Kulturpuljen

Søg om tilskud til kulturelle aktiviteter i Holstebro by og i hele kommunen.

Byrådet afsætter årligt midler, som er øremærket kulturelle aktiviteter i Holstebro Kommune. Midlerne kan ansøges, og det er Kultur- og Fritidsudvalget, som tager stilling til, hvorvidt ansøger får tilskud.

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges penge fra puljerne til aktiviteter og projekter med et kommercielt formål.

Nye puljekriterier træder i kraft pr. 1. maj 2023.

Puljen med de frie kulturmidler er inddelt i flg. delpuljer:

 • Børnekultur
 • Ungekultur
 • Udviklingspuljen ’Kulturen til forskel’
 • Puljen til alment kulturelle formål

Fristerne for at søge puljerne er:

 • 1. maj 2024 – forventes behandlet på udvalgsmødet den 17. juni 2024
 • 1. september 2024 – forventes behandlet på udvalgsmødet den 28. oktober 2024
 • 1. november 2024 – forventes behandlet på udvalgsmødet den 2. december 2024
 • 1. februar 2025 – forventes behandlet på udvalgsmødet ultimo marts 2025

Svar på ansøgning kan forventes cirka to måneder efter ansøgningsfristen.

Ansøgninger skal indsendes til Kultur og Fritid pr. e-mail til kultur@holstebro.dk, og indeholde

 • Aktivitetens/projektets titel
 • Aktivitetens/projektets formål
 • Aktivitetens/projektets indhold
 • Aktivitetens/projektets målgruppe
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Det ansøgte beløb til aktiviteten/projektet

Generelt anbefales det at udvikle en aktivitet, et arrangement eller et projekt, der har noget nyskabende i sig. Det er også godt at tænke i at nå en specifik eller specifikke målgrupper og at overveje flere mulige fysiske steder for aktiviteten / projektet, så borgere i hele kommunen tilgodeses.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgninger besvares gerne af Kultur- og Fritid på kultur@holstebro.dk eller på tlf.: 96116928.

OBS: Vi gør opmærksom på at alle dokumenter fra ansøgningen kan blive offentligt tilgængelige.

Når man modtager tilskud til sin aktivitet eller sit projekt, har kommunen et ønske om, at man synliggør sin aktivitet/projekt og i den forbindelse nævner, at man har modtaget støtte fra Holstebro Kommune.

I den forbindelse bedes tilskudsmodtager skrive:

”Aktiviteten / projektet realiseres med økonomisk støtte fra Holstebro Kommune” plus påføre kommunens logo. Hent logoet her

Budgettet skal indeholde en oversigt over indtægter (finansieringsplan) og udgifter.

Alle, som har modtaget tilskud til kulturelle aktiviteter, er forpligtet til at indsende et regnskab. Vedrørende revision af kulturelle foreningers regnskaber gælder følgende instruks:

 • Ved tilskud over 100.000 kr.
  • Kulturelle foreninger, som har modtaget mere end 100.000 kr., skal benytte registreret eller statsautoriseret revisor.
 • Ved tilskud under 100.000 kr.
  • Kan normalt anvendes foreningsvalgt revisor, men Kultur og Fritid kan forlange, at regnskabet revideres af professionel revisor (statsautoriseret eller registreret revisor), hvis der er tvivl om regnskabers korrekthed, fejl og mangler m.v.

Foreningers regnskab skal være revideret og påtegnet af en valgt revisor. Revisoren skal være valgt ved generalforsamlingen. Hele bestyrelsen skal skrive under på regnskabet, inden det fremsendes til Kultur og Fritid på kultur@holstebro.dk.

Ved tilsagn om tilskud til en aktivitet eller et projekt modtager ansøger et link til evaluering af aktiviteten/projektet. I denne evaluering skal det bl.a. fremgå, hvor mange deltagere, som deltog; hvordan arrangøren/projektejer vurderer kvaliteten og effekterne i aktiviteten/projektet; I hvilken grad aktiviteten/projektet blev synliggjort; hvordan samarbejdet fungerede; og hvilken grad af forankring, aktiviteten/projektet har fået eller forventes at få.

Hvad kan der søges til?

 • Enkeltstående arrangementer og aktiviteter indenfor kunst og kulturområdet
 • Initiativer og projekter, som bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Holstebro Kommune

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til

 • daglig drift
 • rejser
 • udgivelser, f.eks. film, bøger m.v.
 • TV-spots og reklamer
 • allerede afholdte arrangementer og opståede underskud som følge af arrangementer
 • privatpersoner
 • rent kommercielle aktører, f.eks. butikker, festarrangører m.v.

Der skal som udgangspunkt være offentlig adgang til de støttede aktiviteter og arrangementer.

Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at der ikke drives politisk eller religiøs virksomhed i tilknytning til arrangementet ud over det, som eventuelt er beskrevet i ansøgningen.

Hvem kan søge?

Alle med relevans for kulturlivet i Holstebro Kommune.

Ansøgninger til kulturelle foreningers aktiviteter indkaldes årligt i august/september på hjemmesiden.

Afgørelse og svar

Når Kultur og Fritid har modtaget din ansøgning, får du tilsendt en kvittering med besked om, hvornår din ansøgning kan forventes at blive behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget. Du kan forvente et svar cirka 2 måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du er interesseret i at følge ansøgningers behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets åbne møde, kan du abonnere på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden og referater.

Udbetaling

Kultur og Fritid udbetaler det bevilgede tilskud til det oplyste CVR-nr./CPR-nr., når du har anmodet om dette. Med et tilsagn er du forpligtet til at indsende et regnskab.

Kriterier

Som udgangspunkt er det overordnede formål for alle puljer med de frie midler til kunst og kultur:

 • At fremme et mangfoldigt og bredt udbud af kunst og kultur til borgere og gæster i Holstebro Kommune
 • At understøtte kulturlivet i hele Holstebro Kommune
 • At udvikle projekter med kunst og kultur til styrkelse af en bæredygtig vækst og udvikling i Holstebro Kommune

Der kan ikke bevilges penge fra puljerne til aktiviteter og projekter med et kommercielt formål.

 • Målgruppen for aktiviteten / projektet er børn mellem 0 – 15 år
 • Opleve – forstå – skabe: det kan være en god idé at indtænke forskellige typer af aktiviteter, hvis der er tale om et forløb for børn, hvor dimensionerne oplevelse, forståelse og skabelse/produktion inkluderes
 • Alle kunstarter: det er muligt at få støtte til aktiviteter inden for alle kunstarter
 • Interaktivitet: det kan være en styrke at tænke interaktivitet ind i sin aktivitet
 • Nyskabende og originalt: det kan være en fordel at udvikle en aktivitet / projekt, der har nyskabende element i sig og er lidt originalt
 • Kompetenceudvikling: det vil være muligt – i et mindre omfang - at søge midler til kompetenceudvikling af voksne – i relation til at kunne gennemføre børnekulturelle projekter.

Det er her et krav for bevillinger på over 20.000 kr., at der er tænkt i partnerskaber for bæredygtig udvikling og vækst (dette kan fx være at samarbejde med børnekulturel kulturinstitution).

Mindst 10% af puljemidlerne afsættes til denne pulje.

"Søg puljen her" (kommer senere)

 • Målgruppen for aktiviteten / projektet er unge og unge voksne på 16 – 25 år
 • Ung-til-ung: det kan være en styrke, at aktiviteter og projekter er udviklet af eller sammen med unge – for at sikre relevans
 • Rekruttering: Rekruttering af de unge er tænkt ind i aktivitet / projekt, herunder overvejelser omkring relevant PR/markedsføring
 • Nyskabende og originale idéer vil der blive set ekstra positivt på

Det er her et krav for bevillinger på over 20.000 kr., at der er tænkt i partnerskaber for bæredygtig udvikling og vækst (det kan fx være at samarbejde med ungekulturhuse, klubber eller lign.).

Der vil på sigt blive oprettet en decentral ung-til-ung-pulje med 50.000 kr., hvor unge kan søge op til 5.000 kr. til ungekulturelle projekter for og med unge. Behandlingstiden for denne skal være løbende og max 14 dage.

Mindst 10% af puljemidlerne afsættes til denne pulje.

"Søg puljen her" (kommer senere)

 • Aktiviteter og projekter, der er nyskabende og med en vis grad af originalitet
 • Publikumsudvikling – der tænkes i at tiltrække nye målgrupper eller tiltrække og engagere publikum på nye måder
 • Brug af anderledes og nye locations og venues
 • Indtænker bæredygtighed i aktivitet / projekt

Det er her et krav, at der er tænkt i partnerskaber for bæredygtig udvikling og vækst.

Det prioriteres at støtte aktiviteter med et forankringspotentiale.

Cirka 20% af de samlede puljemidler afsættes til denne pulje.

"Søg puljen her" (kommer senere)

 • Aktiviteter og projekter der:
  • fremmer et mangfoldigt og bredt udbud af kunst og kultur til borgere og gæster i Holstebro Kommune
  • understøtter kulturlivet i hele Holstebro Kommune

Puljen tilgodeser en geografisk spredning af aktiviteter i kommunen i henhold til befolkningsandelen i henholdsvis Holstebro by og oplandet. Det betyder, at der med puljen sikres økonomisk støtte til kulturelle aktiviteter både i og uden for Holstebro by.

Derudover inkluderer puljen breddekulturen.

Cirka 60% af de samlede puljemidler afsættes til denne pulje, hvoraf mindst 1/3 øremærkes aktiviteter uden for Holstebro by.

"Søg puljen her" (kommer senere)

Kultur og Fritid

Kunst og Kultur

lock Send Digital Post (borger)
lock Send Digital Post (virksomhed)
mail Send sikker besked

phone 96117533

Kirkestræde 11
7500 Holstebro