig væk gennem grøfterne, samt at skabe åbne vandflader hvor ynglefuglenes fødeemner lever.

Stor opbakning fra lodsejere

Projektet er gennemført med stor opbakning fra lodsejerne. Alle der er med i projektet har indgået en frivillig aftale med Holstebro Kommune. Det område der bliver påvirket af ændringerne er på ca. 200 ha.

Fremover må den landbrugsmæssige drift kun bestå i afgræsning og/eller høslæt. Græsning er til gengæld vigtig at fortsætte med, da yngle- og rastefuglene er lige så afhængig af afgræssede strandenge, som af våde strandenge.

Unikt naturområde

Strandengene ved Thorsminde er et unikt område i Europa, fordi det ligger på mange trækfugles rute mellem nord og syd. Derfor er det også et såkaldt Natura 2000-område for truede fugle og naturtyper, hvortil der er knyttet internationale forpligtelser.

Holstebro Kommune har haft hjælp til gennemførelse af projektet fra konsulentfirmaet Cowi a/s, og det lokale entreprenørfirma VKA Staby.

Naturgenopretningsprojekt på strandengene mellem Thorsminde og Fjand er støttet fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117568

Kirkestræde 11
7500 Holstebro