Kunst og kultur i børnehøjde

Holstebro Kommune har siden 2008 udviklet et tværgående netværk, "Børnekulturgruppen". Formålet er at understøtte børns møde med kunst og kultur i dagtilbud, som bidrager til at styrker deres kulturelle dannelse og livsduelighed.

Børnekulturgruppen består af repræsentanter fra dagtilbud, Holstebro Bibliotek, VIA Pædagoguddannelsen, Børn og Unge, Kultur og Fritid samt ad hoc andre kulturinstitutioner og aktører.

Børnekulturgruppen har forskellige opgaver med fokus på kunst og kultur for børn i dagtilbud. Fx arbejder Børnekulturgruppen med:

 • At koordinere, formidle og igangsætte aktiviteter
 • At udvikle forløb og aktiviteter
 • At inspirere det pædagogiske personale til at inddrage kunst og kultur i det pædagogiske arbejde
 • At give dagtilbuddene indsigt i de mange spændende kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der findes til dagtilbud i Holstebro Kommune

Om os

Børnekulturgruppen hører hjemme i Holstebro Kommune og understøtter og udvikler fælles projekter med kunst og kultur til børn i kommunens private og kommunale dagtilbud. Børnekulturgruppen referer til Kultur- og fritidschefen.

Børnekulturgruppen består af følgende medlemmer:

Faste medlemmer:

 • Amanda Lauridsen (Udviklingskonsulent, Kultur og Fritid, koordinator for gruppen)
 • Cecilie Falkesgaard Mehl (Konsulent pædagogik og læring, Børn og Unge)
 • Mette Holmegaard (Repræsentant fra børnebiblioteket, Holstebro Bibliotek)

Øvrige repræsentanter fra dagtilbud i Holstebro Kommune:

 • Medarbejderrepræsentant fra dagplejen: Anja Sørensen (Dagplejekonsulent, Børn og Unge)
 • Medarbejderrepræsentant fra vuggestue: Repræsentant fra Mejruphus
 • Medarbejderrepræsentant fra børnehaver: Margitt Rosengren Jensen (Pædagog, Filosoffen)
 • Lederrepræsentant fra private- og puljedagtilbud: Inger Kleinstrup (Pædagogisk leder, Klods Hans)
 • Lederrepræsentant fra kommunale dagtilbud: Simon Tang (Leder af Børneuniverset Mejdal (BUM))
 • Lederrepræsentant fra landsbyordning: Lene Brunebjerg Jensen (Viceleder Borbjerg Skole og Børnehus)

Ad-hoc medlemmer i øvrige samarbejder:

 • Ellen Louise Volsing (VIA Pædagoguddannelsen, Holstebro)
 • Linda Kaul Steffensen og Bente Vang (hhv. souschef og koordinator Holstebro Musikskole)
 • Per Kap Jensen (Nordisk Teaterlaboratorium)
 • Katrine Sofie Jepsen (Holstebro Kunstmuseum)

Hvad er kunstmøder?

Børnekulturgruppen tilbyder Kunstmøder for de 0-3-årige & de 3-6-årige i dagtilbud i Holstebro Kommune – fordelt på forskellige kunstarter.

Kunstmøderne tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra Teatermøde-projektet og rummer tre faste elementer:

 • Fælles oplevelse / møde med den professionelle kunst/kultur
 • Læringsaktiviteter i det enkelte dagtilbud
 • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale

Den styrkede pædagogiske læreplan:

I et kunstmødeforløb arbejder dagtilbuddet med de pædagogiske mål i læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.

Derudover rummer arbejdet med kunstmøder et potentiale for at beskæftige sig med flere områder i de øvrige læreplanstemaer samt en del af indholdet i det pædagogiske grundlag.

Børn og Ungepolitikken:

Børn- og ungepolitikkens tema ”Kunst og kultur” indeholde følgende tre elementer:

 • Børn og Unge skal udvikles gennem kunst og kultur
 • Kunst og kultur giver udsyn og identitet på tværs af etniske og sociale skel
 • Alle børn og unge skal gøre sig erfaring med kunst og kultur

Kunstmøderne udgør dermed en konkret mulighed for at skabe sammenhæng mellem Børne- og Ungepolitikken og aktiviteter i dagtilbuddene.

Målet med kunstmøderne:

 • At børnene introduceres til kunst- og kulturoplevelser i deres dagtilbud.
 • At det pædagogiske personale bliver aktive medformidlere af kunst- og kulturoplevelser for og med børnene.
 • At børnene oplever at være medskabere af kunstneriske produktioner.
 • At skabe aktiviteter, som tager afsæt i det enkelte dagtilbuds faglige målsætninger og den aktuelle børnegruppe
 • At mødet mellem dagtilbud og kunstner styrker det pædagogiske personales kompetencer i forhold til selv at kunne facilitere æstetiske læreprocesser med børnene.
 • At mødet mellem dagtilbud og kunstner danner afsæt for yderligere leg og eksperimenter med kunstneriske udtryksformer i dagtilbuddet.

Baggrund:

Kunstmøderne er udviklet med afsæt i projektet ”Teatermøder i børnehøjde”, som var Holstebro Kommunes aktivitet i det nationale indsatsområde ”Tidlig kulturstart” under Kulturministeriet. Teatermøder er udviklet og gennemført af Børnekulturgruppen i tæt samarbejde med Nordisk Teaterlaboratorium – Odinteatret med en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Se de enkelte kunstmøder her
Der udbydes aktuelt Musikmøder (0-3 år), Filmmøder (3-6 år) og billedmøder (3-6 år).

Kunstmødemodellen som procesværktøj

Procesværktøjet illustrerer arbejdsgangene i forbindelse med et samarbejde mellem en kunstner og et dagtilbud. Det kunstmøde, der opstår, er en udveksling mellem dagtilbud og kunstner, en form for byttehandel, der gensidigt inspirerer og opkvalificerer selve mødet - og bibringer ny læring og motivation.

Find værktøjet her

Tidlig kulturstart

Tidlig kulturstart understøtter, at flere børn i dagtilbud møder kunst og kultur. Initiativet gennemføres af Slots- og Kulturstyrelsen med sparring fra Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Læs mere om Tidlig kulturstart