Kontorelev

Holstebro Kommune er et attraktivt og anerkendt uddannelsessted med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi er proaktive og innovative i vores praksisnære og målrettede uddannelsesforløb.

Muligheder


Som kontorelev med speciale i offentlig administration i Holstebro Kommune har du mulighed for at: 

  • Sikre dig en alsidig uddannelse, som giver adgang til både det offentlige og det private arbejdsmarked med gode muligheder for ansættelse efterfølgende

  • At arbejde med borgernære opgaver og ekspedition samtidig med at du får mulighed for at prøve kræfter med projektopgaver og nogle af de driftsopgaver, som en stor organisation som Holstebro Kommune varetager

  • Blive én af holdet, du får tilknytning til afdelingen og du løser vigtige opgaver til gavn for borgere i Holstebro Kommune
  • Være tilknyttet en faglært person i hver praktikafdeling, som støtter dig i dit uddannelsesforløb. Ydermere blive en del af Elevforum, hvor både 1. og 2. årselever mødes til fælles undervisning og inspiration

  • Deltage i relevante interne og eksterne kurser
  • I løbet af din praktiktid være tilknyttet to forskellige praktiksteder. Nedenfor kan du se eksempler på praktiksteder

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration tager som hovedregel 2 år inkl. 13-15 ugers skoleophold. 

For at blive optaget skal du have gennemført et adgangsgivende grundforløb. Her kan du læse mere om adgangskrav og uddannelsen.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på UCH, Døesvej i Holstebro, og der er 3 obligatoriske skoleforløb á 3-4 uger fordelt over hele uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og en mundtlig eksamen.

Du får elevløn under hele uddannelsen. Her kan du se den aktuelle lønsats for kontorelever.

Vi søger kontorelever én gang om året med uddannelsesstart den 1. september. Vi annoncerer i januar-februar måned - se opslaget

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:


HR-Udvikling

Stine Hebsgaard
Administrativ konsulent
Tlf. 96117309 / 22184856


Stine.hebsgaard@holstebro.dk

Læs mere

Om kontoruddannelsen

Fortællinger om praktiksamarbejdet

Arbejdslivet ved Holstebro Kommune

I Bibliotek og Fritid er vi ca. 40 medarbejdere. Afdelingen dækker over Holstebro Bibliotek og Sport og Fritidsområdet. Som elev ved os, vil du primært have opgaver i relation til Biblioteket. Disse opgaver vil både være tilknyttet selve udlånsarbejdet, men også betjeningen af brugerne på Biblioteket. 

Vi laver hvert år mange arrangementer på Biblioteket – foredrag, kreative arrangementer, sangaftner og meget mere. Yderligere har vi også vores eget PR team tilknyttet, som laver plakater, programmer, bogmærker, pressemeddelelser, klummer og hvad der ellers kommer af kommunikationsopgaver.

I elevtiden vil du både komme omkring administrative opgaver på kontoret, eksempelvis regninger, bestilling og modtagelse af varer, men også kommunikationsopgaver. Der vil i elevtiden blive mulighed for at være med inde over planlægning af ”Open By Night” på biblioteket og afholdelse af diverse arrangementer. Du vil også blive en del af projekter, som løbende dukker op.

I Borgerservice er vi 27 medarbejdere fordelt i to teams. Team 1 arbejder primært med pladsanvisning, opkrævning, beboerindskudslån og ydelser til pensionister. Team 2 arbejder med pas, kørekort, folkeregistret og sygesikring. 

Trods to teams, arbejder vi fælles i vores frontekspedition, hvor alle ekspederer vores borgere i alt hvad Borgerservice har på ”menukortet”, ikke mindst alle de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Som elev i Borgerservice vil du blive tilknyttet Team 2, hvor du får din faste kontorplads. Du vil få et indgående kendskab til opgaverne opkrævning, pensionsydelser og indskudslån. Derudover vil du indgå i vores front- og telefonekspeditioner, hvor du skal ekspedere i alle afdelingens opgaver.

Borgerservice er afdelingen, hvor ingen dage er ens og intet bliver rutine. Service, digitalisering og hjælp til selvbetjening er nøgleordet - og kender vi ikke svarene, så finder vi dem.

I HR-Udvikling er vi 10 medarbejdere, og som elev vil du komme til at løse opgaver som understøtter HR opgaver, arbejdsmiljø- og uddannelsesopgaver. 

Du bliver en fast del af uddannelsesteamet og får kendskab til arbejdet med elever og studerendes praktikforløb. Du er med i hele processen fra rekruttering, ansættelse, fordeling af praktikpladser, opfølgning på fravær og trivsel samt meget mere. Du kommunikerer med elever, praktikvejledere, ledere og andre kollegaer i organisationen.

Samtidig vil du i dit praktikforløb blive tilknyttet forskellige projekter. Du vil få kendskab til forskellige systemer, og du bliver godt rustet til at arbejde med administration generelt og med særligt kendskab til rekruttering og uddannelseskoordinering.

På Job & Kompetencecenter Vest er vi 55 medarbejdere fordelt på forskellige teams.
Du bliver en del af administrationen, hvor vi er 3 medarbejdere ud over eleven.

Som elev kommer du til at løse opgaver i receptionen, får personaleadministrative opgaver, opgaver i forbindelse med bogholderi, opgaver forbundet med vores konferencecenter og diverse ad-hoc opgaver.

På Job & Kompetencecenter Vest får du kontakt med borgere, kursister og gæster i
konferencecenteret - både pr. telefon og ved fysisk fremmøde.

Du vil få kendskab til mange forskellige systemer og blive godt rustet til at arbejde med administration generelt.

Løn og Personale er en stabsfunktion bestående af 18 faste medarbejdere fordelt på 2 teams. Vi sørger for lønudbetaling til alle kommunens medarbejdere. 

Udover administrationen af løn, er vi konsulenter for de decentrale ledere i kommunen, her biddrager vi med alt lige fra hjælp til budgetopfølgning til opstart af en ansættelse og afskedigelse af en medarbejder. Vi vejleder omkring håndtering af sygdom og barsel og søger ligeledes refusion hertil. 

Som elev ved Løn & Personale vil du opleve at få frihed under ansvar til at håndtere dine egne opgaver. Du vil på sigt have dine egne institutioner, hvor du kommer med omkring hele processen igennem en medarbejders ansættelsesforhold. Du vil lærer at beregne en løn manuelt, indberette fravær ved sygdom og barsel samt at læse og fortolke aftaler og overenskomster på det område du har opgaver indenfor.

Teknik og Miljø er en forvaltning med ca. 100 medarbejdere, der løser opgaver indenfor alt hvad der ses, når man kigger ud ad vinduet – overordnet sagt. Det kan være alt fra en byggetilladelse, byudvikling, et hul i vejen, udlån af arealer til forskellige arrangementer, til pleje af natur og meget mere. 

Forvaltningen er delt op i 4 afdelinger med underopdeling i mindre teams. Vi arbejder sammen på tværs af forvaltningen og selvfølgelig på tværs af organisationen. Teknik og Miljø samarbejder med mange eksterne samarbejdspartnere, og har derfor stor kontaktflade i samfundet.

Som elev i Teknik og Miljø, vil du komme til at løse mange forskellige opgaver, alt efter hvilken afdeling du kommer til. Opgaverne er spændende, og varierer mellem mindre ad hoc opgaver, administrative opgaver, sagsbehandling, borgerkontakt og mere kreative opgaver. 

Som elev i Teknik og Miljø får du kendskab til forskellige fagsystemer, som du umiddelbart ikke stifter kendskab med i andre forvaltninger.

I Ydelsescentret er vi 27 medarbejdere, og som elev på Ydelsescentret får du hele pakken. Kompleks lovgivning, mulighed for at træffe afgørelser, stort indblik i mange af kommunens it-systemer og – ikke mindst – mulighed for kontakt med en bred gruppe af kommunens borgere og samarbejdspartner.

Du bliver en fast del af kontanthjælpsteamet og får kendskab til arbejdet med sagsbehandling herunder vurderinger, sagsoplysning og afgørelser, beregning og udbetaling af forsørgelsesydelser, særlig støtte, enkeltydelser og sygebehandling. Du bliver endvidere en del af Ydelsescentret ekspedition, hvor borgeren kan henvende sig uden forudgående aftale. Her råd og vejledes borgerne ift. deres aktuelle henvendelse/situation som kan være alt fra økonomi, muligheder, ret, pligt og krav. 

Du vil i dit praktikforløb få trænet dine kommunikative færdigheder – både skriftlig og mundtlig samt få en god indsigt i jura/lovgivning, da der arbejdes ud fra flere forskellige lovgivninger. Samtidig vil dine samarbejdsevner blive styrket både ift. interne og eksterne samarbejdspartner.

Som elev i Økonomi bliver du IKKE en del af 20 grå og kedelige bogholdere – MEN af 20 ungdommelige og humoristiske medarbejdere.   

Du vil blive tilknyttet vores Økonomiservice team, hvor du kommer til at hjælpe forvaltninger og institutioner i økonomisystemet, og yde service til de ledere, som har et økonomisk ansvar. Du vil også komme til at hjælpe medarbejdere, som tager sig af den praktiske del af regnskabsarbejdet. Du vil, igennem dette arbejde få en bred viden om økonomisystemets funktioner, samt hvilke informationer der kan trækkes via systemet.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af postfordeling, bilagsbehandling og registrering af indbetalinger. På den måde vil du lære hvilke udgifter/indtægter en kommune administrerer. Derudover vil du komme til at arbejde med udbetalingskørsel, oprettelse af kontonumre, afstemninger, m.m.

Du får et godt indblik i økonomistyring, både central og decentral. Du får redskaber til, hvordan du yder god service via telefonsupport. Begge dele noget du kan bruge i dit videre arbejdsliv.

Du tænker måske at det kun drejer sig om tal og excel-ark, men det er meget mere end bare det!

Kontorelev ved Holstebro Kommune

"Som elev i HR-Udvikling har jeg udviklet mig både personlig og fagligt, og jeg har fået mange spændende opgaver. Der har været en stor tillid til at jeg løser opgaverne, og det har gjort at jeg har arbejdet meget selvstændigt. Ved Holstebro Kommune er der stor fokus på det, at være elev, og man har et tæt sammenhold med de andre elever. Du bliver set som den person du er, og alle er lige vigtige. Jeg vil til en hver tid anbefale Holstebro Kommune som praktikplads".

/Isabella Vangsgaard Ottesen. Kontorelev-studerende, HR-Udvikling, 2019-2020/