Demensstrategi 2024-2027

Et trygt og værdigt liv med demens

Forord

Demens er en sygdom, der vender op og ned på livet og hverdagen for den, der rammes af demens, og for de pårørende. Demens kan ikke kureres, men nogle demenstilstande kan behandles, så den fremadskridende sygdom forsinkes.

Viden om demensdiagnosen er et vigtigt arbejdsredskab, når vi tilrettelægger plejen af borgere med demens. Derudover er en tidlig opsporing, hvor fagpersoner er opmærksomme på symptomer på demens og reagerer på borgernes og pårørendes mistanke om kognitiv svækkelse vigtig for, at den enkelte får mulighed for at få den nødvendige hjælp og pleje.

Holstebro vil være en demensvenlig kommune, hvor en forbedret plejeindsats i de rette fysiske rammer skal være med til at give borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer et trygt liv.

For at udvikle og forbedre indsatsen over for borgere og deres pårørende har Holstebro Kommune udarbejdet denne demensstrategi. Strategien beskriver en række fokusområder og tiltag, som skal sikre kvaliteten på demensområdet og medvirke til, at borgerne og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv.

Demensstrategien 2024-2027 er udarbejdet i samarbejde med relevante demens og sundhedsfaglige samt socialfaglige medarbejdere på social- og sundhedsområdet.

Demensstrategien er i Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen
Jens Kristian Hedegaard
Udvalgsformand, Social- og Sundhedsudvalget

Formål

Strategien har til formål at udvikle demensområdet ud fra visionen om ”et trygt og værdigt liv med demens”. Den skal bidrage til, at borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer og deres pårørende oplever livskvalitet i hverdagen og kan leve et trygt liv.

Demensstrategien 2024-2027 præsenterer de indsatsområder og tiltag, som de næste 4 år skal være med til at føre visionen om ”et trygt og værdigt liv med demens” ud i livet.

Demensstrategien tager udgangspunkt i de 5 fokusområder i Den nationale demenshandlingsplan 2025:

 • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
 • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 • Støtte til mennesker med demens og pårørende
 • Demensvenlige boliger og samfund
 • Øget videns- og kompetenceniveau

Samtidig tager strategien udgangspunkt i de nationale anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens og gældende kliniske retningslinjer for demensområdet.

 

Strategien skal ses som en del af Holstebro Kommunes Sundhedspolitik og Værdighedspolitik.

Demensstrategien retter sig mod social, sundheds- og ældreområdet.

Strategien skal sikre, at borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer modtager en tidlig og rehabiliterede indsats, som er central for, at man længst muligt kan leve et selvstændigt og trygt liv med en demenssygdom. Både demensramte og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber.

Samtidig skal kommunens indsats hjælpe til, at hverdagslivet fungerer, så den demensramte og de pårørende kan opretholde en meningsfuld hverdag.

Endelig sætter strategien fokus på, at borgerne skal møde medarbejdere, der har viden om demens, når de modtager støtte og pleje fra kommunen.

Strategien henvender sig til både borgere, medarbejdere og politikere i Holstebro Kommune.

Fakta om demens

Hvad er demens

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af.

Der er dog mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens.

Ud over Alzheimers sygdom er vaskulær demens (også kaldet kredsløbsbetinget demens) en hyppig årsag, mens fx Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom og frontotemporal demens er mindre hyppige.

Demens skyldes altid sygdom – ikke alderdom, men risikoen for demens stiger med alderen. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre.

Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom, der har udløst demensen, og få lagt en plan for behandlingen.

Borgere med demens i Holstebro Kommune

 • Ældrebefolkning ialt (65 %) - 12.909 personer
 • Antal personer med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen -  350 personer
 • Estimeret antal personer med demens baseret på befolkningsundersøgelser - 1.005 personer

Kilde: Nationalt Videncenter for Demens 2023

Her ses det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i Holstebro Kommune. Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.

Derudover er der i Holstebro Kommune en øget population af demensvarianten FTD3 (den såkaldte ”Mor-Karen”).

Billede

Fokusområder

Tidlig opsporing er en forudsætning for, at personer med en demenssygdom eller demenslignende symptomer kan få tilbudt relevant udredning, behandling, rådgivning og støtte. Tidlig opsporing betyder, at man som fagperson er opmærksom på symptomer på demens, og at man reagerer på borgeres og pårørendes mistanke om kognitiv svækkelse.

Medarbejdere, der har kontakt med borgere, bør være opmærksomme på tidlig opsporing af mulig demens. Borgere med demens skal mødes med en individuel og helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg. Indsatserne på tværs af sundheds- og ældreområdet skal bidrage til at trygt og godt hverdagsliv med mulighed for meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser for den enkelte.

Målsætning

Holstebro Kommune vil styrke den tidlige opsporing af borgere med symptomer på en demenssygdom.

Borgere med en demenssygdom eller med symptomer herpå samt deres pårørende får en tidlig helhedsorienteret indsats, hvor indsatserne tilpasses den enkelte borgers behov.

Tiltag 2024-2027

 • Vi henviser borgerne og deres pårørende til tilbud med henblik på relevant, individuel og behovsbestemt støtte.
 • Vi tilbyder indsatser med henblik på forebyggelse af hurtig fremskred i sygdommens forløb.
 • Vi tilbyder borgerne og deres pårørende et godt koordineret og sammenhængende forløb.
 • Vi understøtter de lokale indsatser igennem hele forløbet.
 • Vi styrker samarbejde på tværs af social- og sundhedsområderne med henblik på at sikre borgernes behov i evt. overgange.
 • Vi afprøver og tilbyder nye teknologiske hjælpemidler, f.eks. screeningsværktøjer, så tidligt i forløbet som muligt  – og derefter løbende i takt med, at sygdommen udvikler sig.

Pleje og omsorg er en central del af indsatsen for borgere med demens.

Der findes en række metoder, der på forskellige måder kan støtte borgere med en demenssygdom i hverdagen. Metoderne har fokus på kommunikation og psykologisk støtte og tager udgangspunkt i de problemer, et menneske med demens har – fx med at orientere sig og fastholde sin livshistorie.

At arbejde med personcentreret omsorg er et vigtigt element, når man skal forebygge brug af magt overfor borgere med demens. Personcentreret omsorg handler om at sikre borgerens trivsel ved at opretholde en relation til borgeren, og ved at støtte dem i at fungere på egne betingelser og i samspil med andre.

Målsætning

Holstebro Kommune vil gennem en høj faglig kvalitet sikre, at alle borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer og deres pårørende mødes med medmenneskelighed og respekt.

Borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer skal kunne leve et trygt og værdigt liv, uanset om de er i eget hjem eller på plejecenter/botilbud.

Tiltag 2024-2027

 • Med udgangspunkt i den personcentrede omsorg tilbyder vi borgerne målrettet pleje, støtte og omsorg, så deres livskvalitet understøttes.
 • Vi afvikler borgerkonferencer på alle plejecentre i samarbejde med Demensindsatsen.
 • Vi tilbyder rehabiliterende kognitive og fysiske aktiviteter tilpasset den enkelte, så borgerens færdigheder vedligeholdes.

Pårørende til mennesker med demens spiller en stor rolle i forhold til at støtte, hjælpe og være omsorgsgiver for personen med demens.

De nære pårørende er ofte ægtefæller og/eller voksne børn, men i nogle tilfælde er det også voksne søskende, venner eller andre nære relationer. De pårørende belastes ofte markant af de psykologiske, sociale og praktiske udfordringer, det kan medføre at være pårørende til et menneske med demens, og denne belastning kan have store konsekvenser for deres egen livskvalitet og helbred.

Målsætning

Holstebro Kommune vil bidrage til, at borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer og deres pårørende, igennem hele forløbet, tilbydes faglig rådgivning og støtte samt erfaringsudveksling med andre i samme livssituation.

Tiltag 2024-2027

 • Vi tilbyder faglig rådgivning og støtte til borgere og deres pårørende.
 • Vi tilbyder pårørendegrupper med faglig understøttelse til ægtefæller.
 • Vi tilbyder aktiviteter i frivilligt regi til borgere og pårørende.
 • Vi tilbyder aflastningstilbud til pårørende.
 • Vi etablerer pårørendegrupper.
 • Vi tilbyder den nødvendige samtale tidligt i forløbet.
 • Vi oplyser om demens med henblik på et aktivt og inkluderende lokalsamfund.
 • Vi etablerer indsatser, der støtter op om yngre borgere og borgere med anden etnisk baggrund.

Omgivelserne har stor betydning for trivsel og livskvalitet for mennesker med en demenssygdom eller demenslignende symptomer.

Tilpassede omgivelser kan støtte borgeren med demens til at klare sig bedst muligt med de ressourcer, vedkommende har med henblik på at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt. Hvis omgivelserne ikke er tilpasset personen med demens, kan det medføre, at personen fungerer dårligere, og at adfærden ændres uhensigtsmæssigt.

Målsætning

Holstebro Kommune vil tilpasse rammerne, så borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer kan klare sig bedst muligt med de ressourcer, borgeren har, så hverdagen bliver så tryg og sikker som mulig.

Tiltag 2024-2027

 • Vi har fokus på at der indrettes miljøer for borgere med kognitive funktionsnedsættelser og demens i eksisterende rammer (civilsamfund).
 • Vi indretter alle plejecentre og dagtilbud demensvenligt med mulighed for afpassede sanseoplevelser, herunder adgang til udeliv i naturen og tilpassede sociale og kulturelle aktiviteter.
 • Vi indretter de skærmede miljøer, så de er tilpasset behov for sikkerhed, tryghed, genkendelighed, hjemlighed og overskuelighed.

Det kræver en særlig viden og stiller store krav til medarbejdernes sundheds- og socialfaglige kompetencer at arbejde med borgere med demens.

Et højt kompetenceniveau skal være med til styrke arbejdet med en sammenhængende indsats, hvor borgernes trivsel og tryghed og de ansattes arbejdsmiljø kobles tættere sammen og integreres i hverdagen.

Målsætning

Holstebro Kommune vil sikre, at alle frontmedarbejdere har viden og kompetencer, der er nødvendig for at arbejde helhedsorienteret omkring borgere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer og deres pårørende.

Tiltag 2024-2027

 • Vi forankrer et fælles fagligt sprog og en fælles tilgang med udgangspunkt i personcentreret omsorg.
 • Vi opkvalificerer medarbejdere gennem målrettet demensuddannelse og kurser.
 • Vi arbejder systematisk med forebyggelse af magtanvendelse.
 • Vi sikrer, at det så vidt muligt er faste medarbejdere med høj faglighed omkring personcentreret omsorg, der kommer hos borgere i eget hjem.
 • Vi sætter fokus på frontmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til bl.a. omsorgstræthed og forråelse.
 • Nyansatte medarbejdere gennemgår et ensartet introprogram.
 • Vi holder os ajour med demensfeltets nationale udvikling og sidste nye forskning.