Jord

På denne side kan du finde informationer om jordflytning, jordforurening, bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord og jordhåndtering.

Anmeld jordflytning

Du skal anmelde jordflytning, inden jordflytningen foretages. Du skal anvende formularen ved at logge på med din virksomheds MitID eller medarbejdernøglefil.

Kommunen har 4 uger til at behandle sagen. Derfor er det en god ide at indsende anmeldelsen i god tid, så jordhåndteringen ikke forsinkes.
 

Anmeld jordflytning 

OSB: Grundet sommerferie vil jordflytningsanmeldelser ikke blive behandlet i uge 28, 29 og 30.

Der er krav om anmeldelse af jordflytning, hvis du ønsker at flytte mere end 1 m3 jord, fra følgende områder:

 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra kortlagte eller delvist kortlagte arealer
 • Forurenet og lettere forurenet jord

Analyser af jorden

I forbindelse med jordflytning skal anmelderen sikre sig, at jorden er analyseret og kategoriseret efter kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen. Prøvetagning og analyser kan også foretages af det godkendte modtageranlæg.

Områdeklassificerede områder

Nogle områder i byzonen er omfattet af områdeklassificering. Her antages jorden at være lettere forurenet. Områdeklassificering betyder at, jordflytninger skal anmeldes, inden flytning af jord finder sted.

Er din grund forurenet?

Hvis der er mistanke om, at jorden på din grund er forurenet, eller hvis der konstateres en forurening på grunden, vil grunden blive kortlagt. En kortlægning af grunden vil medføre en række særlige restriktioner til jordhåndtering og arealanvendelsen på grunden.
 

Se om din ejendom er kortlagt

Hvis din grund er kortlagt, følger en række restriktioner til ejendommens anvendelse. Hvis du f.eks. ønsker at bygge, renovere eller ændre arealanvendelsen på et kortlagt eller delvist kortlagt areal, skal der ansøges om en såkaldt § 8-tilladelse hos Holstebro Kommune.

Bemærk, at det ikke er alle typer jord, der modtages de enkelte steder.


Jordponi - ren jord

Kilenvej 16
7600 Struer
Kontakt Poul Erik Nielsen på tlf.: 40528500.
www.jordponi.dk – e-mail: bakkehuset@nielsen.mail.dk


Jordhotellet - Årup Mølle APS - lettere forurenet jord

Årup Byvej 21
7752 Snedsted
Tlf.: 40105115
E-mail: info@jordhotellet.dk


NomiVækst A/S - lettere forurenet jord og forurenet jord

Kjærgårdsmølle
Kilenvej 18, Fousing
7600 Struer
Tlf.: 97865256
www.nomi4s.dk > erhvervsaffald > NomiVækst Kjærgårdsmølle.


Skive Renovation 4-S - lettere forurenet jord og forurenet jord

Kåstrupvej 20-22, Kåstrup
7860 Spøttrup
Tlf.: 97581288
www.nomi4s.dk 4-S aktiviteter > Jordrensningsanlæg


Østdeponi - lettere forurenet jord og forurenet jord

Uldjydevej 2
7400 Herning
Tlf.: 96261515
www.ostdeponi.dk


Motocrossbane ved Gestengen ved Lem - Lettere forurenet jord

Grontmij ved Lenette Larsen
Tlf.: 96127563 / 27231563
Lenette.larsen@grontmij.dk


RGS 90 – afdelinger over hele landet - Lettere forurenet jord og forurenet jord

www.rgs90.dk


Aulum Grusgrav - ren jord

Kronborgvej 20
7490 Aulum

E-mail: Rasmus@hv-transport.dk


Holstebro Sand og Grus A/S - ren jord

Smedegårdvej 2
7500 Holstebro

Tlf.: 40417915
E-mail: kontakt@boedkeriet.dk
www.hsg-ho.dk 


Grønning Mørtelværk ApS – ren jord og forurenet jord

Killesmosevej 25a - forurenet jord
Killesmosevej 6 - ren jord
7800 Skive

Kontakt Søren Glintborg på tlf.: 21424770 eller via mail: sgl@vils.dk
www.gronningmv.dk

Hvis der er mistanke om forurening på en ejendom, kortlægges ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Kortlægningen foretages på baggrund af viden om aktiviteter på ejendommen, som kan have forårsaget en jordforurening. Dette er både tidligere og nuværende aktiviteter.

Hvis der derimod er konstateret en jordforurening, kortlægges ejendommen på vidensniveau 2 (V2). Det er Region Midtjylland, der er kortlægningsmyndighed.

Holstebro Kommune anbefaler, at planlægning af forureningsundersøgelser og prøvetagninger samt afrapportering af undersøgelserne udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagt grund kræver som udgangspunkt en såkaldt § 8-tilladelse. Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver med miljøteknisk erfaring inden for jordforureningsområdet til udarbejdelse af ansøgningen.

Du kan hente denne vejledning med tjekliste til udarbejdelse af din § 8-ansøgning.

Du skal søge en § 8-tilladelse, hvis

 1. Dit projekt foregår på et kortlagt areal inden for Region Midtjyllands indsatsområder, herunder:
  ​- Område med særlige drikkevandsinteresser
  - Vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
  - Områder, der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb eller kysten
  - Internationale naturbeskyttelsesområder
 2. Du ønsker at ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal til én af følgende følsomme anvendelser:
  - Bolig
  - Institution, herunder alle former for institutioner for mennesker, som f.eks. børnehave eller sportsplads
  - Legeplads
  - Sommerhus
  - Kolonihaveområder
  - Alment tilgængeligt område
  - Rekreativt område
  Ovenstående er gældende uanset, om du ændrer anvendelsen fra erhverv til én af ovennævnte anvendelser, eller hvis arealanvendelsen ændres fra én type følsom anvendelse til en anden.
 3. Dit projekt foregår inden for et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse.

Kontakt Holstebro Kommune for hjælp og vejledning af dit projekt på kortlagt areal forinden ansøgning.

Ejer eller bruger af ejendommen har pligt til at sikre, at de øverste 50 cm af jordlaget består af ren jord. Alternativt skal jorden være dækket med fast belægning som asfalt eller lignende, der sikrer, at mennesker ikke kan komme i kontakt med forurenet jord.

50 cm-reglen er en pligtregel. Det betyder, at ejer eller bruger forpligtes til at sikre, at reglen altid er opfyldt. Det betyder, at hvis det udlagte jordlag slides eller delvis fjernes, skal det reetableres. Hvis arealet etableres med fast belægning, skal denne også vedligeholdes.

Opfyldelse af 50 cm-reglen

På ejendomme, der ligger uden for områdeklassificering og kortlægning vil reglen automatisk være opfyldt, med mindre der er konstateret forurening, eller der er mistanke om forurening, hvis der f.eks. er tilkørt fyldjord.

På ejendomme, hvor jorden er forurenet, skal du etablere et lag på minimum 50 cm ren jord. Det kan du gøre ved at udskifte det øverste jordlag eller ved at tildække det øverste jordlag. Alternativt kan du etablere fast belægning.

50 cm-reglen gælder ved følsom anvendelse, herunder

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Rekreativt område

Dokumentationskrav ved 50 cm-reglen

Til dokumentation for, at de øverste 50 cm jord er rene, skal jorden undersøges ved udtagelse af jordprøver til analyse. Hvis der ikke er mistanke om forurening, er der ikke krav om analyser.

Dokumentationskravet er som udgangspunkt 1 blandingsprøve pr. 150 m2 friareal, dog minimum 1 prøve. Dette gælder ved arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen, både arealer med analysepligt og arealer uden analysepligt. Dokumentationskravet gælder desuden ved både V1 og V2-kortlagte arealer.

På kortlagte arealer er det en forudsætning, at alle forureningskilder på arealet er undersøgt, og at en eventuel forurening er afgrænset eller oprenset. Dokumentationskravet gælder herefter for den resterende del af det kortlagte areal, der ikke er bebygget eller etableret med varig fast belægning.

Prøvetagningsfrekvensen kan nedsættes på baggrund af en specifik anvendelsesplan, som er godkendt af kommunen.

En blandingsprøve består af fem nedstik til 50 cm dybde jævnt fordelt over arealet. Jordprøven analyseres som udgangspunkt for tungmetaller (bly, kobber, cadmium og zink), tjærestoffer (PAH og benz(α)pyren) og olieprodukter (totalkulbrinter).

Med en plan for jordhåndtering kan du holde bedre overblik i dit bygge- og anlægsprojekt. Med en jordhåndteringsplan, der er forhåndsgodkendt af kommunen kan du også få nedsat prøveantallet, hvis du skal flytte jord fra en kortlagt ejendom, områdeklassificeret område eller offentlig vej.

På baggrund af en miljøteknisk undersøgelse kan overskudsjorden fra dit projekt inddeles i jordpartier alt efter forureningsgrad, jordtype, eller indhold af affald som brokker eller tegl. I planen skal der være en specifik strategi for håndtering af jorden ved en eventuelt hot-spot forurening. Forurening fra hot-spot skal så vidt muligt håndteres inden fjernelse af den øvrige jord fra projektet.

50% reglen

I de tilfælde, hvor flere jordprøver (mindst tre jordprøver) repræsenterer ét jordparti, skal følgende være overholdt, for at hele partiet kan kategoriseres i en kategori:

 • For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori.
 • Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50%.
 • Jordpartiet kategoriseres i den laveste kategori, hvor ovenstående kriterier er opfyldt for alle forureningskomponenter.
 • I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.
 • I de tilfælde, hvor kun én jordprøve repræsenterer ét jordparti, skal analyseresultatet for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

Husk, at du stadig skal anmelde jordflytninger fra dit projekt, selvom du har en jordhåndteringsplan.

Jord klassificeres i kategori 1 og 2 samt uden for kategori, svarende til ren, lettere forurenet og forurenet jord. Reglerne for klassifikation af jord fremgår af bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bedre kendt som ”jordflytningsbekendtgørelsen”.

Klassifikation af jord bestemmes ud fra hver enkelt analyseparameter, og den højeste kategori, der er konstateret, bliver bestemmende for jordpartiets samlede kategori. Eksempelvis skal et jordparti, hvor der er konstateret indhold af to forskellige forureningskomponenter svarende til henholdsvis kategori 1 og kategori 2, kategoriseres i en samlet kategori 2.

Den miljøtekniske rådgiver kan anvende 50 procent-reglen til at nedklassificere et jordparti, der ønskes bortskaffet til et godkendt modtageanlæg. Reglen kan i andre sammenhænge ikke anvendes til dokumentation af forureningstilstanden i jord. Jordpartiet, der skal bortskaffes, opdeles i et antal delområder, og fra hver del udtages en blandeprøve bestående af minimum fem nedstik.

 1. Gennemsnittet af analyserne for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den forureningskategori, som jorden ønskes nedklassificeret til.
 2. Der skal være udtaget mindst tre jordprøver i det samlede jordparti.
 3. Ingen enkelt analyse må overskride grænseværdien med mere end 50%. Dette kan dog fraviges efter en konkret vurdering af Holstebro Kommune.

Ved brug af den såkaldte 50 procent-regel om gennemsnit og accept af 50% overskridelse er det en forudsætning, at jorden, der sammenlægges, kan betragtes som ét parti. Dvs. jorden kommer fra det samme areal med ensartet sammensætning af jordarter, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer.

Teknik og Miljø

Jord

mail Send sikker besked

phone 96117561

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om jord, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.