Affald

Her finder du en række nyttige informationer om affaldshåndtering.

Nomi4s

Henvendelse om tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal ske direkte til  Nomi4s.

Tlf.: 9610 6240

Bygge– og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Affaldsregulativ

Kommunens gældende affaldsregulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Affaldsguide til erhverv

Holstebro kommune har i samarbejde med Nomi4s og de andre kommuner i affaldsselskabet lavet en affaldsguide til erhverv.

Husholdningsaffald

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres og hvilke affaldsløsninger der gælder for dig er fastlagt i Holstebro Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet er vedtaget af Holstebro kommunes byråd den 20. august 2019 og kan findes ved opslag i den nationale regulativ database, NSTAR.

Har du spørgsmål til tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s. Prøv evt. først selvbetjeningsløsningen på deres hjemmeside.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Affald fra erhverv

Erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder.

Alle affaldsproducerende virksomheder har pligt til, at:

  • benytte de affaldsordninger der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
  • sortere deres affald.
  • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Holstebro Kommunes gældende Erhvervsaffaldsregulativ, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Du kan - og skal, finde en godkendt modtager og transportør til dit affald i affaldsregisteret.

Affaldsplan

Holstebro Kommune har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med kommunerne Lemvig, Skive og Struer.

En ny plan hvert 6. år

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.

En potentiel ressource

Affaldsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Regeringens nationale plan for affald " Danmark uden affald". Affald betragtes som en ressource og derfor lancerer Regeringen deres plan under navnet "Ressourcestrategi for affaldshåndtering". Med affaldsplan 2015-2024 sigtes bla. mod minimum 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i 2022.

 

Affaldsplanen er opdelt i to dele

Målsætnings- og en planlægningsdel

Målsætnings- og planlægningsdel kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens affaldsordninger.

Kortlægningsdel

Kortlægnings del opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.

Teknik og Miljø

Affald

mail Send sikker besked

phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro