Dit vandløb

Er du så heldig at have et naturvandløb ved din grund skal du sørge for at passe godt på det. Herunder kan du se hvordan.

Illustration af vandløb med forskerlige personer ved brinken

Hvem vedligeholder vandløbene?

Åer, bække samt rørlagte vandløb skal vedligeholdes, så de både kan aflede vand, men også så vandmiljøet tilsvarende tilgodeses.

Holstebro Kommune vedligeholder de offentlige vandløb, mens det er den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde de private vandløb. Husk at der efter vandløbsloven er 2 m dyrkningsfri bræmmer langs de fleste vandløb og søer.

Hjælp livet i vores vandløb og søer

Regnvandsristen ude ved vejen skal kun indeholde det regnvand, der falder på vejen, da vandet ledes ud til vore vandløb, søer samt fjordområder. 

Regnvandskloakken er ikke en skraldespand og vandet ledes ikke til rensningsanlæg men lige ned til fisken- se her hvordan du hjælper det øvrige dyreliv.

Det er så let at tømme spanden med beskidt vand ud i kloakristen langs vejen, når man har renset sine malerpensler eller vasket sin bil. Men det er en rigtig dårlig ide, for vandet i løber direkte ud i vores vandløb, søer samt fjordområder og skader dyrelivet her.

Alle de offentlige vandløb i Holstebro Kommune bliver vedligeholdt efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne, der er udarbejdet for de enkelte vandløb. Her fremgår hvornår og hvilken vandløbsvedligeholdelse der udføres.

Hvis du vil se de enkelte vandløbsregulativer, kan du via linket herunder åbne kortet og så dobbeltklikke på det vandløb, du ønsker at se regulativet for eller henvende dig til vand og ressourcer, Holstebro kommune.

Der er ikke udarbejdet regulativer for de private vandløb. Her er det vandløbslovens almindelige bestemmelser, der gælder. Det er den enkelte lodsejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen, der skal tage hensyn til miljømålsætningen og naturtilstanden i vandløbet.

Problemer med vand på ejendomme skyldes ofte dårligt vedligeholdte dræn eller grøfter. Som ejer skal du være opmærksom på, at du ifølge vandløbsloven selv skal vedligeholde dem.

Grundejere oplever af og til, at der står vand på deres ejendom. Stigende regnmængder kan betyde vand på terrænet i kortere perioder. Er problemet længerevarende, kan det skyldes dårligt vedligeholdte grøfter eller tilstoppede eller sammenfaldne drænledninger.

Er der okker i jorden må dræn ikke spules direkte ud i vandløbet.

Mere om...

På Fiskepleje.dk kan du læse om hvordan det går med fiskebestanden i kommunens vandløb, og i øvrigt hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Her kan du også finde den nyeste forskning om, hvordan man kan forbedre fiskenes levebetingelser, udsætte fisk og regulere fiskeriet.

Storåsamarbejde​

De 3 Storåkommuner arbejder sammen om at vandafledningen fra oplandet skal kunne foregå så problemfrit som muligt. Det skal ved at regnvandet fra byerne holdes tilbage i store regnvandsbassiner og ved at oversvømme lavtliggende arealer. Men i fremtiden vil det regne mere, og det vil betyde flere oversvømmelser af Holstebro. Her er vores vandløb vigtige, for de leder vandet væk og ud i havet.

Vandløbene er også hjemsted for mange spændende dyr og planter, en smuk del af landskabet og hjertet i mange af vores rekreative områder.

Der er altså gode grunde til at passe på vores vandløb, og derfor har de tre Storå kommuner - Ikast-Brande, Herning og Holstebro - forenet kræfterne for både at mindske risikoen for oversvømmelser og forbedre miljøkvaliteten i vores vandløb.

Teknik og Miljø

Vandløb

Kirkestræde 11
7500 Holstebro