Spildevand i byen

Her finder du en række informationer om spildevandshåndtering i byerne samt kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder.

Se videoen - hvem har ansvar for kloaksystem?

Driften og vedligeholdelsen af forsyningens spildevandsanlæg og ledningsnet varetages af Vestforsyning Spildevand A/S.

Hvis du har problemer eller spørgsmål mht. forsynings kloaksystem kan du kontakte Vestforsyning Spildevand A/S. Ved uheld, udslip mv. til kloaksystemet skal du straks kontakte Vestforsyning A/S på telefon 96 12 73 00.

Forhold der vedrører dit private kloaksystem (på egen matrikel) er du selv ansvarlig for. Ring til en autoriseret kloakmester for at få hjælp.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, og i planen beskrives forventet gennemførsel af separeringer, kloakeringer, nyanlæg, omstruktureringer samt Vestforsynings løbende vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemet.

Separatkloakering af fælleskloakerede områder

Separering af fælleskloak sker ved, at forsyningen fører to ledninger (en til spildevand og en til regnvand) frem til den enkelte ejendom, hvorefter grundejeren er forpligtet til at separere på egen grund og dermed adskille regn- og spildevand.

I Holstebro Kommunens Spildevandsplan 2020-2030 er langt de fleste fælleskloakerede områder planlagt separerede. Planen er at langt hovedparten af fælleskloakken skal være separeret inden 2040. Tidsplanen for de enkelte områder/din ejendom kan du finde i Kommunes Spildevandsplan.
 

Se videoen - hvis du har fået påbud om kloakseparering

Se videoen - separatkloakering i praksis

Hvorfor separerer vi?

At adskille regn- og spildevand i separate ledninger er med til at:

 • reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder.
 • reducere risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl.
 • aflaste renseanlæggene, da regnvandet ikke længere ledes til disse. Regnvandet ledes i stedet til vandløb, søer og havet.
 • reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl. I dag kan resultatet af kraftige regnskyl være, at fortyndet, urenset spildevand løber ud i vandløb, søer og havet.

Fristen for separering på egen grund er jf. spildevandsplanen fastsat til senest 3 måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen.

Du kan finde flere informationer om kloakseparering på Kommunes Spildevandsplan. Informationer om konkrete projekter finder du på Vestforsynings hjemmeside.

Hvor separeres?

 • Odinsvej i Holstebro færdiggøres
 • Hvam Mejeriby færdiggøres
 • Ringparken og Rendsborggade opstartes
 • Engparken og Smedegårdvej i Tvis opstartes
 • Klitrosevej, Blåbærvej og Blåmunkevej
 • Frejasvej i Holstebro opstartes
 • Staby opstartes
 • Tvis - østbyen med Klostervej, Kirkevænget, Hingebjergvej m.fl. opstartes
 • Ringparken og Rendsborggade fortsætter
 • Nørrebrogade
 • Sdr. Nissum opstartes
 • Ulfborg - Ringvejen, Skovgaardsvej, Reberbanen m.fl. opstartes
 • Tvis - østbyen med Klostervej, Kirkevænget, Hingebjergvej m.fl. fortsætter
 • Sdr. Nissum fortsætter
 • Ulfborg - Ringvejen, Skovgaardsvej, Reberbanen m.fl. fortsætter
 • Vemb - Planteskolevej og evt. Vestergade opstartes
 • Vinderup opstartes
 • Vinderup fortsætter
 • Vemb - Planteskolevej og evt. Vestergade fortsætter
 • Thorsminde - Vesterhavsgade, Vinkelvej m.fl. opstartes
 • Husby opstartes
 • Ulfborg - Ringvejen, Skovgaardsvej, Reberbanen m.fl. fortsætter
 • Tværvej
 • Platanvej
 • Dyssegården
 • Brogårdvej
 • Døesvej 6-18
 • Frejasvej 30-34 og 31-41
 • Nautrupvej i Sevel
 • Ørstedvej
 • Solbakken

LAR – Lokal Afledning af Regnvand

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det i nogle tilfælde attraktivt at forsøge og håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster forsyningens afløbssystem. Samtidig kan man bidrage til dannelsen af grundvand, ved at håndtere regnvandet lokalt.

Håndtering af regnvand, så tæt på kilden som muligt, kalder man i daglig tale LAR – Lokal Afledning af Regnvand.
 

Regnvand på egen grund

I nogle områder er der i lokalplanen bestemt, at tag- og overfladevand skal afledes via LAR-løsninger. Tjek din lokalplan her.

Du kan finde mange flere informationer om LAR anlæg i Kommunens Spildevandsplan 2020.

Inspiration til LAR

Hjælp til en simpel nedsivningstest og dimensionering af LAR-anlæg.

Læs mere om forskellige Lar-løsninger her:

Teknologisk.dk

Klimatilpasning.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på?

For at nedsivning af overfladevand kan ske, er det nødvendigt at jordbunden og grundvandsforholdene er egnet til nedsivning. Nedsivning må ikke udgøre en risiko for grundvandet eller medføre gener på din nabos grund. 

Nedsivning af tagvand bør som udgangspunkt undgås fra tage, tagrende og nedløbsrør af zink og kobber, da disse metaller kan være problematiske for nogle organismer.

Tilladelser til LAR-løsninger vil ske ud fra en konkret vurdering. Husk at søge om tilladelse til LAR.

Kontakt gerne spildevandsafdelingen i planlægningsfasen. Så kan vi vurdere, om det er muligt at opnå tilladelse til LAR på netop din grund.

Kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder

Der er stadig mange ejendomme i Holstebro Kommune, der udleder deres spildevand til en septiktank eller trixtank med direkte forbindelse til søer og åer eller som nedsiver i områder med høj grundvandsstand, hvilket vanskeliggør en ordentlig og tilstrækkelig rensning.

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan er det vedtaget, hvilke ejendomme det er planlagt at kloakere.
 

Kloakering af ejendomme

Kloakering af en ejendomme i åben land sker typisk ved, at Vestforsyning Spildevand A/S fører en spildevandsledning frem til din grundgrænse. Vestforsyning Spildevand A/S etablerer også en skelbrønd og det er til denne, at du skal tilslutte din ejendoms kloak. Du har selv ansvaret for at tilslutte din ejendom til forsyningens ledning, ligesom du selv skal betale omkostningerne på egen grund. 

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og der skal fremsendes færdigmelding underskrevet af autoriseret kloakmester. 

Her kan du finde de aktuelle spildevandspriser.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 gælder både en tilslutningsret- og en tilslutningspligt ved kloakering.

Når Vestforsyning Spildevand A/S kloakerer din/jeres ejendom, føres én eller to stikledninger frem til grundgrænsen alt afhængig af om ejendommen skal kloakeres for både regn- og spildevand. Det fremgår af Holstebro Kommunes spildevandsplan

Vestforsyning Spildevand A/S skal etablere afløbssystemet således, at du/I kan aflede spildevandet fra ejendommen ved gravitation fra stueplan.

Ved afledning ved gravitation forstås, at spildevandet skal kunne løbe af sig selv hen til grundgrænsen/skelbrønden.

Af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse af systemet sætter Vestforsyning Spildevand A/S skelbrønden/e umiddelbart indenfor grundgrænsen. Du/I er forpligtet til at føre regn- og/eller spildevandsledninger fra ejendommen til skelbrønden/e ved grund-grænsen. Efter tilslutningen overgår ejerskab af skelbrønd/e til dig/jer.

Når du/I bliver kloakeret for spildevand, er du/I forpligtet til at tilslutte al ejendommens spildevand fra baderum, toiletter og køkken m.v. til den nye spildevandsstikledning, som Vestforsyning Spildevand A/S har ført frem til grundgrænsen.

I sommerhusområder, hvor der forekommer filterskyllevand fra store standspa og pools tilledes dette ligeledes spildevandsledningen. Tømning af store standspa og pools kræver en tilslutningstilladelse fra kommunen, idet der her kan være behov for hydraulisk at regulere tilledningen af vandet til kloakken for at sikre, at systemet har kapacitet til at lede spildevandet væk. Der er dog også mulighed for at få tilladelse til at aflede vand fra pools m.v. på jordoverfladen.

Hvis området ikke er udlagt til regnvandskloak, skal der nedsives på ejendommen. Der ansøges om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand hos Holstebro Kommune.

Afløbsinstallationer på privat grund skal udføres i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement samt tilhørende anvisninger. I øjeblikket er BR18 gældende og reglerne/kravene i reglementet er yderligere beskrevet i SBI-anvisning 230.

Bygningsreglementet henviser til normen for afløbsinstallationer DS 432. Normen giver vejledende eksempler på udførelsesmåder, der opfylder de funktionelle krav, som bygningsreglementet stiller.

Det er grundejers ansvar at sikre, at arbejdet udføres i henhold til bygningsreglementet og DS 432 ved etablering af afløbssystemer på din/jeres grund. Jeres autoriserede kloakmester skal foretage en vurdering af, hvorvidt afløbsforholdene er udført/kan udføres i henhold til bygningsreglementet og normen. Er det ikke muligt giver normen og bygningsreglementet mulighed for, at afløbsinstallationer kan udføres på anden vis efter godkendelse hos kommunen alternativt, at der kan meddeles dispensation. (Se endvidere ”Hvis afløbsnormen DS 432 ikke kan opfyldes?”)

Afløbsinstallationer på privat grund skal altid udføres af autoriseret kloakmester. Ændring af ledningsarbejde i jord i tilknytning til et eksisterende hus kræver som udgangspunkt hverken en byggetilladelse eller en byggeanmeldelse efter reglementet. Når kloakmesteren har udført arbejdet sendes en færdigmelding til kommunen sammen med relevante tegninger.

Kan afløbsinstallationer ikke umiddelbart etableres i henhold til de anvisninger, der er angivet i DS 432, skal kloakmesteren indsende en anmeldelse til kommunen, hvori det anføres hvilke anvisninger, der ikke kan opfyldes og hvilke funktionsmæssige tiltag, der i stedet gennemføres, for at opnå den samme virkning. Kloakmesteren skal fremsende dokumentation for, at den valgte løsning er funktions- og driftsmæssig forsvarlig. Kommunen vil som regel godkende dette.

Hvis arbejdet skal udføres på en sådan måde, hvor det ikke kan dokumenteres, at funktionskravene (eks. tæthed, selvrensning) er overholdt, kræves en dispensation, som kommunen meddeler efter anmeldelse/ansøgning fra kloakmesteren.

Der vil ikke være tale om, at din/jeres ejendom vil blive tilsluttet ulovligt. Du/I skal blot sikre dig/jer, at der du/I har forholdt jer til bygningsreglementet og normen DS 432 og om de konkrete installationer i har på ejendommen udløser nogle specielle hensyn.

Eksempelvis er der i DS432 et vejledende krav til minimumsledningsfald, som siger, at ledninger med min. 20 promilles fald normalvis kan anses for at være selvrensende. Dette er således ikke det samme som, at ledninger ikke kan etableres med mindre fald, der skal blot ligge dokumentation for at ledningen er selvrensende. Det nødvendige fald til sikring af selvrensning findes af din kloakmester på baggrund af ejendommens dimensionsgivende spildevandsstrøm. I praksis vil der også med 15 promilles fald kunne opnås selvrensning i afløbsledninger.

Har man installeret lavtskyllende toiletter gælder specieller regler, se under "Hvilke regler gælder, hvis man har lavt-skyllende toiletter".

Funktionskravene kan altså godt opfyldes selv om der i det konkrete tilfælde er afvigelser fra normen DS 432.

Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at aftage spildevandet fra din/jeres ejendom ved gravitation fra stueplan. 

I forbindelse med kloakeringen af eksisterende ejendomme tager Vestforsyning Spildevand A/S udgangspunkt i placeringen af den eksisterende septiktank/bundfældningstank, da det formodes, at spildevandet fra din/jeres ejendom indtil nu er tilledt septiktank/bundfældningstank efter normens forskrifter, og at ledningerne har været selvrensende.

I forbindelse med kloakeringen forudsættes det, at der placeres en ny samle/rense/inspektionsbønd, hvor den eksisterende bundfældningstank var placeret og at samlebrønden har samme bundkote som udløbet fra den eksisterende tank. 

Det anbefales, at der etableres en samlebrønd på ejendommen, hvor de forskellige afløb fra huset samles (typisk hvor den eksisterende bundfældningstank er placeret). Sammen med skelbrønden er der således to muligheder for at tilse og evt. spule afløbsledningen, hvilket normalvis er tilstrækkeligt.

Hvis Vestforsyning Spildevand A/S i forbindelse med projekteringen af afløbssystemet har vurderet, at de ikke kan aftage spildevandet fra ejendommen ved gravitation fra stueplan, opstilles en pumpebrønd ved ejendommen. Vestforsyning Spildevand A/S finansierer pumpebrønden og forestår drift og vedligehold, herunder omkostninger til strømforbrug.

Alle omkostninger til afløbsanlæg indenfor grundgrænsen afholdes altid af grundejeren som i enhver anden situation.

Ved eksisterende beboelser er der typisk en bundfældningstank, samletank eller lignende, som efter tilslutning til kloak skal nedlægges. Dette kan ske ved at fylde den op med sand eller fjerne den helt. Alternativt kan tanken bygges om til gennemløbsbrønd, hvis den kan indrettes hertil af autoriseret kloakmester og kan erklæres egnet til formålet. Den skal være tæt og må ikke hindre funktionen af afløbssystemet.

Ubrugte rørledninger afproppes forsvarligt af hensyn til risikoen for rotter.

Hvis der også findes nedsivningsanlæg, sivebrønd eller lign. på grunden, er det op til dig/jer selv, om du/I vil fjerne det. Hvis sivematerialet (sandet) skal bortskaffes, skal der udtages jordprøve.

Kontakt Nomi4s angående en pris på at modtage sand fra nedsivningsanlæg.

Du/I skal selv betale for arbejdet på din/jeres egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på grunden, eks. afstand mellem din bolig og skelbrønden, udgifter til nedlæggelse af eksisterende anlæg, fjernelse af eksisterende anlæg m.v. Vi foreslår derfor, at du kontakter en eller flere autoriserede kloakmestre, der kan hjælpe dig med et bud på omkostningerne.

I forbindelse med tilslutningen vil Vestforsyning Spildevand A/S opkræve et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget vil blive opkrævet, når tilslutningsmulighed foreligger, dvs. når Vestforsyning Spildevand A/S har ført stikledning frem til grundgrænsen og når der er mulighed for at kunne aflede spildevandet.

Udover tilslutningsbidraget opkræves et vandafledningsbidrag pr. m3 forbrugt vand samt et årligt abonnement. 

Vær opmærksom på, at der for erhvervsejendomme gælder andre regler for fastsættelse af tilslutningsbidrag end for alm. boligenheder.

Taksterne reguleres årligt og kan findes på Vestforsynings hjemmeside under Spildevandspriser.

Lån til tilslutningsbidrag

Holstebro Byråd har besluttet, at du jf. bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, LBK nr. 1112 af 30. august 2013 kan søge lån til dækning af udgifter i forbindelse med tilslutning til forsyningens kloak. Der ydes kun lån til tilslutningsbidraget. Du skal selv betale for ledninger m.v. på egen grund.
 

Låneordning

Du kan søge om lån til ovenstående, hvis følgende er opfyldt:

 • du er ejer af ejendommen og bor i den.
 • du har fra Holstebro Kommune fået brev om, at du skal tilsluttes forsyningens kloak, det vil sige, at du har tilslutningspligt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4.
 • du er folkepensionist eller får udbetalt socialpension, førtidspension eller efterløn.
 • det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri. 

Låneordningen gælder også for sommerhuse, dog ikke hvis du udlejer huset i længere perioder.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om lån ved at kontakte Holstebro Kommunes Borgerservice, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. De undersøger, hvorvidt du opfylder betingelserne for at låne, jf. ”Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013”.

Du skal søge digitalt ved at anvende ansøgningsblanket:

Lån til betaling af ejendomsskatter

Hvornår søger jeg?

Når din ejendom endeligt skal tilsluttes vil du fra kommunen modtage et brev med oplysninger og en tidsfrist for tilslutning på typisk 6 mdr. Det er efter modtagelse af dette brev, at du kan søge kommunen om lån.

Ansøg om minimumsfrist og afdragsordning

Du kan jf. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 søge om tidsfristforlængelse på 3 år til at efterkomme kommunens afgørelser jf. nedenfor og samtidig søge om afdragsordning.
 

Hvordan ansøger jeg?

Ønsker du at søge om ret til tidsfristforlængelse og om ret til at få tilbudt en afdragsordning hos forsyningsselskabet skal du sende ansøgning til kommunen i henhold til tidsfristerne i kommunens orienterings- eller varslingsbreve.

Ansøgningen skal sendes digitalt til Holstebro Kommune ved hjælp af ansøgningsskemaet:

Find ansøgning til minimumsfrist og afdragsordning her

Du skal medsende den/de seneste årsopgørelse/r fra skat fra samtlige beboere i din og øvrige ejeres husstand.

For hjælp til udfyldelse af skemaet henvises til Vejledning til ansøgningsskemaet fra Energistyrelsen.

 • Du er modtager af meddelelse fra kommunen om tilslutning til forsyningens kloak efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 2. pkt.
 • Du er modtager af påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttel-seslovens § 30 stk. 1. Undtaget er dog påbud om separering.

Du har ret til at modtage tidsfristforlængelse og til at modtage tilbud om afdragsordning, hvis følgende er opfyldt:

 • Du og evt. andre ejere af den ejendom, der skal kloakeres eller have forbedret spildevandsrensning, må maksimalt have en samlet husstandsindkomst på 352.642 kr. (2024 niveau).
 • Din ejendom er en boligejendom (også sommerhus) eller en ejendom med blandet bolig og erhverv (eks. landbrugsejendom).

Ved en samlet husstandsindkomst forstås samtlige indkomster (også børns fritidsjobs, SU m.v.) på din og øvrige ejeres folkeregisteradresse. Myndige hjemmeboende børn, der lejer sig ind, anses som logerende og deres indkomst indgår ikke i beregningen af den samlede husstandsindkomst. Lejeindtægten indgår dog som husstandens indkomst.

Husstandsindkomsten opgøres i henhold til §§8-8a i lov om individuel boligstøtte.

Grænsen for husstandsindkomsten forhøjes med 46.197 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år (dog maks. 4). (2024 niveau).

Der er tillæg til husstandsindkomsten for formue udover 973.800 kr. (2024-niveau). For formue mellem 973.800 kr. og 1.947.700 kr. udgør tillægget 10 % af det beløb, som grundejers formue overstiger de 973.800 kr. med. Tillægget kan max. udgøre 97.390 kr. For formue over 1.947.700 udgør tillægget 20 % af det beløb som grundejeres formue overstiger de 2.147.700 kr. med samt de 97.390 kr.

Hvis du bliver godkendt til at få fristforlængelse på 3 år regnes det fra det tidspunkt, hvor afgørelse om tilslutningspligt er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller hvor påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1 er meddelt.

Fristen på de 3 år meddeles i tilslutningsbrevet eller i påbuddet og er en følge af den afgørelse som kommunen har truffet på baggrund af en ansøgning fra dig.

Hvis du har modtaget påbud eller tilslutningsbrev, men endnu ikke har efterkommet kommunens afgørelse, gælder de 3 år fra den dag du modtager afgørelsen om din ret til tidsfristforlængelse jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning som følge af uhygiejniske forhold, så er der ikke mulighed for at få tidsfristforlængelse på 3 år. Du kan dog stadig søge om afdragsordningen.

Hvis du bliver godkendt til at kunne få tilbud om en afdragsordning hos forsyningsselskabet Vestforsyning Spildevand A/S vil dette blive meddelt dig i tilslutningsbrevet fra kommunen (ved tilslutning til kloak) eller i påbudsskrivelsen (ved påbud om forbedret spildevandsrensning). Det forudsætter naturligvis din ansøgning.

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordning skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 måneder komme med et tilbud til dig på det anlæg, som de mener, skal etableres for, at kommunens påbud er efterkommet. Det er ikke muligt for dig at bestemme hverken anlægstype, placering el. lign.

En afdragsordning hos forsyningsselskabet løber over 20 år og ved tilslutning til kloak er alle udgifter i forbindelse tilslutningen omfattet af afdragsordningen, dvs. udgifter til tilslutningsbidrag og ledningsanlæg på egen grund.

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning omfatter afdragsordningen udgifter til det private renseanlæg samt de nødvendige ledningsanlæg og evt. bundfældningstank på privat grund.

Hvis du her vælger at blive medlem af kloakforsyningen i henhold til § 7a i betalingsloven omfatter afdragsordningen udgifter til tilslutningsbidrag samt ledningsanlæg, bundfældningstank m.v. på privat grund. Forsyningen finansierer selve renseanlægget. Du har efterfølgende ansvar for drift og vedligehold af ledningsnet og bundfældningstank samt skal betale vandafledningsbidrag og udgifter til pumpe m.v. Forsyningsselskabet har ansvaret for drift og vedligehold af selve renseanlægget, f.eks. et nedsivningsanlæg.

I forbindelse med kommunens afgørelse om tilslutningspligt og frist for tilslutning jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4, træffes også afgørelse om, hvorvidt du har ret til fristforlængelse og afdragsordning, jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Kommunens afgørelse om tilslutningspligt til kloak sendes først, når forsyningsselskabet har ført stikledning frem til grundgrænsen og når det er fysisk muligt at aflede spildevandet via forsyningens net.

Vælger du kun at gøre brug af tidsfristforlængelsen skal tilslutningsbidraget betales når fristen for tilslutning udløber.

Vælges afdragsordningen skal afdrag til forsyningsselskabet betales i henhold til den kontrakt der indgås mellem dig og forsyningsselskabet.

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordningen skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 mdr. sende et tilbud til dig.

Du skal senest et år inden kommunens afgørelse skal være efterkommet have accepteret forsyningens tilbud. Gør du ikke det, mister du retten til afdragsordning.

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.