STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Målgruppe 

Unge under 25 år, der på grund af en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau ikke har mulighed for at gennemføre en anden ordinær ungdomsuddannelse med tilhørende specialpædagogisk støtte (SPS).

Formål 

Den unge skal indgå i et ungdomsmiljø for at udvikle sig og opnå færdigheder til at kunne mestre og leve et så aktivt, beskæftiget og selvstændigt voksenliv som muligt.

STU er et dagundervisningstilbud

En STU kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb.
Bo-tilbud i tilknytning til et STU-forløb skal søges særskilt efter de almindelige gældende regler.

Økonomi

Uddannelsen og transport til uddannelsen betales af kommunen efter gældende regler.
STU-elever kan søge offentlig forsørgelse v/ det fyldte 18. år efter de almindelig gældende regler (Uddannelseshjælp er formueundtaget, når man er elev i en STU).

Sådan bliver man indstillet til en STU

Henvendelse skal ske til uddannelsesvejledningen under Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor den unge bor - og i Holstebro Kommune skal henvendelsen ske til UU Nordvestjylland på tlf. 9611 6100 eller uunvj@uunvj.dk.  Den unge får en samtale med en STU-vejleder, og som oftest sker denne samtale, som en del af vejledningsindsatsen i 9. eller 10. klasse.
Er den unge under 18 år skal forældrene medvirke og inddrages i vejledningen om STU, mens unge over 18 år opfordres til at inddrage forældre eller bisidder i vejledningen om STU.
Hvis en ung ønsker at blive indstillet til en STU, så skal en uddannelsesvejleder - i dialog med den unge - udarbejde en skriftlig indstilling. Begrundelsen kan understøttes af fx skolefaglige udtalelser samt psykologiske og lægefaglige udredninger. Herefter skal kommunens STU-bevillingsteam behandle indstillingen og give en skriftlig afgørelse. 

Holstebro kommunes bevillingsteam

Er sammensat af repræsentanter fra Jobcentrets Ungeenhed (formand), Myndighed Social og Familiesektionen.

Valg mellem flere uddannelsessteder

Hvis den unge er i målgruppen for en STU, skal bevillingsteamet, hvis muligt, give den unge et valg mellem flere forskellige uddannelsessteder - og gå dialog med den unge om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for den unge. Den unge har mulighed for selv at foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen har givet som tilbud.

Hvis den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted kan matche den unges behov uden, at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge, så har kommunen ikke pligt til at give mere end et tilbud. Kommunens pligt til at give valgmuligheder mellem flere tilbud bortfalder ligeledes, hvis et alternativ eller ønsket uddannelsessted samlet set incl. befordring er uforholdsmæssig dyrere, eller hvis kommunen efter en dialog med den unge vurderer, at et alternativ eller ønsket uddannelsessted indebærer en urimelig lang rejsetid eller ventetid for den unge.

Fra 1/1-2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Kvalitet i uddannelsen

Når en kommune indgår en aftale med et STU-sted, der ikke er kommunens eget, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf gældende regler. 

Afklaring af plan efter afsluttet STU

Senest 12 måneder før afslutningen af STU-forløbet påbegynder STU-vejleder i dialog med uddannelsesstedet og den unge at udarbejde et resursepapir, der skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad der skal ske efter gennemført STU. Her inddrages den unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker.
Senest 3 måneder før afslutning af STU afholdes et fælles møde med den unge, uddannelsesstedet, uddannelsesvejleder og øvrige relevante kommunale aktører fx fra Jobcentrets Ungeenhed og Myndighed Social, og der laves aftaler om det videre forløb efter afsluttet STU.