Affald

Her finder du en række nyttige informationer om affaldshåndtering.

Rotte på fri fod

Nomi4s

Henvendelse om tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal ske direkte til  Nomi4s.

Tlf.: 9610 6240

Tilbud om indsamlingsordninger for mindre virksomheder

Nomi4s tilbyder nye muligheder for affaldshåndtering i virksomheder.

Virksomhederne har fået nye sorteringskrav til deres affald fra 2023. Derfor har ejerskabet bag Nomi4s Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommuner besluttet at stille en ny affaldsordning til rådighed for mindre virksomheder.

Læs mere om indsamlingsordninger og tilmeldingsmuligheden

Billedet viser to byggeleder som kigger på byggetegning

Bygge– og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Affaldsregulativ

Kommunens gældende affaldsregulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Affaldsguide til erhverv

Holstebro kommune har i samarbejde med Nomi4s og de andre kommuner i affaldsselskabet lavet en affaldsguide til erhverv.

Husholdningsaffald

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres og hvilke affaldsløsninger der gælder for dig er fastlagt i Holstebro Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet er vedtaget af Holstebro kommunes byråd den 20. august 2019 og kan findes ved opslag i den nationale regulativ database, NSTAR.

Har du spørgsmål til tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s. Prøv evt. først selvbetjeningsløsningen på deres hjemmeside.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Affald fra erhverv

Erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder.

Alle affaldsproducerende virksomheder har pligt til, at:

  • benytte de affaldsordninger der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
  • sortere deres affald.
  • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Holstebro Kommunes gældende Erhvervsaffaldsregulativ, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Du kan - og skal, finde en godkendt modtager og transportør til dit affald i affaldsregisteret.

Affalds- og Ressourceplan 2022-2034

Holstebro Kommune har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med  Lemvig, Skive og Struer Kommune.

Med bred politisk opbakning blev der i juni 2020 indgået en Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er et led i den omfattende omstilling af det danske samfund til et mere bæredygtigt og klimaneutralt samfund.

Aftalens tre overordnede visioner er:

  • at affaldskurven skal knækkes, så vi får mindre affald, mindre spild og mere genbrug
  • at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
  • at 80 pct. af dansk plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030.

Den nationale plan har tre fokusområder: Biomasse, byggeri og plastik. I planen lægges der op til, at Danmark skal følge EU's mål for genanvendelse af affald frem til 2035.

Klimaaftalen indeholder en lang række initiativer med konsekvens for den kommunale affaldshåndtering, herunder nationalt krav om sortering i 10 fraktioner ved alle husstande, ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordninger, samt mål om 60 pct. reel genanvendelse af det indsamlede plastikaffald fra husholdninger.

Affaldsplanen er opdelt i to dele

Målsætnings- og en planlægningsdel

Målsætnings- og planlægningsdel kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens affaldsordninger.

Kortlægningsdel

Kortlægnings del opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.

Teknik og Miljø

Affald

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro