Landbrug

Klimahandlingsplanen skal understøtte et stærkt landbrug i fremtiden med et væsentligt mindre klimaaftryk. Løsningen er udvikling, og ikke afvikling.

Udvikling af landbrugserhvervet

Landbruget er et væsentligt erhverv i Holstebro Kommune, og ikke overraskende er der derfor også et væsentligt aftryk fra emissionen af drivhusgasser fra landbrugsaktiviteter i kommunen. Reduktion af udledninger fra landbruget er derfor centrale på vejen til at nå 70 % reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Der er mange muligheder for at udvikle erhvervet, og for at støtte op om dette er der defineret en række indsatser på området. 

 

Sådan understøtter vi udvikling af landbruget:

  • Udtagning af lavbundsarealer og omlægning til vådområder 
  • Afsøge mulighederne for mere planteavl, væksthuse og vertical farming i Holstebro Kommune
  • Understøtte projekter for skovrejsning
  • Udforske anvendelsesmuligheder for biomasse fra lavbundsjorde 
  • Understøtte landbrugets omstilling gennem dialog og partnerskaber
  • Undersøge muligheden for at øge biogasproduktionen i Holstebro Kommune 
  • Undersøge potentialer i pyrolyseanlæg i Holstebro Kommune 
  • Kommunale landbrugsmedarbejdere følger udviklingen i klimateknologi og kan indgå i dialoger herom
  • Understøtte statens strategiske opkøb af jord til fremme af lavbundsprojekter