Ofte stillede spørgsmål

Holstebro Kommune har i arbejdet med helhedsplanen for Idomlund-området løbende fået spørgsmål om bl.a. størrelsen på området, processen for planlægningen og dét at være lodsejer i området. Dem kan du se her sammen med kommunens svar.

Der er behov for indledende at undersøge et stort område af flere årsager. Ca. halvdelen af området er beskyttet på forskellig måde. Der er en hel del arealrestriktioner på store dele af området, dvs. fredskov, beskyttet natur, beskyttede fortidsminder, beskyttelseslinjer til Storå og skov samt bevaringsværdige landskaber. Det betyder, at store dele af arealet inden for afgrænsningen ikke kan anvendes til PtX-anlæg. Arealerne er dog taget med i undersøgelsesområdet, da kommunen på den måde kan arbejde med hensynene til landskabet og den natur, der skal beskyttes.

Desuden skal der være plads til afstande imellem de forskellige anlæg, infrastruktur samt plads til korridorer til forsyning så som vand-, el- og spildevand og et brintrør.
Kommunen forventer, at kun en mindre del af området skal udnyttes til PtX-anlæg, men har behov for at holde mulighederne åbne for at placere tilknyttede funktioner som f.eks. vandhåndtering og følgeerhverv i dele af området. 

 

Afgrænsningen af undersøgelsesområdet ved Idomlund forventes ikke at blive udvidet.

Holstebro Kommune er i dialog med fem udviklere. Det drejer sig om Plug Power, RWE, CIP/COP, Skovgaard/Ørsted og Everfuel. 

Muligheden for placering af PtX-anlæg i området ved Idomlund er en del af Kommuneplan 2021, som blev vedtaget af Byrådet den 21. oktober 2021. Se mere her i Kommuneplan 2021.

Herefter har Økonomiudvalget den 30. november 2022 besluttet at indkalde forslag og ideer fra offentligheden til planlægningsarbejdet for vedvarende energianlæg og PtX-anlæg med en frist på 10 uger. I annoncen til indkaldelse af forslag og ideer fremgår en foreløbig placering ved Idomlund. På baggrund af de indkomne ideer besluttede Økonomiudvalget den 14. juni 2023 at igangsætte planlægning for PtX-anlæg ved Idomlund, og den 4. oktober 2023 besluttede Økonomiudvalget en egentlig afgrænsning for området samt et udkast til de principper, som vil indgå i planlægningen. 

Holstebro Kommune vil via hjemmesiden dele oplysninger af bred interesse og via konkrete høringer sikre både info og inddragelse, som loven foreskriver. Derudover vil der blive løbende inddragelse af Idom-Råsted Borgerforening ift. de brede interesser og afholdt møder med lodsejere, når der er konkret anledning til at informere om væsentlige forhold for denne særlige kreds.

Planlægningen ift. udviklingen af området ved Idomlund kan deles op i en helhedsplan, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. De tre planlægningsspor vil forløbe delvist sideløbende.

Det forventes, at helhedsplanen er klar i løbet af 2024. Herefter at detailplanlægningen, med dertil hørende offentlighedsfaser, for de første PtX-anlæg påbegyndes i 2024. Detailplanlægningen forventes afsluttet frem mod den sidste halvdel af 2025, hvorefter en række myndighedstilladelser også skal være på plads inden etablering.

Det vil være kommune- og lokalplanlægningen, der sætter de endelige rammer og bestemmelser for etableringen af de enkelte erhvervsområder. Den overordnede afgrænsning forventes at være på plads senest i 3. kvartal 2024. Detailplanlægningen for de første anlæg i 3. – 4. kvartal 2025. 

Nej, det er ikke meningen, at der skal opstilles vindmøller og solcelleanlæg inden for helhedsplanen. 

I dag eksisterer der fire ordninger med det formål at kompensere naboer og lokalsamfund, men PtX anlæg er ikke på nuværende tidspunkt omfattet af disse. Hvorvidt dette ændres i fremtiden, vides ikke. 

I marts 2023 underskrev Danmark og Tyskland en hensigtserklæring om brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland i form af en nedgravet brintrørledning, der skal give mulighed for at føre brint fra det vestlige Jylland til Tyskland. Målet er, at ledningen skal være færdig i 2028.

I maj 2023 blev der indgået en politisk aftale om drift af dansk, rørbunden brintinfrastruktur. Det blev besluttet, at infrastrukturen skal være offentligt ejet gennem Evida og Energinet. Der arbejdes på flere fronter, for at brintledningen skal være klar ved Idomlund allerede fra 2028, og derfor afholder de tre nordvestjyske kommuner også en fælles konference på Christiansborg bl.a. om brintledningen.

Det er kommunens klare forventning, at brinten primært skal transporteres via det kommende brintrør. Indtil brintrøret er etableret, vil brinten dog blive transporteret med lastbil. Den brint, der skal transporteres med lastbil, skal transporteres via Ringkøbingvej.

Der kan være særlige krav til oplag af stoffer og beredskab i forhold til brand- og eksplosionsfare. Det er bl.a. oplagets størrelse, der afgør, hvilke krav virksomhederne omfattes af, og hvorvidt en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projekter omfattet af risikobekendtgørelsen er også underlagt krav om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen og beredskabslovgivningen i forhold til brandsikkerhed. Der opereres i Danmark med omfattende krav til sikkerhed og accepteres kun etablering ved dokumentation for meget lav risiko for ulykke.

Der er indgået en række privatretlige aftaler mellem lodsejere og PtX-udviklere for at sikre de nødvendige arealer. 

Når der er gennemført lokalplanlægning, har kommunen i helt særlige tilfælde mulighed for at ekspropriere arealer eller rettigheder. Forudsætningerne er bl.a., at aftaler ikke kan indgås frivilligt, og at der er et helt aktuelt behov for arealer for at virkeliggøre lokalplanen.

Kommunen har ingen forventning om, at der vil blive eksproprieret arealer.

Holstebro Kommune i dialog med ministeren for landdistrikter om eventuelle nye og lempeligere muligheder for boliger i lokalsamfund, der er berørt af planlægning til vedvarende energi.

Der er pt. fem kommunale byggegrunde til salg på Idom Kirkevej. Derudover er der to områder, der i kommuneplanen er udlagt til boligområder og som kan indgå i en kommende udvikling på baggrund af lokalplanlægning.

 

Der kan, hvis Byrådet beslutter sig for det, etableres nye byggegrunde i de to kommuneplanlagte boligområder på baggrund af en konkret lokalplan, hvilket er en proces, der tager ca. 7-10 måneder. Dertil skal lægges tid til byggemodning.

Det ved kommunen ikke, men forventningen er, at der skabes mange arbejdspladser med bosætning til følge. Undersøgelser viser, at den grønne omstilling i Danmark vil medføre mere end 100.000 arbejdspladser, og Holstebro Kommune har med Idomlund-stationen gode forudsætninger for at få andel i disse. Erfaringer fra etableringen af servicehavnen i Thorsminde viser, at der følger mange arbejdspladser med.

Der er ikke lovhjemmel til at stille krav om økonomisk kompensation. Men Holstebro Kommune er fokuseret på alle ”bundlinjer” i realiseringen af projektet, herunder særligt effekten ved nye lokale arbejdspladser som grundlaget for lokal udvikling.

Holstebro Kommune skal i planlægningen varetage hensynet til de samlede interesser, herunder lokal udvikling, natur og miljø, samt at der opnås en hensigtsmæssig planlægning. De individuelle interesser i denne sag kan være vidt forskellige og kan ikke varetages individuelt af kommunen, bortset fra at der sikres de rettigheder, som lovgivningen tilskriver, og vejledning om de regler og den lovgivning kommunen forvalter.