Center for Handicaps aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets og samværstilbuddet er et dagtilbud for personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Husets fokus 

Aktivitetstilbuddet har til formål at skabe en meningsfuld dagligdag for voksne med betydelig nedsat funktionsevne.

I tilbuddet lægges der stor vægt på, at aktiviteterne har en fast struktur og genkendelighed for at styrke borgernes trivsel.

Aktivitetstilbuddet er en del af Center for Handicap.

Målgruppe 

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning. Borgerne er udfordret både motorisk og kognitivt, og de fleste har intet eller begrænset sprog.

I aktivitetstilbuddet har borgerne mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter, herunder kreative aktiviteter, musik, sang, sanseoplevelser, varmtvandsbassin, stort træningslokale med mulighed for blandt andet boldspil, træningskøkken og udendørs aktiviteter.

Borgerne ankommer til aktivitets- og samværstilbuddet med busser. Dagen starter med fællessang. Derefter er der små aktiviteter i mindre grupper samt mulighed for gå- og cykelture og terapibassin.

Hverdagen og aktiviteterne bygges op om en ensartet og genkendelig struktur med plads til, at den enkelte borgers ønsker og indflydelse kan komme til udtryk. Personalet har fokus på at gribe borgernes ofte spontane ideer og støtter dem i de kreative processer som f.eks. planlægning og udførelse af bålaktiviteter, krea-projekter, fredags-disco, motionsdag og større fællesarrangementer som sommerfest og fastelavn mm.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Center for Handicaps Aktivitets- og Samværstilbud som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden en recovery orienteret tilgang arbejder medarbejderne i aktivitets- og samværstilbuddet ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder personalet i aktivitets- og samværstilbuddet ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Pædagogisk massage
  • Tegn Til Tale
  • Sensorisk profil

Aktivitetstilbuddet er indrettet som daghjem og dagcenter.

Aktivitetstilbuddet ligger naturskønt tæt på søer og skov. Der findes gode stier til gå- og cykelture i området.

Aktivitets- og Samværstilbuddet råder over mange mindre rum samt terapibassin, motorikrum og sanserum. I udvalgte rum findes en loftlift. Aktivitets- og Samværstilbuddet har desuden en legeplads.

Center for Handicaps aktivitets- og samværstilbud har 24 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

CFHs Aktivitetstilbud

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114650

Thorsvej 67-69
7500 Holstebro