Grund til detailhandel ved Måbjerg Centerpark

Området ligger vest for Hjermvej og syd for Nordre Ringvej.

Areal og pris

Arealet er på ca. 32.618 m2 og udløser en byggeret på maks. 7500 m2 bruttoetageareal til detailhandel.

Arealet  udbydes med en mindstepris på 4.697.000 kr. ekskl. moms.

Til orientering er der indgået aftale om forkøbsret.

Billede

Sådan sker salget

Fristen for udbudet udløber torsdag den 2. december 2021 kl. 10:00.

Er du interesseret i at afgive tilbud på grunden, skal du i lukket anonym kuvert aflevere dit tilbudsskema til Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. Kuverten markeres ”Tilbud, areal til detailhandel”.

Om området

Området ligger vest for Hjermvej og syd for Nordre Ringvej. Området er angivet på bilag 2.

Området er en del af et næsten udbygget erhvervsområde, der er planlagt i byplanvedtægt nr. 47.

Dog er området i Kommuneplan 2021 udlagt til centerområde 02.C.01.

Efter indgåelse af købsaftale og inden projektets realisering skal der udarbejdes en lokalplan til centerformål. Derudover skal det forventes, at området udbygges yderligere mod vest – syd for Nordre Ringvej.

Adgang til området skal ske fra Måbjerg Centerpark. Områdets afgrænsning skal berigtiges af en landinspektør efter projektering Måbjerg Centerpark.

Planlægning

Arealet er i Kommuneplan 2021 omfattet af ramme nr. 02.C.01.

Der skal udarbejdes lokalplan der muliggør at arealet kan anvendes til købers projekt.

Lokalplanlægningen vil kunne medføre nødvendige tilpasninger til købers projekt.

Lokalplanens anvendelse skal fastlægges til centerformål, begrænset til detailhandel. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til større butikker, der tjener til byens, egnens og landsdelens forsyning med udvalgsvarer, samt mindre restaurationsvirksomheder.

Butikkerne må ikke gives en størrelse, der er mindre end 1200 m². Inden for området må der maks. etableres 7500 m2 til detailhandel. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er 40.

Bygninger må ikke opføres med mere end to etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 12 m over terræn.

Inden for området må der ikke indrettes butikker til handel med dagligvarer og der må ikke etableres boliger.

Kontakt

Yderligere information

Stine Würtz
9611 7643
Stine.Mark.Wurtz@holstebro.dk

Byggetilladelse 

Bente Damborg Christoffersen
9611 7714
bente.damborg.christoffersen@holstebro.dk

Grundsalg 

Kristina Krog
9611 7017
kk@holstebro.dk