Rottehandleplan 2023

Denne handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter giver en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse.

Rottefælle ved huset

Handleplanen er et værktøj

Handleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.

For at understøtte handleplanen har vi valgt tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. De fire fokusområder er:

 1. Sikring af effektiv rottebekæmpelse
 2. Kommunikation og information til kommunens borgere
 3. Forebyggelse af rotteforekomst
 4. Miljøbevidst brug af gift i rottebekæmpelsen

I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune, som minimum, revidere handleplan for den kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Vi vil i stedet foretage en årlig evaluering og planlægning af gennemførte og nye initiativer under de fire forskellige fokusområder, for at fastholde og styrke engagementet og dermed sikre implementering af planlagte initiativer. Den årlige evaluering vil foreligge som en aktivitetsplan, som hvert år forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget og den godkendte årlige aktivitetsplan vil være at finde på kommunens hjemmeside sammen med handleplanen.

Derfor vil selve handleplanen kun blive revideret, i det omfang vi vurderer, at de fire fokusområder ikke længere er centrale for den effektive kommunale rottebekæmpelse.

Samarbejde om effektiv rottebekæmpelse

Hvis man som borger er så uheldig at få rotter, vil Holstebro Kommune sikre hurtig og kvalificeret hjælp til at skaffe sig af med problemet. Men den enkelte borger og grundejer kan selv gøre en indsats med hensyn til forebyggelse af rotter på egen ejendom. Ved at rottesikre boligen og sørge for at der ikke ligger spiseligt affald eller føde på ejendommen, kan man langt hen ad vejen undgå rotter.

Med udbredelse af information og større viden om rotter og hvordan de kan undgås, kan den enkelte borger være med til at forhindre og/eller reducere omfanget af rotter på ejendommen.

Vi er alle forpligtet til at anmelde rotter og forebygge

Når det drejer sig om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, så har ikke kun kommunen, men også borgerne en række forpligtelser i henhold til rottebekendtgørelsen.

Grundejere er forpligtet til:

 • straks at anmelde al rotteforekomst til kommunen
 • at renholde og rottesikre sin ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest muligt
 • at sikre at egen kloak og brønde er intakte
 • at efterkomme eventuelle krav fra Holstebro Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe rotteproblemet

Holstebro Kommune er forpligtet til:

 • at sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt
 • at bekæmpe rotter effektivt
 • at finde årsagen til rotteforekomsten, så vidt det er muligt
 • at igangsætte den nødvendige rottebekæmpelse indtil problemet er løst
 • at vejlede om forebyggelse
 • at håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kommunal rottebekæmpelse er en lovpligtig opgave og er mere end blot den praktiske bekæmpelse af rotter. I Holstebro Kommune varetages selve den praktiske rottebekæmpelse af et privat bekæmpelsesfirma, men myndighedsdelen, de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen samt fastsættelse af den årlige økonomiske ramme varetages og udføres af Teknik og Miljø. Den administrative varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse har bl.a. til formål at sikre:

 • at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
 • at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på egne og fælles arealer
 • at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer

Her bekæmper kommunen rotter

Holstebro Kommune bekæmper rotter i hele kommunens område efter anmeldelse, men for nogle udvalgte ejendomme (tilsynspligtige ejendomme) skal Holstebro Kommune årligt foretage et eftersyn for rotter.

De tilsynspligtige ejendomme

Tilsynspligtige ejendomme er i rottebekendtgørelsen defineret som, ”Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker”.

Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra og med oktober til og med februar modtage et tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse.

Forud for tilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme vil det firma, som varetager rottebekæmpelsen i Holstebro Kommune kontakte den enkelte grundejer, med henblik på aftale om et tilsynsbesøg. Ved tilsynsbesøget vil den kommunale rottebekæmpelse sammen med grundejer, lejer eller dennes repræsentant, gennemgå ejendommen og tilstødende arealer for tegn på rotter ude så vel som inde.  I det tilfælde der alligevel ikke er nogle hjemme ved det aftalte besøg, vil rottebekæmperen gennemgå ejendommen udendørs for tegn på rotter.  Ved tegn på rotter, vil der blive oprettet en anmeldelse i kommunens IT-system, og rottebekæmpelse vil blive igangsat uagtet, om den enkelte grundejer selv har anmeldt rotteforekomsten. Dog vil bekæmpelsen ved manglende tilstedeværelse af ejer, lejer eller dennes repræsentant altid kun foregå ved brug af fælder. For brug af gift kræver det ifølge lovgivningen, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved første giftudlægning.

Hvornår kan du forvente at få besøg af kommunen rottebekæmper

Holstebro Kommune rykker hurtigt ud til alle anmeldelser om rotter. I hele kommunen sker kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse og/eller efter gennemført tilsyn på tilsynspligtige ejendomme. Drejer det sig om rotter i beboelse, på fødevarevirksomheder og institutioner, vil kommunens bekæmpere komme på tilsyn samme dag eller senest næste formiddag. Dette gælder alle dage, inklusive weekender og helligdage.

For rotter i andre bygninger og på udendørs arealer påbyder lovgivningen, at kommunen skal rykke ud indenfor 8 dage. I Holstebro Kommune vil anmelderen blive kontaktet af bekæmpelsesfirmaet indenfor 48 timer med henblik på aftale om første besøg, som skal finde sted senest 8 dage efter anmeldelsen. I forbindelse med nyt udbud af rottebekæmpelsen, kan der ske en skærpelse af, hvor hurtig bekæmpelsen rykker ud. Den gældende frist for udrykning til disse anmeldelser vil altid fremgå af den årlige Aktivitetsplan.

Rottebekæmpelsen

Det er vigtigt for Holstebro Kommune, at borgerne oplever en god service, når de bliver mødt af den kommunale rottebekæmpelse. Den kommunale rottebekæmpelse er imødekommende, giver information igennem bekæmpelsesforløbet, og yder råd og vejledning således, at borgeren er godt informeret om muligheden for fremadrettet at undgå rotter.

Miljøbevidst brug af gift i rottebekæmpelsen

Som udgangspunkt vil størstedelen af rottebekæmpelsen i Holstebro Kommune ske med ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder (fælder og den forebyggende indsats). Gift til bekæmpelse vil blive anvendt dér, hvor den kommunale rottebekæmpelse ser behov for anvendelse af gift for at sikre effektiv rottebekæmpelse.

Gift brugt korrekt er ofte en effektiv bekæmpelsesmetode. Men brug af gift er forbundet med risiko for resistensudvikling og miljømæssig risiko. Den miljømæssige risiko er særlig stor for andre dyr, rovfugle og ugler, som kan blive forgiftet ved enten selv at æde giften eller æde forgiftede dyr.

Miljøbevidst bekæmpelse betyder ikke, at der ikke kan og vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen, men at Holstebro Kommune, vil bestræbe sig på, at der kun anvendes gift, når det er den bedste løsning.

Ved miljøbevidst anvendelse af gift, vil der være fokus på:

 • at tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse, minimeres
 • at giften udlægges med forsigtighed for at undgå utilsigtede forgiftninger af andre dyr, rovfugle, ugler etc.
 • at der kun anvendes den mængde gift, der er nødvendig

Finansiering af kommunal rottebekæmpelse

Som grundejer i Holstebro Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som bestemmes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.

Gebyret skal dække udgifter til:

 • den praktiske bekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma
 • de tilknyttede administrative opgaver
 • gennemførelse af generelle forebyggende tiltag

Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det efterfølgende år.

Rottegebyret dækker dog ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

Når bekæmpelsen sker i privat regi

Man kan som borger/virksomhed vælge at lade bekæmpelsen udføre af et privat bekæmpelsesfirma eller autoriseret R1 person. Denne bekæmpelse er dog altid for egen regning. Vælger man at benytte den private rottebekæmpelse, kan man ikke få undtagelse for det opkrævede kommunale rottegebyr.

Kommunen er dog forpligtet til at føre tilsyn med al privat rottebekæmpelse og kan de steder, hvor kommunen finder, at den private rottebekæmpelse ikke er effektiv, overtage denne bekæmpelse. Holstebro Kommune fører løbende tilsyn med den private rottebekæmpelse og dennes overholdelse af de lovgivningsmæssige krav.

Holstebro Kommune vil sikre en effektiv rottebekæmpelse i hele kommunen og det vil vi opnå ved:

 • at rottebekæmpelsen udføres af fagligt kvalificeret personale
 • at borgere og virksomheder bliver informeret om effektiv forebyggelse, renholdelse og sikring af egen ejendom
 • at skabe større opmærksomhed vedrørende den fælles opgave, som det er at forebygge rotteforekomst i hele kommunen

Serviceniveau for rottebekæmpelsen

Med nedenstående servicemål vil Holstebro kommune sikre borgerne en effektiv rottebekæmpelse.

Holstebro Kommune vil:

 • reagere hurtigt på en anmeldelse om rotter
  - for anmeldelse af rotter i beboelse, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign vil den kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag eller senest næste formiddag.
  - for øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest 8 dage efter anmeldelse
 • lade rottebekæmpelsen udføres af fagligt kompetente rottebekæmpere
 • sikre, at rottebekæmperen, så vidt muligt, finder årsagen eller årsager til rotteforekomsten
 • sikre, at den enkelte borger hele tiden er velinformeret om bekæmpelsesforløbet
 • sikre at borgeren bliver vejledt om fremtidige forebyggende tiltag
 • sikre at der overvejes alternative løsninger til en giftbekæmpelse
 • sikre at der følges op på anmeldelsen med maksimum 7 dages mellemrum på den enkelte bekæmpelse, indtil problemet er løst

Fokusområder for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

I den daglige rottebekæmpelse vil Holstebro Kommune fortsat sikre borgerne den lovpligtige effektive rottebekæmpelse, men derudover vil Holstebro Kommune have fokus på nogle særlige fokusområder, som skal være med til at øge indsatsen overfor rotterne.

Her gives en kort beskrivelse af de fire fokusområder, som Holstebro Kommune vurderer, har en central rolle for den fremadrettede indsats med sikring af den effektive rottebekæmpelse. For hvert af de enkelte fokusområder er der en beskrivelse af nogle udvalgte indsatser (indsatsområder).

 

Indsats områder

Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Den kommunale administration  af rottebekæmpelsen

Den kommunale administration skal sikre:

 • at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
 • at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på eget areal og fælles arealer
 • at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer
 • at myndigheden er velkvalificeret, opdateret og bekendt med rottebekæmpelsens mange sider
 • at myndigheden sikrer, at der bliver udført god bekæmpelses- og administrationspraksis i den kommunale rottebekæmpelse
 • at myndigheden samarbejder på tværs af den kommunale forvaltning med henblik på at drøfte og løse eventuelle problemer vedr. rotter overalt i kommunen
 • at myndigheden samarbejder med Vestforsyning A/S med henblik på sikring af intakte kloakker og forebyggelse af potentielle rotteproblemer i forbindelse med defekte kloakledninger
 • at myndigheden, på kvalificeret vis, kan bistå bekæmpelsen, borgere etc. med hjælp og vejledning vedrørende anmeldelse, spørgsmål vedr. forebyggelse og igangværende håndhævelsessager etc.
 • at myndigheden sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse (f.eks. fremsendelse af påbud eller udførelse af selvhjælpshandlinger) og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperen

Den praktiske  rottebekæmpelse

Kommunens bekæmpere skal til enhver tid sikre at borgerne:

 • føler sig trygge og velinformeret om bekæmpelsesforløbet
 • oplever, at der tages hånd om problemet på en kompetent og hurtig måde
 • oplever en god service og hjælp i et videre forebyggende forløb
 • at den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret og opdateret på ny viden, bekæmpelse og lovgivning
 • at der i den daglige bekæmpelse er afsat de nødvendige ressourcer således, at rottebekæmperen altid har den nødvendige tid til den enkelte bekæmpelse
 • at den daglige bekæmpelse af rotter sker ud fra et miljøbevidst udgangspunkt

Indsats

områder
Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Dialog med og vejledning

vedrørende rotter

Med indsatser med hensyn til kommunikation og information til kommunens borgere vil Holstebro Kommune opnå:

 • Positiv dialog med borgerne
 • At forebygge rotteforekomst fremadrettet
 • At borgernes aktive deltagelse er en del af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse
 • Øge succesen for rottebekæmpelse på den enkelte ejendom
 • at borgere og virksomheder bliver mødt af den kommunale rottebekæmpelse i positiv dialog omkring forebyggende og nødvendige tiltag for at holde rotterne fra døren
 • at den mundtlige vejledning og information følges op med illustrative og letforståelige pjecer
 • at kommunens borgere og virksomheder kan finde den nødvendige information på kommunens hjemmeside
 • at gennemføre målrettede informative tiltag i lokale medier, foreninger etc.

 

Indsats

områder
Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Særlige forebyggende

 foranstaltninger

Et tværfagligt samarbejde med f.eks. egen forvaltning, Vestforsyning A/S etc. skal være medvirkende til:

 • forebyggelse af ekstraordinære store rotteforekomster som følge af f.eks. renovering, opgravninger af gamle kloakker
 • at den kommunale rottebekæmpelse bliver mere synlig blandt borgere, virksomheder, foreninger etc.
 • At skabe overblik over, hvor der kan være særlige behov for proaktive handlinger i forbindelse med forebyggelse af rotter
 • At bidrage med råd og vejledning, særligt mht. rottesikrede affaldsforhold og minimering af muligere levesteder på offentlige arealer.
 • Samarbejde med Vestforsyning A/S bl.a. vedr.
  - vurdering af behov for koordineret kloakrottebekæmpelse forud for f.eks. opgravninger
  - Sikring af korrekt nedlæggelse/afpropning af gamle kloakledning, som ikke skal genanvendes
 • Tværfagligt samarbejde i forvaltningen, hvor der bl.a. vil kunne være fokus på f.eks.
  - Sikring af afløbsinstallationer etc. ved nedrivning/ombyg/kondemnering etc.
  - Tilstrækkelig affaldskapacitet og tømning i det offentlige rum
  - Sikring af institutioner, skoler, plejehjem etc, kommunale, regionale, statslige og private med opsætning af rottespærre og vedligehold af disse

 

 

 

Indsats

områder
Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Hensigtsmæssig brug af gift

Kommunens bekæmpere skal til enhver tid sikre at:

 • Der foretages et bevidst valg af den mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetode.
 • Der er fokus på brugen af fælder i den kommunale rottebekæmpelse.
 • Resistensstrategien overholdes, når der anvendes antikoagulanter.
 • At der i al kommunal rottebekæmpelse løbende foretages en evaluering af bekæmpelsens effekt.
 • at den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret, og opdateret på ny viden, bekæmpelse og brug af gifte
 • at der altid vælges fælder frem for gift, hvor det er muligt
 • indsamle al overskydende gift
 • at bekæmperen aldrig udlevere gift til borgeren
Alternative bekæmpelsesmetoder

Anvendelse af gift i rottebekæmpelse kan udgøre en trussel mod miljøet, andre dyr og fugle samt at brugen af gift kan give grobund for udvikling af resistens. Holstebro Kommune vil have fokus på alternativer til bekæmpelse med gift ved bl.a. at:

 • Finde egnede alternativer til visse former for bekæmpelse og forebyggelse
 • Minimere den miljømæssige belastning
 • Inddragelse af diverse forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder
 • Identifikation af behov og muligheder
 • Øget dialog med relevante afdelinger i egen forvaltning vedrørende mulige forebyggende tiltag
 • Implementering af kosteffektive alternative og giftfri forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder

 

 

 

Teknik og Miljø

Rotter


phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro