Klimatilpasningsprojekt

I foråret 2019 blev planerne for et klimatilpasningsprojekt, der skal forebygge store oversvømmelser i Holstebro by vedtaget.

Projektet går ud på at bygge et dæmningsanlæg med sluse i ådalen opstrøms byen. I vandkraftsøen bygges en ny dæmning og sluse, som gør det muligt kortvarigt at hæve vandspejlet i Vandkraftsøen.  Herved kan der holdes vand tilbage oven for byen i situationer, hvor der er risiko for at vand fra Storå oversvømmer Holstebro midtby.

Projektet skal sikre 750 ejendomme i Holstebro midtby, svarende til værdier for 4 mia kr. Der er mange interesser i spil i form af natur, landskab, vandløbstilstand, fiske- og faunapassage og kulturarv. Det projekt, som er besluttet, har fundet en balance imellem alle disse interesser, så alle interesser sikres bedst muligt mod påvirkninger, når Holstebro by skal beskyttes mod vandmasser op til 4,5 mio m3. Denne mængde svarer til 4 gange vandmængden i Vandkraftsøen, som ligger umiddelbart opstrøms Holstebro midtby.

Den offentlige miljøvurdering (VVM-forløb) skal afsluttes med en VVM-tilladelse, som fastsætter de vilkår projektet skal overholde. Desuden skal flere myndighedstilladelser på plads før første spadestik til anlægsbyggeri kan tages. Det drejer sig for eksempel om dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven. 

Planer og dokumenter fra høringsperioden kan hentes fra boksen nedenfor.

Generel information

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. august 2020 af Jacky Hansen