Sommerhusområder

 

Nye områder til sommerhusformål ved Ejsingholm og Sdr. Fjand udlagt med ’landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’

’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ udlægger og tilbagefører følgende områder i Holstebro Kommune:

  • Et område på ca. 5,9 ha ved Ejsingholm udlægges til sommerhusformål. Se Figur 1. Der må udstykkes op til 29 sommerhuse inden for området.
  • Et område fordelt på tre delområder på i alt ca. 11,7 ha ved Sdr. Fjand udlægges til sommerhusformål. Se figur 2. Der må udstykkes op til 58 sommerhusgrunde inden for de tre delområder. Der kan ikke udstykkes sommerhusgrunde på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Et i kommuneplanen udlagt område til sommerhusformål på ca. 27,1 ha ved Ejsingholm udgår af kommuneplanramme 27.S.02. Se figur 1.

Statens udlæg og omplacering af ovenstående har baggrund i en ansøgning fra Holstebro Kommune i 2019. De arealer, der indgik i ansøgningen, var forud for ansøgningen blev sendt til staten, offentliggjort og redegjort for i ’Kommuneplanstrategi 2019, Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder’.

Kort der viser afgrænset områder for sommerhusformål

Figur1

Beige farvede områder viser afgrænsningen af rammeområder til sommerhusformål i Kommuneplan 2021 ved Ejsingholm. Et område nordøst for de eksisterende rammeområder udlægges på baggrund af ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ til sommerhusformål. Det skraverede område udgår af kommuneplanramme 27.S.02.

Figur2

Figur2

Beige farvede områder viser afgrænsningen af rammeområder til sommerhusformål i Kommuneplan 2021 ved Fjand. Et område fordelt på tre delområder ved Sdr. Fjand udlægges på baggrund af ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ til sommerhusformål.

Ønsker om nye kystnære sommerhusgrunde

Staten har i marts 2023 inviteret landets kystkommuner til tredje ansøgningsrunde om udlæg og omplacering af kystnære sommerhusgrunde. 

En ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende områder forudsætter, at der redegøres for ønsker om udlæg og omplaceringer i en kommuneplanstrategi.

Omplacering af sommerhusgrunde

Holstebro Kommunes største sommerhusområder ligger ved Vesterhavet og syd for Nissum Fjord. I den østlige del af kommunen ligger der to mindre områder ved Limfjordskysten ud til Venø Bugt. Alle områder undtagen et areal ved Ejsingholm, der ligger ved Limfjordskysten i den østlige del af kommunen, er lokalplanlagt og bebygget med sommerhuse. En del af arealet ved Ejsingholm ønskes omplaceret til Sdr. Fjand.

Arealet, der ønskes omplaceret, er omfattet af kommuneplanramme 27.S.02 – Ejsingholm sommerhusområde, øst, i Kommuneplanen. Området blev oprindeligt udlagt til sommerhusformål med ’Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm, oktober 2010’. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området. Indtil videre har der ikke fra grundejernes side været interesse i at udstykke sommerhusgrunde i området.

Kommuneplanramme 27.S.02 er tidligere reduceret idet en del af rammen er udgået med ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’. Efter reduktionen resterer ca. 14,5 ha af kommuneplanramme 27.S.02. Inden for den resterende ramme kan der lokalplanlægges for 48 sommerhusgrunde.

Holstebro Kommune ønsker at omplacere ca. 1,5 ha af den resterende kommuneplanramme 27.S.02 til en placering ved Sdr. Fjand. 1,5 ha af rammen på ca. 14,5 ha svarer til fem grunde på hver ca. 3000 m2. Arealet der ønskes omplaceret, fremgår af figur 1.

Arealet der ønskes udlagt til sommerhusformål ved Sdr. Fjand ligger i forlængelse af et område udlagt med ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’, og i umiddelbar nærhed til det eksisterende og bebyggede sommerhusområde ved Sdr. Fjand. Se figur 2.

Arealet er fladt og ligger i luftlinje ca. 2 km fra kysten ved Vesterhavet.

Redegørelse for ønske om udvidelse af sommerhusområdet ved Sdr. Fjand

Kommunen markedsføres under de tre oplevelsesfyrtårne: Handbjerg Marina, Thorsminde By og Holstebro by som Vestkystens Kultur- og Shopping Centrum. Vestkysten har oplevelser af høj kvalitet og med tiltrækningskraft, der rækker ud over landets grænser.

Oplevelsesfyrtårnene er med til at skabe rammerne for øget turismeomsætning, udvikling af turismevirksomheder og dermed arbejdspladser.

Holstebro Kommune indgår som én af de ti kommuner bag ’Udviklingsplan for Vestkysten’ der er en fælles ambition for turismen frem mod 2025. Danmarks vestkyst skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer og en drivkraft for vækst i turismen i Danmark. Ambitionen er at realisere en bæredygtig turismeudvikling, hvor en markant vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og gæstetilfredshed sker til gavn for lokalbefolkning, beskæftigelse og økonomi og i pagt med lokal natur og kultur.

Det er derfor vigtigt, at kommunen følger udviklingen og skaber rammerne for en fortsat vækst blandt andet med tilstrækkelig og differentieret overnatningskapacitet og oplevelser af høj kvalitet.

Udvidelsen af Sdr. Fjand sommerhusområde er et blandt mange tiltag, der er med til at opfylde målet om, at Vestkysten skal være drivkraft for vækst i turismen i Danmark.

Sdr. Fjand ligger tæt på Thorsminde - ét af de tre oplevelsesfyrtårne i kommunen. I området ved Fjand er der stor interesse i at udvikle områder til nye sommerhuse og for at erhverve og leje sommerhuse.

Der ligger ubebyggede sommerhusgrunde i de eksisterende sommerhusområder ved Vesterhavet og Nissum Fjord. Se opgørelsen over ubebyggede grunde sidst i redegørelsen.

I området omkring Fjand, hvor de 1,5 ha ønskes omplaceret til, er der i sommerhusområderne Nr. Fjand, Sdr. Fjand, Fjand Strand Feriecenter og Nørhede 55 ubebyggede sommerhusgrunde. Disse er for langt hovedparten solgt til private fra den oprindelige udstykker og forventes enten at blive bebygget eller betragtes som ekstra friareal.

Figur1

Figur1

Beige farvede områder viser afgrænsningen af rammeområder til sommerhusformål i Kommuneplan 2021 ved Ejsingholm. Med grå afgrænsning er vist den del af rammeområde 27.S.02 der resterer efter at området er reduceret med ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ til sommerhusformål. Med skravering er vist den del af den resterende ramme der ønskes omplaceret til Sdr. Fjand.

Figur2

Figur2

Beige farvede områder viser afgrænsningen af rammeområder til sommerhusformål i Kommuneplan 2021 ved Fjand. Tre delområder med grå afgrænsning er udlægges ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ til sommerhusformål. Med rødt afgrænsningen fremgår det område der ansøges udlagt til sommerhusformål.

Udlæg i tidligere landsplandirektiver

Arealet, der ønskes udlagt til sommerhusformål har tidligere været forsøgt udlagt.

Med ’Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005’ indgik arealet som en del af et nyt område til sommerhusformål benævnt ’Sdr. Fjand, Ulfborg Vemb Kommune’. Arealet er imidlertid skraveret som et areal, der ikke må bebygges. Se figur 3.

Arealet indgik efterfølgende i ansøgningen fra Holstebro Kommune i 2019, der lå til grund for udlæg med ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’, idet restriktionen, om at området ikke må bebygges, ønskes ændret til at området må bebygges. Landsplandirektivet udlagde et areal til sommerhusformål nord herfor som ansøgt (grå afgrænsning på figur 2), men ikke den sydlige del (rød afgrænsning på figur 2).

Figur3

Figur3

Kort fra ’Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005’, side 49.

Opgørelse over sommerhusgrunde i eksisterende sommerhusområder

Sommerhusområder ved Vesterhavet og syd for Nissum Fjord

Nr. Fjand sommerhusområde
Nr. Fjand sommerhusområde omfatter 438 grunde, hvoraf der er 14 ubebyggede. Området består af mindre sommerhusgrunde på 1.000-1.500 m2.

Sdr. Fjand sommerhusområde
Sdr. Fjand sommerhusområde består af 71 grunde, hvoraf der er 8 ubebyggede. Området består hovedsagelig af store naturgrunde på 2.000-7.000 m2.

Fjand Strand Feriecenter
Fjand Strand er et feriecenter bestående af 52 fritliggende feriehuse. Området er endnu ikke fuldt udbygget, der er stadig 21 ledige byggefelter. Området er ikke udstykket, men der er et areal på ca. 500 m2 omkring hver bolig.

Bjerghuse sommerhusområde
Bjerghuse sommerhusområde består af 155 grunde. Det et af de tidligst bebyggede sommerhusområder ved Vestkysten. Grundene varierer i størrelse fra 400 til 3.000 m2. De små grunde ligger helt ude i forreste klitrække.

Nørhede sommerhusområde
Nørrehede sommerhusområde består af 486 grunde, hvoraf 12 er ubebyggede. Området er beliggende direkte ud til Nissum Fjord. Grundstørrelserne ligger omkring 1.000-1.200 m2.

Vester Husby sommerhusområde
Vester Husby sommerhusområde består af 727 grunde, hvoraf der er 27 ubebyggede. Grundene er på omkring 5.000 m2.

Husby Strandenge
Sommerhusområdet Husby Strandenge kan rumme 100 sommerhusgrunde, hvoraf der er 32 ubebyggede. Husby Strandenge er etableret under det første landsplandirektiv for nye sommerhusområder tilbage fra 2008. Grundene er på omkring 3.500 m2.

Sommerhusområder ved Limfjorden

Handbjerg sommerhusområde
Handbjerg by og sommerhusområde er sammenhængende. Sommerhusområdet indeholder 189 sommerhusgrunde, hvoraf 11 er ubebyggede.

Ejsingholm sommerhusområde
Området indeholder 257 sommerhusgrunde, hvoraf 15 er ubebyggede.

Ejsingholm sommerhusområde, øst
Ejsingholm sommerhusområde kan udvides i østlig retning. Efter at arealet er reduceret med ’Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ resterer et areal på ca. 14,5 ha. Der kan udstykkes op til 48 sommerhusgrunde på arealet. Området er ikke lokalplanlagt og dermed heller ikke byggemodnet.