Klimatilpasning

Vi har vand fra alle sider. Og når vi ikke har, er det også en udfordring.

Klimaforandringer påvirker os allerede

Klimaforandringerne kan til tider virke som noget, der ligger langt ude i fremtiden, men vi ser allerede konsekvenserne nu. Derfor må vi tilpasse samfundet til et forandret klima - nu og i de kommende år. Hvad betyder det for os, der lever og arbejder i Holstebro Kommune? 

Risici og konsekvenser i Holstebro Kommune

Vi har identificeret 8 fokusområder, som vi skal arbejde med, for at gøre Holstebro Kommune robust og i stand til at håndtere klimaforandringer. De dækker både hvordan vi forbereder os på flere ekstreme vejrhændelser, og hvordan vi tilpasser vores samfund til et nyt basisklima, som både byder på mere vand, mere tørke og højere temperaturer.

 • Tilpasning til tørre forår og somre
 • Forebyggelse af overophedning i byer
 • Håndtering af skybrud
 • Tilpasning til våde efterår og vintre
 • Håndtering af langvarig kraftig regn
 • Tilpasning til kraftig storm og orkan
 • Håndtering af stormflod
 • Tilpasning til et klima i forandring

Gennem en række definerede indsatser vil vi styrke kommunens viden og handlingsgrundlag yderligere. Med åer, søer, fjorde og hav har vand altid spillet en rolle i kommunen. Se mere om vand som klimaudfordring.
Det er ikke kun bygninger og infrastruktur, som udfordres. Globalt, og lokalt i Holstebro Kommune, er naturen presset, og økosystemer er følsomme overfor ændringer. Det kan være vandløb, der tørrer ud eller bliver oversvømmet, eller stormflod, der forårsager erosion ved kyster. Derfor er der god grund til at overvåge og tilpasse vores naturprojekter, så vi passer på vores natur.

Sådan kommer vi i mål med klimatilpasning:

 • Analyse af intelligent dræning og markvanding for at optimere vandforbruget
 • Analyse af områder til lavbundsprojekter for at nedbringe udledninger og tilbageholde vand
 • Analyse og opdatering af vandløbsregulativer 
 • Undersøge og planlægge for at minimere overophedning i byer i områder uden skygge 
 • Udpegning af kritiske og sårbare strækninger i vandløb omkring kritisk infrastruktur 
 • Opdatering af skybrudskort og udarbejdelse af strategi for håndtering af skybrud i byerne 
 • Undersøge mulighederne for klimarobust vejprojektering og -renovering med henblik på vandhåndtering 
 • Kortlægning af mulige grundvandsstigninger 
 • Planlægge skovdrift, som er robust overfor ekstreme vejrhændelser f.eks. storm 
 • Analyse af behov for beskyttelse af kystnære områder 
 • Plan for udbredelse af viden om, hvordan klimaforandringer påvirker myndighedsopgaven
 • Målrettet formidling til borgere om et nyt basisklima og behov for klimatilpasning
 • Klimatilpasning af landbrugsdrift f.eks. afgrødevalg og behov for genplantning af læbælter 
 • Opdatering af beredskabsplaner for at sikre bedst mulig orientering ifm. ekstreme vejrhændelser
 • Klimatilpasningsprojekt af Holstebro by til Storå svarende til en fremskrevet 100-årshændelse