Hobbydyrehold

Hvor mange høns, hunde, heste, kvæg, får eller andre dyr må du have uden tilladelse? Hvornår skal dyreholdet anmeldes?

Fritgående kylling på en mark

Hobbydyr i landzone

Hvis du bor i landzone, må du maksimalt have følgende husdyr uden en tilladelse.

 • 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt et dyrehold med enten:
 • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af a),
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 • 15 producerede slagtesvin,
 • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
 • andre dyr på et areal på højest 25 m2.

Har du flere dyr, er dit dyrehold per definition erhvervsmæssigt, og skal anmeldes, også selvom du har dyrene til privat brug eller som hobbydyr. Se mere om reglerne under Mindre produktioner.

Hobbydyr i byzone

I byzone, sommerhusområde eller områder udlagt til boliger eller erhverv med en lokalplan, må du have følgende husdyr uden en tilladelse:

 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Du må ikke holde svin, kvæg, får, geder eller heste i disse områder.

Små økologisk frilandsgris ligger på jord

Husk at tage hensyn til dine naboer

Dine dyr og anlæg ikke må være til gene for omgivelserne eller give anledning til forurening. Når du holder dyr, er det derfor vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer. Det er en fordel at tale med dine naboer, inden du etablerer et dyrehold.

Hvis dine dyr giver gener for naboer (f.eks. støj, lugt eller fluer), og naboerne klager til kommunen, vil vi vurdere om, der er tale om en væsentlig gene. Væsentlige gener skal afhjælpes. Kommunen kan i disse tilfælde meddele et påbud eller i sidste ende forbud mod dyreholdet.

Skal du bygge?

Du skal være opmærksom på, at hvis du bygger f.eks. et hønsehus, læskur eller lignende kan det kræve en byggetilladelse eller landzonetilladelse.

Er du generet af naboens dyr?

Hvis du føler dig generet af naboens dyr, anbefaler vi, at du tager en snak med din nabo om forholdene, og at I sammen forsøger, at finde frem til en løsning. Hvis dette ikke lykkes, kan du henvende dig til os.

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.