Rottehandleplan for forebyggelse og bekæmpelse

Denne handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter giver en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse.

Rottefælle ved huset

Handleplanen er et værktøj

Handleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.

For at understøtte handleplanen har vi valgt tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. De tre fokusområder er:

 • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
 • Kommunikation og information til kommunens borgere
 • Forebyggelse af rotteforekomst

I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune, som minimum, revidere handleplan for den kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Vi vil i stedet foretage en årlig evaluering og planlægning af gennemførte og nye initiativer, for at fastholde og styrke engagementet og dermed sikre implementering af planlagte initiativer. Den årlige evaluering vil foreligge som en aktivitetsplan, som hvert år forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Derfor vil selve handleplanen kun blive revideret, i det omfang vi vurderer, at de tre fokusområder ikke længere er centrale for den effektive kommunale rottebekæmpelse eller hvis retningslinjerne for privat rottebekæmpelse ændres.

Samarbejde om effektiv rottebekæmpelse

Hvis man som borger er så uheldig at få rotter, vil Holstebro Kommune sikre hurtig og kvalificeret hjælp til at skaffe sig af med problemet. Men den enkelte borger og grundejer kan selv gøre en indsats med hensyn til forebyggelse af rotter på egen ejendom. Ved at rottesikre boligen og sørge for at der ikke ligger spiseligt affald eller føde på ejendommen, kan man langt hen ad vejen undgå rotter.

Med udbredelse af information og større viden om rotter og hvordan de kan undgås, kan den enkelte borger være med til at forhindre og/eller reducere omfanget af rotter på ejendommen.

Vi er alle forpligtet til at anmelde rotter og forebygge

Når det drejer sig om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, så har ikke kun kommunen, men også borgerne en række forpligtelser i henhold til rottebekendtgørelsen.

Grundejere er forpligtet til:

 • straks at anmelde al rotteforekomst til kommunen
 • at renholde og rottesikre sin ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest muligt
 • at sikre at egen kloak og brønde er intakte
 • at efterkomme eventuelle krav fra Holstebro Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe rotteproblemet

Holstebro Kommune er forpligtet til:

 • at sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt
 • at bekæmpe rotter effektivt
 • at finde årsagen til rotteforekomsten, så vidt det er muligt
 • at igangsætte den nødvendige rottebekæmpelse indtil problemet er løst
 • at vejlede om forebyggelse
 • at håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kommunal rottebekæmpelse er en lovpligtig opgave og er mere end blot den praktiske bekæmpelse af rotter. I Holstebro Kommune varetages selve den praktiske rottebekæmpelse af et privat bekæmpelsesfirma, men myndighedsdelen, de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen samt fastsættelse af den årlige økonomiske ramme varetages og udføres af Teknik og Miljø. Den administrative varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse har bl.a. til formål at sikre:

 • at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
 • at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på egne og fælles arealer
 • at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer

Nedenstående figur viser en række af de arbejdsopgaver, som kommunens rottekyndige myndighedsperson varetager i forbindelse med sikring af effektiv rottebekæmpelse.

Her bekæmper kommunen rotter

Holstebro Kommune bekæmper rotter i hele kommunens område efter anmeldelse, men for nogle udvalgte ejendomme (tilsynspligtige ejendomme) skal Holstebro Kommune årligt foretage et eftersyn for rotter.

Tilsynspligtige ejendomme er i rottebekendtgørelsen defineret som, ”Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker”.

Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra og med oktober til og med februar modtage et tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse.

Forud for tilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme, vil Holstebro Kommune tage kontakt til den enkelte grundejer, med henblik på aftale om tilsynsbesøg. Ved tilsynsbesøget vil den kommunale rottebekæmpelse sammen med grundejer gennemgå ejendommen og tilstødende arealer for tegn på rotter ude så vel som inde.  I det tilfælde ejer ikke er til stede ved besøget, så vil Holstebro kommune jf. rottebekendtgørelsen gennemgå ejendommen udendørs for tegn på rotter.  Ved tegn på rotter, vil der blive oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelse vil blive igangsat uagtet om den enkelte grundejer selv har anmeldt rotteforekomsten.

Her kan der bekæmpes rotter i weekender og på helligdage

Fra 1. januar 2019 skal kommunerne kunne bistå borgere og fødevarevirksomheder med rottebekæmpelse i weekender og på helligdage. Weekendbetjeningen omfatter kun nye anmeldelser, hvor rotter forekommer i beboelsen, på fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko.

Brug af gift i rottebekæmpelsen

Ofte vil brug af gift være en effektiv løsning til at bekæmpe større forekomster af rotter, men når der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. Foruden problemer med resistens udgør brugen af gift også en miljømæssig risiko. Den miljømæssige risiko er særlig stor for andre dyr, rovfugle og ugler, som kan blive forgiftet ved enten selv at æde giften eller æde forgiftede dyr.

Holstebro Kommune vil derfor have fokus på en miljøbevidst anvendelse af gift i både den kommunale og private rottebekæmpelse for at reducere udbredelse af resistens og minimering af de miljømæssige konsekvenser.

Miljøbevidst bekæmpelse betyder ikke, at der ikke kan og vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen, men at Holstebro Kommune, vil bestræbe sig på, at der kun anvendes gift, når det er den bedste løsning.

Ved miljøbevidst anvendelse af gift, vil der være fokus på:

 • at tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse, minimeres
 • at giften udlægges med forsigtighed for at undgå utilsigtede forgiftninger af andre dyr, rovfugle, ugler etc.
 • at der kun anvendes den mængde gift, der er nødvendig

Finansiering af kommunal rottebekæmpelse

Som grundejer i Holstebro Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som bestemmes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.

Gebyret skal dække udgifter til:

 • den praktiske bekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma
 • de tilknyttede administrative opgaver
 • gennemførelse af generelle forebyggende tiltag.

Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det efterfølgende år.

Rottegebyret dækker dog ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

Den private rottebekæmpelse i Holstebro Kommune

Privat rottebekæmpelse er tilladt i Holstebro Kommune. Retningslinjerne for privat rottebekæmpelse kan ses i bilag til handleplanen. Foruden de lovgivningsmæssige krav skal kommunens retningslinjer følges ved al privat rottebekæmpelse i Holstebro Kommune. Retningslinjerne vil også kunne hentes særskilt via kommunens hjemmeside.

Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende autoriserede personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse:

 • R1-autoriserede: som giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter overalt i Holstebro Kommune
 • R2-autoriserede: som alene giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

Al privat rottebekæmpelse skal overholde de lovgivningsmæssige krav samt de kommunale retningslinjer for privat rottebekæmpelse, uagtet om der er tale om privat rottebekæmpelse udført af både R1 og R2 autoriserede personer.  Holstebro Kommune gør derfor heller ikke forskel i de kommunale krav der stilles til henholdsvis R1 og R2 bekæmpelse. Dog vil Holstebro Kommune de kommende år yde en ekstra vejledende bistand til R2 autoriserede personer i form af opsøgende tilsynsbesøg i forbindelse med anmeldelse af rotter. Her vil den kommunale rottebekæmpelse bistå med råd og vejledning vedrørende bekæmpelse og forebyggelse.

Holstebro Kommune vil sikre en effektiv rottebekæmpelse i hele kommunen og det vil vi opnå ved:

 • at rottebekæmpelsen udføres af fagligt kvalificeret personale
 • at borgere og virksomheder bliver informeret om effektiv forebyggelse, renholdelse og sikring af egen ejendom
 • at skabe større opmærksomhed vedrørende den fælles opgave, som det er at forebygge rotteforekomst i hele kommunen

Serviceniveau for rottebekæmpelsen

Med nedenstående servicemål vil Holstebro kommune sikre borgerne en effektiv rottebekæmpelse.

Holstebro Kommune vil:

 • reagere hurtigt på en anmeldelse om rotter
  - for anmeldelse af rotter i beboelse, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign vil den kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag eller senest næste formiddag.
  - for øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest 5 hverdage efter anmeldelse
 • lade rottebekæmpelsen udføres af fagligt kompetente rottebekæmpere
 • sikre, at rottebekæmperen, så vidt muligt, finder årsagen eller årsager til rotteforekomsten
 • sikre, at den enkelte borger hele tiden er velinformeret om bekæmpelsesforløbet
 • sikre at borgeren bliver vejledt om fremtidige forebyggende tiltag
 • sikre at der overvejes alternative løsninger til en giftbekæmpelse
 • sikre at der følges op på anmeldelsen med maksimum 7 dages mellemrum på den enkelte bekæmpelse, indtil problemet er løst

I det daglige vil Holstebro Kommune fortsat sikre borgerne den lovpligtige effektive rottebekæmpelse, men derudover vil Holstebro Kommune have fokus på nogle særlige fokusområder, som skal være med til at øge indsatsen overfor rotterne.

Her gives en kort beskrivelse af de tre fokusområder, som Holstebro Kommune vurderer, har en central rolle for den fremadrettede indsats med sikring af den effektive rottebekæmpelse. For hvert af de enkelte fokusområder er der en beskrivelse af nogle udvalgte indsatser (indsatsområder).

Sikring af effektiv rottebekæmpelse

Indsats områder

Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Den kommunale administration  af rottebekæmpelsen

Den kommunale administration skal sikre:

 • at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
 • at kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på eget areal og fælles arealer
 • at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer
 • at myndigheden er velkvalificeret, opdateret og bekendt med rottebekæmpelsens mange sider
 • at myndigheden sikrer, at der bliver udført god bekæmpelses- og administrationspraksis i den kommunale rottebekæmpelse
 • at myndigheden samarbejder på tværs af den kommunale forvaltning med henblik på at drøfte og løse eventuelle problemer vedr. rotter overalt i kommunen
 • at myndigheden samarbejder med Vestforsyning A/S med henblik på sikring af intakte kloakker og forebyggelse af potentielle rotteproblemer i forbindelse med defekte kloakledninger
 • at myndigheden, på kvalificeret vis, kan bistå bekæmpelsen, borgere etc. med hjælp og vejledning vedrørende anmeldelse, spørgsmål vedr. forebyggelse og igangværende håndhævelsessager etc.
 • at myndigheden sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse (f.eks. fremsendelse af påbud eller udførelse af selvhjælpshandlinger) og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperen

Den praktiske  rottebekæmpelse

Kommunens bekæmpere skal til enhver tid sikre at borgerne:

 • føler sig trygge og velinformeret om bekæmpelsesforløbet
 • oplever, at der tages hånd om problemet på en kompetent og hurtig måde
 • oplever en god service og hjælp i et videre forebyggende forløb
 • at den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret og opdateret på ny viden, bekæmpelse og lovgivning
 • at der i den daglige bekæmpelse er afsat de nødvendige ressourcer således, at rottebekæmperen altid har den nødvendige tid til den enkelte bekæmpelse
 • at den daglige bekæmpelse af rotter sker ud fra et miljøbevidst udgangspunkt

 

Indsats

områder
Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Dialog med og vejledning

vedrørende rotter

Med indsatser med hensyn til kommunikation og information til kommunens borgere vil Holstebro Kommune opnå:

 • Positiv dialog med borgerne
 • At forebygge rotteforekomst fremadrettet
 • At borgernes aktive deltagelse er en del af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse
 • Øge succesen for rottebekæmpelse på den enkelte ejendom
 • at borgere og virksomheder bliver mødt af den kommunale rottebekæmpelse i positiv dialog omkring forebyggende og nødvendige tiltag for at holde rotterne fra døren
 • at den mundtlige vejledning og information følges op med illustrative og letforståelige pjecer
 • at kommunens borgere og virksomheder kan finde den nødvendige information på kommunens hjemmeside
 • at gennemføre målrettede informative tiltag i lokale medier, foreninger etc.

 

Indsats

områder
Formål med indsatsen Opmærksomhedspunkter i den kommunale rottebekæmpelse

Særlige forebyggende

 foranstaltninger

Et tværfagligt samarbejde med f.eks. egen forvaltning, Vestforsyning A/S etc. skal være medvirkende til:

 • forebyggelse af ekstraordinære store rotteforekomster som følge af f.eks. renovering, opgravninger af gamle kloakker
 • at den kommunale rottebekæmpelse bliver mere synlig blandt borgere, virksomheder, foreninger etc.
 • At skabe overblik over, hvor der kan være særlige behov for proaktive handlinger i forbindelse med forebyggelse af rotter
 • At bidrage med råd og vejledning, særligt mht. rottesikrede affaldsforhold og minimering af muligere levesteder på offentlige arealer.
 • Samarbejde med Vestforsyning A/S bl.a. vedr.
  - vurdering af behov for koordineret kloakrottebekæmpelse forud for f.eks. opgravninger
  - Sikring af korrekt nedlæggelse/afpropning af gamle kloakledning, som ikke skal genanvendes
 • Tværfagligt samarbejde i forvaltningen, hvor der bl.a. vil kunne være fokus på f.eks.
  - Sikring af afløbsinstallationer etc. ved nedrivning/ombyg/kondemnering etc.
  - Tilstrækkelig affaldskapacitet og tømning i det offentlige rum
  - Sikring af institutioner, skoler, plejehjem etc. i hele Holstebro Kommune inden 1. januar 2021
Alternative bekæmpelsesmetoder

Anvendelse af gift i rottebekæmpelse kan udgøre en trussel mod miljøet, andre dyr og fugle samt at brugen af gift kan give grobund for udvikling af resistens. Holstebro Kommune vil med et øgede fokus på alternativer til gift i både forebyggelsen og bekæmpelsen:

 • Finde egnede alternativer til visse former for bekæmpelse og forebyggelse
 • Minimere den miljømæssige belastning
 • Inddragelse af diverse forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder
 • Identifikation af behov og muligheder
 • Øget dialog med relevante afdelinger i egen forvaltning vedrørende mulige forebyggende tiltag
 • Implementering af kosteffektive alternative og giftfri forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder

 

 

 

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Holstebro Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten R1 eller R2 autoriserede. I det følgende er der givet en beskrivelse af hvilke krav Holstebro Kommune stiller til bekæmpelse under R1 og R2 autorisation.

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Holstebro Kommune, og det understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation

 1. Dette omfatter bekæmpelse:
  a. i en privat sikringsordning - den private sikringsordning, omfatter, som udgangspunkt altid en grundig bygningsgennemgang, som fornyes minimum hvert 3. år og hver gang der overgås til ny aftale
  b. af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse
 2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til kommunen og til den nationale rottedatabase (Miljøportalen), så snart dette bliver gjort til et lovkrav.
 3. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Holstebro Kommune.
 4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet skriftlig meddelelse herom til Holstebro Kommune.
 5. Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Holstebro Kommune vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30 dage efter endt bekæmpelse.
  a. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse oplysninger direkte og straks i den nationale rottedatabase.
 6. Ved bekæmpelse med brug af gift skal de lovgivningsmæssige krav overholdes.
 7. Ved bekæmpelse med brug af gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
 8. De steder, hvor der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør Holstebro Kommune opmærksom på, at bekæmpelse af mus kun må ske ved anvendelse foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
 9. Anvendes der foderstationer til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen og de lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.
  a. overholdelse af resistensstrategien
  b. udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes senest 30 dage efter endt bekæmpelse - Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R1 autoriserede angive disse oplysninger direkte og straks i den nationale database.
 10. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse på en ejendom og/eller ved manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav vil Holstebro Kommune kunne overtage den igangværende rottebekæmpelse.
 11. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation

 1. Dette omfatter kun:
  a. at der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation, dvs den R2 autoriserede ikke må foretage rottebekæmpelse på anden mands ejendom.
 2. Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette indberettes til kommunen med angivelse af:
  a. tidspunkt for opnåelse
  b. hvilke ejendomme, som vil være omfattet af bekæmpelse ved den R2 autoriserede person.
 3. Alle R2-autoriserede vil, når de anmelder rotter, få besøg af Holstebro Kommune med henblik på en gennemgang af ejendomme for fejl og mangler i forhold til renholdelse og rottesikring.
 4. Al form for giftudlægning i forbindelse med rotte og musebekæmpelse må kun foretages af den R2-autoriserede person.
 5. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Holstebro Kommune.
 6. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter efter, at den R2 autoriserede person har indgivet skriftlig meddelelse herom til Holstebro Kommune.
 7. Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Holstebro Kommune vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30 dage efter endt bekæmpelse.
  a. Når det bliver muligt og/eller et lovkrav skal den R2 autoriserede angive disse oplysninger direkte og straks i den nationale rottedatabase.
 8. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretage eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
 9. De steder, hvor den R2-autoriserede person kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen ske med anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
  a. Anvendes der foderstationer til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang, skal dette straks og forud for bekæmpelsens igangsættelse anmeldes til kommunen og de lovgivningsmæssige samt kommunale krav til privat rottebekæmpelse overholdes.
 10. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse på en ejendom og/eller ved manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav vil Holstebro Kommune kunne overtage den igangværende rottebekæmpelse.
 11. Ved forhold, hvor den R2 autoriserede eller den kommunale rottebekæmpelse vurderer, at der kan være tale om resistens vil den kommunale rottebekæmpelse overtage rottebekæmpelsen, hvis den fortsatte bekæmpelse skal ske med brug af gift.
 12. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt.

Holstebro Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller ejendomme omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation, med henblik på at sikre at ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til rottesikring og renholdelse.

Hvis Holstebro Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med ovenstående, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper ”mus” ved brug af foderkasser, hvortil rotter har adgang, vil Holstebro Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2-autoriserede mulighed for at fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen.

Ved grove forsømmelser og/eller at der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1- eller den R2-autoriserede kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller indgivet politianmeldelse med henblik på bødestraf.

Teknik og Miljø

Rotter


phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro