Myndighed Social

Myndighed Social træffer afgørelser og bevilger indsatser til voksne borgere med betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller andre sociale udfordringer som hjemløshed, misbrug mv.

Råd og vejledning

Myndighed Social yder råd og vejledning om

  • struktur i hverdagen
  • håndtering af post og økonomi
  • almene tilbud og foreninger mv. samt
  • uvisiterede aktivitets- og samværstilbud i kommunen

Du kan læse mere om muligheden for åben rådgivning.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at henvende dig til Myndighed Social.

  • Fysisk funktionsnedsættelse, herunder erhvervet hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse mv.
  • Psykisk funktionsnedsættelse, herunder udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser mv.
  • Psykosociale handicaps, herunder sindslidelser.
  • Misbrug af alkohol og/eller stoffer samt andre problemstillinger forbundet med social udsathed.

Myndighed Social udreder og afklarer, sammen med dig, dit støttebehov. På baggrund heraf træffer Myndighed Social i samråd med øvrige fagpersoner afgørelse om den indsats, som du får bevilget.

Myndighed Social træffer afgørelser i forhold til følgende typer af indsatser: 

Du kan læse mere om Socialafdelingens serviceniveau i Socialafdelingens Kvalitetsstandarder eller håndbog i BPA. Begge dele kan rekvireres ved henvendelse til Myndighed Social.

Handleplanen (Servicelovens § 141) udarbejdes sammen med dig og beskriver dine mål for den bevilgede indsats. Myndighed Social følger løbende op på handleplanen. 

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 9.30-12.00 og Torsdag kl. 15.00 til 17.00