Dit vandløb

Er du så heldig at have et naturvandløb ved din grund skal du sørge for at passe godt på det. Herunder kan du se hvordan.

Grødeopsamling Karup Å ved Trevad Bro

Hvem vedligeholder vandløbene?

Åer, bække samt rørlagte vandløb skal vedligeholdes, så de både kan aflede vand, men også så vandmiljøet tilsvarende tilgodeses.

Holstebro Kommune vedligeholder de offentlige vandløb, mens det er den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde de private vandløb.

Vedligeholdelse består primært af skæring af grøde(planter), og oprensning af sand og mudder efter behov. Grødeskæring sker efter faste terminer som findes i vandløbsregulativerne. Ofte skæres en strømrende som ikke fjerner alt grøden, men giver en rende der giver vandet mulighed for at komme hurtigt væk.

Husk at der efter vandløbsloven er 2 m dyrkningsfri bræmmer langs de fleste vandløb og søer.

Vandløbsregulativer

Vi er i gang med at digitalisere regulativerne, så de fremover bliver tilgængelige online. Derfor kan nogle af regulativerne findes på mitvandloeb.dk, og der vil løbende komme flere til.

Vandløbsregulativer beskriver hvordan og hvornår kommune vedligeholder de offentlige vandløb for at sikre afvandingen af de omkringliggende jorde.

Regulativet beskriver også hvilke rettigheder og pligter man har hvis man er lodsejer ned til et vandløb. Det er eksempelvis regler omkring hegning, dræning, beplantning og færdsel langs med vandløbet.

Der findes ikke regulativer for private vandløb og grøfter, som lodsejerne selv skal vedligeholde.

Storåsamarbejde​

De 3 Storåkommuner arbejder sammen om at vandafledningen fra oplandet skal kunne foregå så problemfrit som muligt. Det skal ved at regnvandet fra byerne holdes tilbage i store regnvandsbassiner og ved at oversvømme lavtliggende arealer. Men i fremtiden vil det regne mere, og det vil betyde flere oversvømmelser af Holstebro. Her er vores vandløb vigtige, for de leder vandet væk og ud i havet.

Der er altså gode grunde til at passe på vores vandløb, og derfor har de tre Storå kommuner - Ikast-Brande, Herning og Holstebro - forenet kræfterne for både at mindske risikoen for oversvømmelser og forbedre miljøkvaliteten i vores vandløb.

Hjælp livet i vores vandløb og søer

Regnvandsristen ude ved vejen skal kun indeholde det regnvand, der falder på vejen, da vandet ledes ud til vore vandløb, søer samt fjordområder. 

Regnvandskloakken er ikke en skraldespand og vandet ledes ikke til rensningsanlæg men lige ned til fisken- se her hvordan du hjælper det øvrige dyreliv.

Det er så let at tømme spanden med beskidt vand ud i kloakristen langs vejen, når man har renset sine malerpensler eller vasket sin bil. Men det er en rigtig dårlig ide, for vandet i løber direkte ud i vores vandløb, søer samt fjordområder og skader dyrelivet her.

Alle de offentlige vandløb i Holstebro Kommune bliver vedligeholdt efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne, der er udarbejdet for de enkelte vandløb. Her fremgår hvornår og hvilken vandløbsvedligeholdelse der udføres.

Hvis du vil se de enkelte vandløbsregulativer, kan du via linket herunder åbne kortet og så dobbeltklikke på det vandløb, du ønsker at se regulativet for eller henvende dig til vand og ressourcer, Holstebro kommune.

Der er ikke udarbejdet regulativer for de private vandløb. Her er det vandløbslovens almindelige bestemmelser, der gælder. Det er den enkelte lodsejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen, der skal tage hensyn til miljømålsætningen og naturtilstanden i vandløbet.

Problemer med vand på ejendomme skyldes ofte dårligt vedligeholdte dræn eller grøfter. Som ejer skal du være opmærksom på, at du ifølge vandløbsloven selv skal vedligeholde dem.

Grundejere oplever af og til, at der står vand på deres ejendom. Stigende regnmængder kan betyde vand på terrænet i kortere perioder. Er problemet længerevarende, kan det skyldes dårligt vedligeholdte grøfter eller tilstoppede eller sammenfaldne drænledninger.

Er der okker i jorden må dræn ikke spules direkte ud i vandløbet.

Mere om...

På Fiskepleje.dk kan du læse om hvordan det går med fiskebestanden i kommunens vandløb, og i øvrigt hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Her kan du også finde den nyeste forskning om, hvordan man kan forbedre fiskenes levebetingelser, udsætte fisk og regulere fiskeriet.

Teknik og Miljø

Vandløb

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro