Jord

Der er særlige regler for, hvordan jord skal håndteres alt efter om det er rent, kommer fra kortlagt areal, er omfattet af områdeklassificering eller andet. På denne side kan du bl.a. finde informationer om forurening, bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord, jordflytning og jordhåndtering.

Anmeld jordflytning

Holstebro Kommune har udviklet en formular til anmeldelse af jordflytning. Du skal anvende formularen ved at logge på med din virksomheds NemID eller medarbejdernøglefil.

Anmeld jordflytning

Anmeldelse af jordflytning skal hjælpe med at sikre, at forurenet jord ikke spredes til områder, der ikke i forvejen er forurenede, eller til ejendomme, der anvendes til boligformål, børnehaver eller andre følsomme anvendelser.

Du skal anmelde jordflytning, inden jordflytning foretages.

Enhver som vil flytte anmeldepligtig jord fra Holstebro Kommune, har ansvaret for, at det bliver anmeldt til os via ovenstående formular, inden jordflytningen kan finde sted.

Med mindre, du skal flytte mindre en 1 m3 jord, er der krav om anmeldelse af jordflytning ved følgende tilfælde, uanset om jorden er forurenet:

 • Forurenet jord
 • Jord fra kortlagt eller delvist kortlagt ejendom
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra jordrenseanlæg

Slå din ejendom op og se, om den er kortlagt

Der skal laves særskilte anmeldelser for fyldjord og intakt jord, når jorden stammer fra kortlagt eller områdeklassificeret område og fra offentlig vej.

Jordflytningen skal også anmeldes, hvis jorden flyttes til en midlertidig modtager (jordhotel, kartering eller lignende).

I forbindelse med jordflytning skal anmelderen sikre sig, at jorden er analyseret og kategoriseret efter kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. Prøvetagning og analyser kan også foretages af det godkendte modtageanlæg.

Bemærk, at det ikke er alle typer jord, der modtages de enkelte steder.


Jordponi - ren jord

Kilenvej 16
7600 Struer
Kontakt Poul Erik Nielsen på tlf.: 40528500.
www.jordponi.dk – e-mail: bakkehuset@nielsen.mail.dk


Jordhotellet - Årup Mølle APS - lettere forurenet jord

Årup Byvej 21
7752 Snedsted
Tlf.: 40105115
E-mail: info@jordhotellet.dk


NomiVækst A/S - lettere forurenet jord og forurenet jord

Kjærgårdsmølle
Kilenvej 18, Fousing
7600 Struer
Tlf.: 97865256
Kontakt Carsten Hansen Zaar på tlf.: 96106254.
www.nomi4s.dk > erhvervsaffald > NomiVækst Kjærgårdsmølle.


Skive Renovation 4-S - lettere forurenet jord og forurenet jord

Kåstrupvej 20-22, Kåstrup
7860 Spøttrup
Tlf.: 97581288
www.nomi4s.dk 4-S aktiviteter > Jordrensningsanlæg


Østdeponi - lettere forurenet jord og forurenet jord

Uldjydevej 2
7400 Herning
Tlf.: 96261515
www.ostdeponi.dk


Motocrossbane ved Gestengen ved Lem - Lettere forurenet jord

Grontmij ved Lenette Larsen
Tlf.: 96127563 / 27231563
Lenette.larsen@grontmij.dk


RGS 90 – afdelinger over hele landet - Lettere forurenet jord og forurenet jord

www.rgs90.dk


Måbjerg Maskinstation - ren jord

Rasmus Færchs Vej 27
7500 Holstebro


Aulum Grusgrav - ren jord

Kronborgvej 20
7490 Aulum

E-mail: Rasmus@hv-transport.dk

I nogle situationer kan der være behov for akut jordflytning, som ikke kan afvente myndighedernes sagsbehandling. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud eller anden akut situation.

Hvis jorden er flyttet akut, skal flytningen anmeldes senest tre hverdage efter flytningen. I anmeldelsen skal begrundelse for akut jordflytning angives. Kommunen kan kræve dokumentation for, at det var nødvendigt at flytte jorden akut.

 

Såfremt der foreligger en aftale med modtageanlægget, kan jord fra følgende områder flyttes straks efter anmeldelse:

 • Forurenet jord fra ikke kortlagt areal
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra områdeklassificeret område
 • Jord fra kortlagt areal, der håndteres efter godkendt jordhåndteringsplan

Er din jord forurenet?

Hvis din grund er forurenet, er der særlige restriktioner i forhold til jordhåndteringen.

Miljøstyrelsen har fastsat grænseværdier for, hvornår jord er forurenet. Hvis indholdet af forurenende stoffer i jorden overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier (jordkvalitetskriterier), er jorden forurenet. Grænseværdierne kan du læse mere om på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis jorden indeholder forurenende stoffer, som ikke er omfattet af Miljøstyrelsens liste, er det kommunen, der afgør, om jorden er forurenet.

Hvis der er mistanke om, at jorden på din grund er forurenet, eller hvis der konstateres en forurening på grunden, vil grunden blive kortlagt. En kortlægning af grunden medfører særlige restriktioner til bl.a. jordhåndtering fra grunden og arealanvendelse på grunden.

Nogle områder i byzonen er omfattet af områdeklassificering. Her antages jorden at være lettere forurenet. Områdeklassificering medfører også restriktioner i forhold til håndtering af jord fra ejendommen.

Billede af gravko der læsser jord på en lastbil

Hvis der er mistanke om forurening på en ejendom, kan ejendommen kortlægges på vidensniveau 1 (V1). Såfremt der er konstateret en jordforurening, kan ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 (V2). Det er Region Midtjylland, der er kortlægningsmyndighed.

V1-kortlægning foretages på baggrund af viden om aktiviteter på ejendommen, hvor driften kan have forårsaget en jordforurening. Det kan være aktiviteter som autoværksted, renseri, maskinværksted eller lignende. Ejendommen vil kunne kortlægges uanset, om driften er ophørt.

V2-kortlægning foretages på baggrund af konstateret forurening.

Hvis din ejendom er kortlagt, følger en række restriktioner til ejendommens anvendelse. Hvis du f.eks. ønsker at bygge, renovere eller ændre anvendelsen på en kortlagt eller delvist kortlagt ejendom, skal du søge en såkaldt § 8-tilladelse hos Holstebro Kommune. I tilladelsen kan kommunen stille krav til f.eks. etablering af foranstaltninger til sikring af indeklima eller grundvandsressourcer. Læs mere om § 8-tilladelse under afsnittet ”Skal du bygge på forurenet jord?”.

Udover ovenstående, skal du desuden altid anmelde jordflytninger, hvis din ejendom er kortlagt. Anmeldelsen skal godkendes af kommunen, inden du kan flytte jorden. Læs mere om jordflytningsanmeldelse under afsnittet ”Anmeld jordflytning”.

Inden for byzonen ligger områder, som forventes at være let forurenede. Disse områder kortlægges ikke, men bliver i stedet områdeklassificerede af kommunen. Områdeklassificering betyder, at jordflytninger skal anmeldes, inden flytningen finder sted. Det bevirker desuden, at jorden i en række tilfælde skal undersøges, inden den flyttes.

Anmeld jordflytning

Slå din ejendom op og se, om den er omfattet af områdeklassificering

Inden for områdeklassificering kan der være område med analysepligt og områder, der er analysefrie. Områdeklassificeringen omfatter dog begge typer.

Områder med analysepligt

Som udgangspunkt er der analysepligt ved følgende områder:

 • Jord fra områdeklassificerede områder med analysepligt
 • Jord fra kortlagte ejendomme
 • Jord fra forurenede ejendomme, der ikke er kortlagt
 • Jord fra jordrensevirksomheder

Analysefrie områder

Analysefrie områder er inddelt i zoner, hvor jorden enten betragtes som ren jord (kategori 1) eller lettere forurenet jord (kategori 2), med mindre analyser af jorden viser, at jorden er ren.

Jord fra offentlige veje kan som udgangspunkt håndteres som kategori 2 jord, med mindre analyser af jorden viser, at jorden er ren.

Skal du bygge på forurenet jord?

Ved bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt eller delvist kortlagt ejendom, skal du være opmærksom på flere regler.

Slå din ejendom op og se, om den er kortlagt

Skal du bygge på forurenet jord?

Med en plan for jordhåndtering kan du holde bedre overblik i dit bygge- og anlægsprojekt. Med en jordhåndteringsplan, der er forhåndsgodkendt af kommunen kan du også få nedsat prøveantallet, hvis du skal flytte jord fra en kortlagt ejendom, områdeklassificeret område eller offentlig vej.

På baggrund af en miljøteknisk undersøgelse kan overskudsjorden fra dit projekt inddeles i jordpartier alt efter forureningsgrad, jordtype, eller indhold af affald som brokker eller tegl. I planen skal der være en specifik strategi for håndtering af jorden ved en eventuelt hot-spot forurening. Forurening fra hot-spot skal så vidt muligt håndteres inden fjernelse af den øvrige jord fra projektet.

Husk, at du stadig skal anmelde jordflytninger fra dit projekt, selvom du har en jordhåndteringsplan.

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagt grund kræver som udgangspunkt en såkaldt § 8-tilladelse. Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver med miljøteknisk erfaring inden for jordforureningsområdet til udarbejdelse af ansøgningen.

Du kan hente denne vejledning med tjekliste til udarbejdelse af din § 8-ansøgning.

Du skal søge en § 8-tilladelse, hvis

 1. Dit projekt foregår på et kortlagt areal inden for Region Midtjyllands indsatsområder, herunder:
  ​- Område med særlige drikkevandsinteresser
  - Vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
  - Områder, der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb eller kysten
  - Internationale naturbeskyttelsesområder
 2. Du ønsker at ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal til én af følgende følsomme anvendelser:
  - Bolig
  - Institution, herunder alle former for institutioner for mennesker, som f.eks. børnehave eller sportsplads
  - Legeplads
  - Sommerhus
  - Kolonihaveområder
  - Alment tilgængeligt område
  - Rekreativt område
  Ovenstående er gældende uanset, om du ændrer anvendelsen fra erhverv til én af ovennævnte anvendelser, eller hvis arealanvendelsen ændres fra én type følsom anvendelse til en anden.
 3. Dit projekt foregår inden for et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse.

Ejer eller bruger af ejendommen har pligt til at sikre, at de øverste 50 cm af jordlaget består af ren jord. Alternativt skal jorden være dækket med fast belægning som asfalt eller lignende, der sikrer, at mennesker ikke kan komme i kontakt med forurenet jord.

50 cm-reglen er en pligtregel. Det betyder, at ejer eller bruger forpligtes til at sikre, at reglen altid er opfyldt. Det betyder, at hvis det udlagte jordlag slides eller delvis fjernes, skal det reetableres. Hvis arealet etableres med fast belægning, skal denne også vedligeholdes.

Opfyldelse af 50 cm-reglen

På ejendomme, der ligger uden for områdeklassificering og kortlægning vil reglen automatisk være opfyldt, med mindre der er konstateret forurening, eller der er mistanke om forurening, hvis der f.eks. er tilkørt fyldjord.

På ejendomme, hvor jorden er forurenet, skal du etablere et lag på minimum 50 cm ren jord. Det kan du gøre ved at udskifte det øverste jordlag eller ved at tildække det øverste jordlag. Alternativt kan du etablere fast belægning.

50 cm-reglen gælder ved følsom anvendelse, herunder

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Rekreativt område

Dokumentationskrav ved 50 cm-reglen

Til dokumentation for, at de øverste 50 cm jord er rene, skal jorden undersøges ved udtagelse af jordprøver til analyse. Hvis der ikke er mistanke om forurening, er der ikke krav om analyser.

Dokumentationskravet er som udgangspunkt 1 blandingsprøve pr. 150 m2 friareal, dog minimum 1 prøve. Dette gælder ved arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen, både arealer med analysepligt og arealer uden analysepligt. Dokumentationskravet gælder desuden ved både V1 og V2-kortlagte arealer.

På kortlagte arealer er det en forudsætning, at alle forureningskilder på arealet er undersøgt, og at en eventuel forurening er afgrænset eller oprenset. Dokumentationskravet gælder herefter for den resterende del af det kortlagte areal, der ikke er bebygget eller etableret med varig fast belægning.

Prøvetagningsfrekvensen kan nedsættes på baggrund af en specifik anvendelsesplan, som er godkendt af kommunen.

En blandingsprøve består af fem nedstik til 50 cm dybde jævnt fordelt over arealet. Jordprøven analyseres som udgangspunkt for tungmetaller (bly, kobber, cadmium og zink), tjærestoffer (PAH og benz(α)pyren) og olieprodukter (totalkulbrinter).

Undersøgelse og klassifikation af jord

Ved bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt grund, et områdeklassificeret areal, eller et areal med mistanke om jordforurening vil der i forbindelse med jordhåndtering og jordbortskaffelse være krav om analyser og dokumentation af jordens forureningsgrad.

Holstebro Kommune anbefaler, at planlægning af forureningsundersøgelser og prøvetagninger samt afrapportering af undersøgelserne udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

Undersøgelse og klassifikation af jord

Jord klassificeres i kategori 1 og 2 samt uden for kategori, svarende til ren, lettere forurenet og forurenet jord. Reglerne for klassifikation af jord fremgår af bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bedre kendt som ”jordflytningsbekendtgørelsen”.

Klassifikation af jord bestemmes ud fra hver enkelt analyseparameter, og den højeste kategori, der er konstateret, bliver bestemmende for jordpartiets samlede kategori. Eksempelvis skal et jordparti, hvor der er konstateret indhold af to forskellige forureningskomponenter svarende til henholdsvis kategori 1 og kategori 2, kategoriseres i en samlet kategori 2.

Den miljøtekniske rådgiver kan anvende 50 procent-reglen til at nedklassificere et jordparti, der ønskes bortskaffet til et godkendt modtageanlæg. Reglen kan i andre sammenhænge ikke anvendes til dokumentation af forureningstilstanden i jord. Jordpartiet, der skal bortskaffes, opdeles i et antal delområder, og fra hver del udtages en blandeprøve bestående af minimum fem nedstik.

 1. Gennemsnittet af analyserne for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den forureningskategori, som jorden ønskes nedklassificeret til.
 2. Der skal være udtaget mindst tre jordprøver i det samlede jordparti.
 3. Ingen enkelt analyse må overskride grænseværdien med mere end 50%. Dette kan dog fraviges efter en konkret vurdering af Holstebro Kommune.

Ved brug af den såkaldte 50 procent-regel om gennemsnit og accept af 50% overskridelse er det en forudsætning, at jorden, der sammenlægges, kan betragtes som ét parti. Dvs. jorden kommer fra det samme areal med ensartet sammensætning af jordarter, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer.

Tilrettelægning af forureningsundersøgelser kræver indgående kendskab til tidligere aktiviteter på en ejendom. Indledende undersøgelse foretages ved gennemgang af historiske oplysninger om ejendommen og ved at gå i dialog med nuværende og tidligere grundejere. Undersøgelsen bør planlægges, så alle mulige forureningskilder undersøges, herunder eksempelvis olietanke, kloakledninger, oplagspladser, værkstedsfaciliteter eller lignende.

Den efterfølgende afgrænsende undersøgelse skal tilrettelægges således, at tidligere påviste forureninger afgrænses. Der skal derfor tages et passende antal prøver omkring forureningerne, således forureningen kan blive afgrænset både vertikalt og horisontalt.

Resultaterne af den miljøtekniske undersøgelse skal af miljørådgiveren samles i en rapport, som indsendes til kommunen.

Områdeklassificeringen i Holstebro Kommune er inddelt i områder med analysepligt og områder uden analysepligt (analysefrie områder).

Analysepligtige områder

Ved jordflytning fra arealer med analysepligt skal jordens forureningsgrad dokumenteres ved analyse af et repræsentativt antal blandeprøver. Som udgangspunkt gælder analysepligten kun for overfladejorden og fyldjorden på de pågældende arealer.

Vi anbefaler, at udtagning af jordprøver til analyse udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for området.

Blandeprøverne skal sammensættes af fem enkeltprøver, som udtages jævnt fordelt over det areal, der skal undersøges. Jorden fra de fem enkeltprøver blandes og homogeniseres, og herfra tages blandeprøven til laboratorieanalysen.

Såfremt der ikke er kendskab til andre forureningskilder, skal jordprøverne analyseres for indhold af kulbrinter, PAH-komponenter samt metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink. Hvis jordlagene er tydeligt lagdelt (muld, sandfyld, stabilgrus, lerfyld osv.), anbefales, at de forskellige jordlag analyseres hver for sig.

På baggrund af analyserne skal jorden inddeles i kategorier alt efter indhold og koncentration af forureningskomponenter. Som udgangspunkt udtages én prøve pr. 120 tons fyldjord.

Analysefrie områder

De analysefrie områdeklassificerede arealer er inddelt i zoner, hvor jorden som udgangspunkt bliver betragtet som henholdsvis kategori 1-jord (ren jord) eller som kategori 2-jord (let forurenet jord). Der er ikke krav om analyser, når jord fra disse områder skal bortskaffes.

Du skal som udgangspunkt håndtere fyldjord fra veje som kategori 2-jord (let forurenet jord), med mindre analyserede jordprøver viser, at jorden er ren.

Hvis du ønsker at nedklassificere jorden, skal du udtage 1 prøve pr. 120 ton jord, der ønskes nedklassificeret.

Teknik og Miljø

Team Vand og Ressourcer - Jord

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. oktober 2020 af Haris Nuhanovic