Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn i alderen 46 uger til skolestart

Hvem kan få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis du;

 • har forældremyndighed over dit barn og opholder dig sammen med dit barn i Holstebro Kommune
 • ikke samtidig med benytter et dagtilbud til dit barn
 • ikke har nogen anden indkomst eller overførselsindkomst herunder SU, mens du får tilskud
 • har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Du er undtaget fra dette opholdskrav, hvis du er dansk statsborger, EU- eller EØS borger, og har boet i Danmark, EU eller EØS indenfor de sidste 7 ud af 8 år.
 • kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Dette gælder for danske statsborgere og borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz
 • har et barn, der er mellem 46 uger og op til skolealderen
 • passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år

 

Ansøg om tilskud

Her kan du indsende ansøgning om tilskud

Du skal have bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk med mindst krakteren 2, Prøve i dansk 2/3 eller tilsvarende. Du skal vedhæfte dokumentation på dine danskkundskaber, når du sender din ansøgning. 

Er du dansk statsborger eller statsborger i et land udenfor EU/EØS, så SKAL du sende dokumentation for danskkundskaber med din ansøgning.

EU/EØS borgere er fritaget for kravet om danskkundskaber, alle andre skal sende dokumentation.

 

 • 7.174 kr. pr. måned pr. barn i alderen 46 uger til barnet fylder 3 år.
 • 4.577 kr. pr. måned pr. barn fra barnet fylder 3 år til den 30. april det år, hvor barnet begynder i skole.
 • Tilskuddet reguleres hvert år til den 1. januar.
 • Tilskuddet kan ydes til børn i alderen 46 uger til skolestart.
 • Det er ikke muligt at få søskendetilskud i forbindelse med tilskuddet.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst men der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing.
 • Du optjener ikke feriepenge i perioden.
 • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Holstebro Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.
 • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Holstebro Kommune modtager ansøgningen.

Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år pr. barn.

Den samlede tilskudsperiode kan deles op i to, men må samlet set ikke overstige et år.

Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. 

Du har mulighed for at afbryde tilskud til pasning af eget barn, hvis barnet får en plads i dagtilbud.

Der kan højest udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

Vi skal senest have din ansøgning den 1. i måneden før perioden starter.

Eksempel :Hvis du ønsker at passe dit barn fra den 1. april, skal vi senest have din ansøgning den 1. marts.

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på op til 14 dage.

Du kan tidligst få bevilget tilskud fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning.

Ja, du må gerne afholde almindelig ferie i op til fem uger i både Danmark og i udlandet, forudsat at du selv passer dit barn i ferieperioden. Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage nogen form for indkomst, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn.

Du må dog godt modtage feriegodtgørelse. 
Vi foretager kontrol, og du kan blive bedt om at sende dokumentation på udbetalt feriegodtgørelse, for at sikre at der ikke er tale om en arbejdsindtægt.

Du optjener ikke feriepenge i tilskudsperioden

Nej, du kan ikke bruge børneorlov samtidig med du får tilskud til pasning.

Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunens regler for pasningsgaranti.

Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med en måneds varsel fra førstkommende 1. eller 16. i måneden. 

Du optjener ikke dagpenge i perioden med hjemmepasning.

Hvordan du er stillet økonomisk, skal du afklare med din arbejdsgiver, A-kasse eller lignende