Fase 2 Etablering af forening

Etablering

Når gruppen står sammen om en delt vision, er I klar til at stifte en forening, der kan agere professionel udvikler og forhandlingspart i dialogen med rådgivere, kommune, bank og andre. Under foreningsdannelsen skal I udarbejde vedtægter og tage stilling til ejerform. Samtidig skal I identificere eventuelle faglige ressourcer i jeres gruppe, organisere jer i arbejdsgrupper og finde rådgivere.

Tidsforbrug

Tidsforbruget af denne fase, afhænger af hvilke forhold der er fundet grund til at undersøge nærmere, i fase 1, men der skal påregnes mellem 12-24 uger til undersøgelser og udarbejdelse af et udkast til en lokalplan.

Vedtægterne er fundamentet i bofællesskabets organisering. I kan med fordel tage udgangspunkt i jeres vision. Vedtægterne sætter rammer for fx krav om medlemskab, udskiftning af medlemmer samt kontigent. I skal beslutte, hvordan bestyrelsen vælges, samt hvilket mandat de har til at træffe beslutninger for fællesskabet. I bør definere en mødestruktur, ligesom det anbefales, at I tager referat, hver gang i mødes. De færdige vedtægter vedtages på en stiftende generelforsamling og til at varetage det juridiske bør I alliere jer med en advokat. For at organisere jeres arbejde, inddrage alle og skabe ejerskab skal I nedsætte arbejdsgrupper - se illustrationen her på siden. De skal have tovholdere med klare skriftlige aftaler om deres mandater. 

Nogle tager stilling til ejerform allerede i fase 1, men for de fleste skal ejerform vedtages nu. Der ifndes overordnet tre ejerformer - leje, ejer og andel - alle med deres fordele og ulemper. Ejerformen har stor indflydelse på både den enkeltes og foreningens økomoniske situation, hvorfor emnet skal behandles med omtanke.

Med en etableret forening, og afklaring omkring ejerformen, kan I gå videre med at afklare den økonomiske ramme. Inden I tager dialogen med banker, bør I drøfte, hvorvidt I ønsker at danne et anpartsselskab (ApS), eller om I ønsker at fortsætte med at agere bygherre som byggeforening. Dialogen med forskellige banker angår jeres låne- og finansieringsmuligheder såvel i forbindelse med grundkøb, som byggeriets realisering.

Realiseringen af et bofællesskab kræver en række fagligheder, som I måske har internt i gruppen, fx håndværk, jura, økonomi, arkitetk, bygherrerådgiver, kommunikation og procesfacilitator. Derfor ligger der en opgave i at få kortlagt jeres kompetencer. Der hvor I mangler kompetencer, er det nødvendigt at have rådgivere på. Det åbner døre hos banker, myndigheder og totalentreprenører, at de bliver mødt af professionelle. 

Vær opmærksom på, at selvom I har gode kompetencer i gruppen, kan der være god grund til at bruge eksterne rådgivere, og supplere med den interne viden. Det nedbringer jeres risiko - også for konflikter i gruppen. Og det kan sikre en stabil fremdrift, da travlhed i jeres hverdag kan forhindre jeres ønskede engagement. 

I fase 2 kan Holstebro Kommune bistå jer med inspiration fra tidligere bofællesskabsprocesser og forventningsafstemning omkring det fremtidige myndighedsarbejde til brug for jeres kompetenceafklaring. 

Kommunen kan også hjælpe med overordnet vejledning og sparring på de forskellige tematikker, som fasen indeholder. 

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro