Halgård Vest

Halgård-området er attraktivt på mange måder – men ikke mindst, fordi du på én gang kan være med til at skabe en ny bydel og alligevel være tæt på Holstebros centrum.

1. etape

Se byggegrunde

2. etape

Se byggegrunde

4. etape

Se byggegrunde

5. etape

Se byggegrunde

Vær opmærksom på 1. og 2. etape

Det er lokalplan nr. 1171, der gælder for området i Halgård Vest. Lokalplanen indeholder mange delområder med forskellige bestemmelser for husets omfang, udseende og hvordan du kan placere dit hus. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre et varieret udtryk i boligerne i området.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilket delområde din grund er placeret i og hvilke bestemmelser, der gælder her.
På en stor del af byggegrundene fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres inden for et byggefelt eller i en facadebyggelinje ud mod boligvejen. Med bestemmelsen sikrer lokalplanen, at facadeløse veje undgås og at der opnås en bymæssig karakter i området. Facadebyggelinjen ved Under Bøgen er dog ophævet pga. store terrænspring.

Terræn

Boligområdet ligger i et kuperet terræn. Terrænet og det særlige landskab giver nogle unikke muligheder, for hvordan du kan udforme din bolig. 

Vær igen opmærksom på lokalplanens bestemmelser, så du kan få tegnet og bygget din bolig, så det bliver en styrke og ikke en begrænsning. 

Hvis du ønsker at købe en grund i Halgård Vest, er det derfor en god idé først at gøre dig klart, hvilken form for bolig du ønsker og derefter vælge en grund, som muliggør den ønskede udformning i forhold til grundens fald i terræn.

 

Unikke og spændende muligheder

Det karakteristiske terræn giver dig mulighed for at bygge en unik og spændende bolig i forskudte niveauer. Ønsker du derimod en bolig i plant niveau, kan dette bedst lade sig gøre, hvis du vælger en af grundene med mindst mulig terrænfald - primært i den sydlige del af området. Ellers kan du vælge at bygge dit hus, så husets langside følger terrænets højdekurver.

Vi vil anbefale, at du så tidligt som muligt henvender dig til byggesagsbehandleren med skitser over dit ønskede byggeri. Her kan du få afklaret om dine ønsker til huset er realistiske på den pågældende grund, og få vejledning i lokalplanens byggemuligheder.

Kloakering og regnvand

Området er separat kloakeret hvilket betyder, at der er etableret et stik til spildevand og et stik til regnvand til hver byggegrund. Oplysning om ledningernes præcise placering og koter kan fås ved henvendelse til Vestforsyning A/S.

Byggegrundene Under Bøgen 2, samt Under Rødtjørnen 32, 34, 36, 38 og 40 har desuden mulighed for afledning af regnvand i en åben rende nord for grundene.