Erhvervs- og uddannelsesstrategien for Holstebro Kommune

Et grønt, attraktivt og kompetent Holstebro

Designet i fællesskab for fremtiden

Med hjælp fra Dansk Design Center, lokale uddannelsesinstitutioner, erhvervsfolk, unge og andre aktører har kommunen udarbejdet en ny erhvervs- og uddannelsesstrategi, der peger frem mod 2035.

”En grøn, attraktiv og kompetent Holstebro Kommune” består af en fortælling om fremtidens erhverv og uddannelse samt tre strategiske spor og syv indsatser. Alle elementer har rod i kommunens styrker og særlige egenskaber i dag. 

Strategien er skabt i en tid, hvor grøn omstilling, ren energi, kvalificeret arbejdskraft og bæredygtig vækst står højt på dagsordenen.

Procesarbejdet i 2023 omfattede både politiske drøftelser, interviews med nøglepersoner, workshops med aktører, undersøgelser af det lokale erhvervs- og uddannelsesmiljø samt data og fremskrivninger.

Læs mere om baggrund og proces 

Fortællingen om fremtidens erhverv og uddannelse i Holstebro

Velkommen til Holstebro Kommune, hvor energien flyder, og hvor der skabes forbindelse til en bæredygtig fremtid. Her følges jordbunden pragmatisme og store ambitioner ganske naturligt ad, når vi i fællesskab gør vores — og lidt til — for at skabe bæredygtig vækst og velstand ved at genoprette en sund balance og tackle nogle af planetens store udfordringer. Du kommer ikke meget tættere på.

Energien i Holstebro Kommune er vedvarende, fritflydende og allestedsnærværende. I en kombination af gode vilkår, et inspirerende miljø og vigtig infrastruktur inden for både vind, sol og PTX er Holstebro Kommune et hot spot for udviklingen af energiteknologi, som tiltrækker de mest nysgerrige, ambitiøse og indflydelsesrige aktører, som kommer for at eksperimentere og lære på måder, som man kun kan få steder i verden. Miljøet omkring grøn energi giver byen en tydelig identitet og skaber stærke forbindelser til vidensmiljøer rundt omkring i hele verden. Og den grønne omstilling går videre end energi - den omfatter også en grøn bevidsthed hos alle kommunens virksomheder.

Man kunne fristes til at sige, at Holstebro Kommune er kommet på landkortet på trods af sin størrelse og placering — tværtimod.
Det er netop den overskuelige størrelse, placeringen tæt på elementerne og den rå naturkraft, som vi alle sammen bærer med os, der har gjort området til så central en lokation i det globale bæredygtighedslandskab.

Holstebro Kommune er i fremtiden et vigtigt levende laboratorium for udviklingen af nye bæredygtige løsninger på tværs af klassiske sektorer og fagfelter. Overalt i byen mærker man engagementet i et tværfagligt, koncentreret og intenst vidensmiljø, hvor grænserne mellem erhverv, uddannelse og forskning er svære at få øje på. Viden og ideer såvel som mennesker og materiel flyder uforstyrret mellem de mange toneangivende globale såvel som lokale virksomheder,
organisationer og vidensinstitutioner, der har en tilstedeværelse i området. Tingene rykker sig i Holstebro Kommune.

I de mange lokalsamfund i kommunen, ser man ikke byen som adskilt fra naturen, men som en naturlig bestanddel og et økosystem i egen ret. Der er ikke lommer af natur i byen, byen er i naturen og dens indbyggere stortrives. De indtagende landskaber langs storåen danner ramme for et liv i naturlig balance, hvor det byggede miljø og de naturlige omgivelser flyder nænsomt ind og ud af hinanden ved hjælp af innovative materialer og betænksom arkitektur. Byen tiltrækker, huser og nærer ikke blot mennesker, men alt slags liv.

Selvom området har oplevet en gennemgribende udvikling over de seneste årtier, så bærer Holstebro Kommune stadig præg af det samme stærke engagement, der altid har tegnet egnen. Vi ikke bare føler medejerskab, vi har medejerskab - på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale aktører og borgere. Det er ikke altid nemt, men de mange nytilkomne falder ganske naturligt ind og hverken overtager eller udvisker byens identitet — tværtimod sætter de yderligere strøm til den
virkelystne og samarbejdende erhvervskultur.

I Holstebro Kommune er der plads til at leve hele, frie og farverige liv. I et lokalt miljø med globale forbindelser, alverdens interesser og alle generationer, indretter man sig med henblik på at omfavne
mangfoldigheden i alle dens udtryk, familietyper, generationer, arbejdstider og fritidsaktiviteter gennemsyret af bæredygtighed. Alt fra de blødt svingende cykelstier til boligerne, institutionerne og
butikkerne omkring dem er menneskelige og inviterende. Her er trygt, rart, sjovt, og smukt.

Billede

Tre spor i strategien

Tre spor rummer tilsammen de elementer, der skal til for at gøre Holstebro Kommune til
en endnu stærkere og mere attraktiv erhvervs- og uddannelseskommune i fremtiden.

En grøn Holstebro Kommune handler både om at understøtte og udbygge de store ambitioner og initiativer indenfor den grønne omstilling, som allerede er undervejs i Holstebro Kommune, og om at indfri det enorme potentiale der ligger i at være en bæredygtig frontløber i den grønne omstilling. Det gælder både potentialet i power-to-X og i de teknologier, som endnu ikke er opfundne eller modne. Samtidig handler det om at understøtte den fortsatte grønne omstilling i de andre virksomheder i Holstebro Kommune - og dermed gøre kommunens samlede aftryk grønnere.

En grøn Holstebro Kommune handler også om at udnytte de naturlige fordele, det giver at være placeret i en grøn og smuk natur.

En attraktiv Holstebro Kommune handler om, at Holstebro Kommune skal være en attraktiv kommune at komme til, bosætte sig i, og blive i. Det handler også om, at arbejdspladserne i Holstebro Kommune er attraktive. Det er en forudsætning for at kunne sikre en levende kommune og samtidig have adgang til de kompetencer, der skal til for at bevare den frontløberposition, Holstebro Kommune har inden for den grønne omstilling.

En attraktiv Holstebro Kommune handler om at udnytte potentialerne i Holstebro Kommunes unikke placering mellem land og hav, lige ved Storåen. Det handler om at skabe levende og samtidig nære trygge lokalmiljøer.

En kompetent Holstebro Kommune handler om at sikre og udbygge Holstebro Kommunes position som et kraftcenter for uddannelse - og om at arbejde for en stærk sammenhæng mellem lokale aktører i udviklingen af de nye, grønne og bæredygtige uddannelser som der bliver behov for lokalt og nationalt.

Det handler samtidig om at forholde sig til, hvilke kompetencer, der bliver brug for i fremtiden og om at være på forkant med at definere både, hvilke kompetencer der skal uddannes i, og hvilke der skal tiltrækkes. Det vil fordre nyskabende samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommune — og de unge selv.

Syv strategiske indsatser som går på tværs af de tre spor

Denne strategiske indsats indebærer en nytænkning af Holstebro Kommunes uddannelser, der har afsæt i den stærke synergi mellem erhverv og uddannelse. Denne indsats skal stille skarpt på hvordan Holstebro Kommunes erhvervs- og uddannelsesområder mest frugtbart kan føde ind i hinanden og skabe nye synergier.

Indsatsen skal øge samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at muliggøre såvel helt nye uddannelser som nytænkning af eksisterende uddannelser med et grønt fokus. Indsatsen skal tale ind i et behov for PTX-kompetence. Samtidig skal virksomheder bidrage til uddannelserne med f.eks. praktik- og Ph.D. forløb.

Indsatsen skal understøtte Holstebro Kommunes rejse mod et erhvervsliv i vækst med et grønt pulserende hjerte, ved både at uddanne nye profiler til Holstebro Kommunes fremtidige erhvervsliv samt give studerende en oplevelse af uddannelsesforløb med høj relevans for deres omgivelser samt fremtidsmuligheder – med de særlige rammer, Holstebro kommune tilbyder.

Visionen om Holstebro Kommune som en bro til en bæredygtig fremtid taler naturligt ind i en international ambition. Denne strategiske indsats centrerer sig om at skabe et øget internationalt fokus omkring Holstebro Kommune og at tiltrække internationale kompetencer og samarbejdspartnere til kommunen.

Med brint, vandkraft samt vind- og solenergi placerer Holstebro Kommune sig i et nordeuropæisk knudepunkt for energi. Grøn energi skal sætte Holstebro Kommune på verdenskortet, ikke blot grundet den geografiske placering, men fordi Holstebro Kommune både uddanner og beskæftiger stærke kompetencer indenfor grøn energi.

Indsatsen skal tiltrække viden og kompetencer fra hele verden, særligt gennem rekruttering af internationale studerende samt samarbejder med internationale uddannelsesinstitutioner.

For at skabe en fælles fortælling om Holstebro Kommune, må de gode historier om hvad Holstebro Kommune kan og vil, kommunikeres ud til både kommunen, Danmark og resten af verden.

Denne strategiske indsats skal fokusere på at styrke kommunikationen om Holstebro Kommune. Den gode historie er den positive og autentiske historie om alt det, Holstebro Kommune allerede gør, samt alt det Holstebro Kommune drømmer om. Historierne skal fortælles af og til borgerne og virksomhederne i kommunen om hvad det vil sige at leve, uddanne sig og arbejde i Holstebro Kommune. Samtidig er det dem, som skal vise andre, hvorfor Holstebro Kommune er et besøg værd – og ikke mindst et dejligt sted at leve.

Holstebro Kommunes unge er forbundet med Holstebro Kommunes fremtid, og derfor er unges tilværelse, trivsel og omgivelser med til at forme fremtidens Holstebro Kommune.
En strategisk indsats omkring ungefællesskaber skal derfor styrke miljøet omkring kommunens unge, og sikre en ungdom der trives både socialt og fagligt. En indsats for at skabe attraktive ungefællesskaber skal engagere unge i lokale aktiviteter, der får dem til både at plante frø og slå rødder i Holstebro Kommunes kultur-, uddannelses-, erhvervs- og fritidsliv.

Det er essentielt at skabe et godt og favnende miljø for kommunens unge og for tilflyttere, så de både har lyst til at studere i Holstebro Kommune – og også leve et liv i Holstebro Kommune på den anden side af uddannelsen.

Denne strategiske indsats fokuserer på at skabe optimale rammer for, at man kan leve hele liv i Holstebro Kommune. Med hele liv menes både et helt liv fra ung til ældre, altså plads til mange generationer og livsfaser. Samtidig refererer det til et bæredygtigt hverdagsliv, hvor der er balance mellem uddannelse, arbejde, familie og fritid. Holstebro Kommune skal skabe rammer, som tager højde for den gensidige afhængighed mellem hverdagens forskellige arenaer, for at mennesker kan lykkes og trives i dem.

Med drømmen om Holstebro Kommune som et fremtidigt grønt hot-spot, er grøn omstilling ikke blot en strategisk overlægger, men kræver en mere fokuseret strategisk indsats for at gøre Holstebro Kommune til Danmarks grønne hjerte. Den strategiske indsats skal skabe tværfaglige vidensnetværk og taskforces, der insisterer på at sætte ambitiøse mål for bæredygtighed og grøn energi i Holstebro Kommune. Indsatsen skal hjælpe borgere (studerende, virksomhedsejere, lokale) til at gøre bæredygtige løsninger tilgængelige ved både at skabe nye samt støtte igangværende grønne initiativer i Holstebro kommune. Holstebro Kommune skal også være dér, hvor resten af Danmark (og verden) ser hen for inspirerende og ambitiøse grønne initiativer, løsninger og kompetencer.
Derfor bør brandingen af Holstebro Kommune også tones i en grøn retning.

Holstebro Kommunes erhvervsliv skal være kendetegnet ved at være dagsordenssættende og modigt – kommunen er ikke blot en brik i et puslespil, men en playmaker. Et pulserende erhvervsliv skal være kendetegnende for fremtidens Holstebro Kommune og denne strategiske indsats skal mobilisere, engagere og etablere gunstige forudsætninger for dette. Holstebro Kommune skal vise hvad kommunen har at tilbyde virksomheder og være foregangskommune for at initiere tværgående samarbejder omkring lokalt og regionalt erhvervsliv. Der skal tilsvarende arbejdes på de nationale rammevilkår som også har betydning for de lokale rammer i Holstebro Kommune.

  

Strategiske indsatser Grønt Holstebro Attraktivt Holstebro Komptent Holstebro
1. Samarbejde om nye grønne uddannelser x   x
2. International tiltrækning x x x
3. Den gode historie   x  
4. Ungefællesskaber   x x
5. Hele liv i Holstebro   x  
6. Danmarks grønne hjerte x    
7. Erhvervsplaymaker x   x