Databeskyttelse - Familiesektionen

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger og Familiesektionen er ansvarlig for oplysninger om dig og dit barn når vi behandler din sag.

Håndtering af data

Oplysningerne vil blive behandlet i Holstebro Kommunes Familiesektion, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, tlf. 9611 7540, boern.unge@holstebro.dk

Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at kunne give dig og dit barn den bedst mulige indsats efter servicelovens regler. Det kan fx dreje sig om en eller flere af følgende indsatser:

  • Forebyggende indsatser for eksempel: Rådgivning, vejledning og kursus, jf. servicelovens § 11
  • Hjemmetræning og træningsredskaber, jf. servicelovens § 32a, 32a stk. 6
  • Tabt arbejdsfortjeneste eller nødvendige merudgifter, jf. servicelovens §§ 41-43
  • Børnefaglig undersøgelse for at klarlægge, hvilken hjælp der bedst matcher jeres familie, jf. servicelovens § 50
  • Indsats efter servicelovens bestemmelser om foranstaltninger, fx kontaktperson, familiebehandling, aflastning eller økonomisk støtte til efterskoleophold mv. jf. servicelovens §§ 52, 52a og 76
  • Støtte til forældre, jf. serviceloven § 54
  • Handleplaner og opfølgning, jf. serviceloven § 70 og § 140
  • Aflastning og afløsning ved nedsat funktionsevne, jf. serviceloven § 84

Vi behandler evt. også oplysninger om dit barn med henblik på udtalelser til andre myndigheder. Vi behandler personoplysningerne efter databeskyttelsesforordningen og dansk lov på området. Oplysningerne kan stamme fra kommunen selv, andre offentlige myndigheder, dig selv eller dit barn.

Almindelige personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og dit barn, dvs. navn og adresse mv. Vores lovhjemmel til behandling af disse oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Følsomme personoplysninger

Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig og dit barn, fx helbredsmæssige oplysninger. Vores lovhjemmel til behandling af følsomme oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

Såfremt vi behandler oplysninger om strafbare forhold, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelsesloven § 8.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger: Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag i Familiesektionen. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Vi forventer ikke at videregive dine oplysninger til andre, uden dit samtykke.
Der er dog situationer, hvor vi på baggrund af lovgivningen er forpligtede til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder m.fl.

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver