Klimatilpasning af Storå

Klimatilpasningsprojekt på "stand by"

Risikostyringsplan for Holstebro by

Holstebro midtby er udpeget til risikoområder for oversvømmelser. Det forpligter kommune til at have en Risikostyringsplan. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå.
 

Risikostyringsplan

Klimatilpasningsprojekt på "stand by"

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist afgørelsen om et klimaprojekt, der skal hjælpe med at beskytte Holstebro midtby mod oversvømmelser, til fornyet behandling hos Kommune. Det sker efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening.

Klagenævnet finder at projektet på flere punkter strider mod såvel EUs Vandrammedirektiv som Habitatdirektiv. Derfor kan projektet kun realiseres, hvis det kan godtgøres at projektet opfylder betingelserne for at direktivernes undtagelsesbestemmelser kan bringes i spil.

Der er allerede lagt et stort stykke arbejde i belysningen af klimatilpasningsprojektet og dets konsekvenser. Kommunen vil nu igangsætte de yderligere undersøgelser, der skal til, for at Miljøstyrelsen – som formelt skal behandle sagen – kan vurdere, om der kan meddeles undtagelser fra Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.

Læs også vores nyhed om fornyet tro efter møde med minister.

Spørgsmål til klimatilpasning?

Vi har samlet nogle af de spørgsmål der ofte bliver stillet om klimatilpasning.

Læs mere om spørgsmålene og klimaet