HLT - Holstebro, læring og træning

HLT er et specialiseret dagtilbud som tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samværsmuligheder for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Husets fokus 

Formålet med indsatsen på HLT er at tilbyde en dagligdag, hvor borgerne får den nødvendige støtte til at opnå en meningsfuld arbejdsidentitet. I indsatsen er der stort fokus på borgerens selvstændighed, selvbestemmelse samt udvikling og vedligeholdelse af færdigheder – alt sammen ud fra en forventning om, at det øger borgerens livskvalitet.

Dagtilbuddet er en del af Center for Handicap.

Målgruppe

Målgruppen er voksne med en eller flere fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Herunder autismespektrumsforstyrrelse, medfødt eller erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning eller tilknytningsforstyrrelser.

I den beskyttede beskæftigelse udføres opgaver for private virksomheder med bl.a. samle-, tælle- og monteringsopgaver. Det er vigtigt, at borgerne oplever deres arbejde som meningsfuldt. Derfor er borgerne med i alle de processer i den enkelte arbejdsopgave, som de magter.

HLT er åbent på hverdage.

For at sikre de bedste rammer for borgernes mødestabilitet og arbejdsindsats er mødetiden individuelt tilrettelagt for de enkelte borgere.

Alle borgere er tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen tilbyder individuelle samtaler med borgeren og deltager i statusmøder med sagsbehandler samt eventuel anden mødeaktivitet. 

HLT arrangerer og deltager i forskellige arrangementer både i og uden for huset i løbet af året.

Den faglige indsats på HLT tager udgangspunkt i den recovery orienterede tilgang, hvor målet er at arbejde henimod, at borgerne opnår en arbejdsidentitet og en øget grad af mestring i dagligdagen. 

Medarbejdernes pædagogik og faglighed tager desuden afsæt i den anerkendende tilgang og den neuropædagogiske tilgang.

Metodisk arbejder medarbejderne med:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)

Personalet er tværfagligt sammensat af værkstedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter. 

HLT ligger på adressen Gartnerivej 3, 7500 Holstebro. HLT ligger forholdsvist centralt i Holstebro med gode muligheder for offentlig transport.

HLT har en handicapvenlig indretning med plads til kørestolsbrugere.  

Produktionsenhederne er indrettet, så der både er mulighed for at arbejde i større grupper og at skærme borgerne i mindre lokaler. Derudover har HLT IT-rum og lokaler til aktivitets- og samværstilbud. HLT har en kantine, hvor borgerne spiser den medbragte mad. Derudover findes et mindre træningskøkken.

38 fuldtidsplads fordelt på beskyttet beskæftigelse, aktivitets – og samværstilbud samt træningsbaner.

Der er mulighed for visitation til kvartids-, halvtids- eller fuldtidsplads.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

HLT-værkstedet

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114600

Gartnerivej 3
7500 Holstebro