Slut med vandkaos

Klimatilpasningsprojekt der skal forebygge store oversvømmelser.

Se videoen - og bliv klogere på hvad projektet går ud på

Klimatilpasningsprojekt skal tilbageholde vand svarende til 4 gange vandmængden i Vandkraftsøen oven for byen. Herved kan vandgennemstrømningen gennem byen styres, så åen ikke oversvømmer store dele af midtbyen.

Planen er klar 

Der er meddelt VVM tilladelse til projektet, der skal sikre værdier for over 4 mia kr. Der er mange interesser i spil i form af natur, landskab, vandløbstilstand, fiske- og faunapassage og kulturarv.

Det projekt, som er besluttet, er en balance imellem alle disse interesser. Læs mere om projektet under spørgsmål og svar

Efter et omfattende arbejde med at identificere mulige indsatser for at lave naturtiltag for den natur, som risikerer at blive påvirket af projektet, ligger der nu en plan klar. På grund af indkomne klager over VVM-tilladelsen, afventer projektet afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet

VVM-tilladelsen er afslutningen af den offentlige miljøvurdering (VVM-forløb). VVM-tilladelse fastsætter de vilkår projektet skal overholde. Desuden skal flere myndighedstilladelser indhentes før første spadestik til anlægsbyggeri kan tages. Det drejer sig for eksempel om dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven

 

VVM-tilladelse til Klimatilpasningsprojekt meddelt

Holstebro Kommune har den 12. juli 2021 meddelt VVM tilladelse til klimatilpasningsprojekt for bedre oversvømmelsessikring af Holstebro by. Klagefristen er udløbet.
 

Klimatilpasningsprojekt - VVM-tilladelse

VVM tilladelsen er med meddelt som den overordnede og rammesættende tilladelse til projektet som skal sikre mere end 700 ejendomme og værdier for 4,3 mia kr i mod oversvømmelser fra Storåoplandet.

VVM tilladelsen fastsætter de overordnede vilkår til projektet ift anlæggenes etablering og drift, samt fastlægger de rammebestemmelser som skal sikre natur og miljø mod væsentlige konsekvenser af anlægget.

Som en del af vilkårene skal Holstebro Kommune etablere 8 ha erstatningsnatur og 33 ha naturkompenserende foranstaltninger svarende til en indsats der dækker 57 fodboldbaner. Indsatserne er målrettet den natur som fjernes ved anlæggelse af dæmning og den natur som i øvrigt påvirkes ved vandmagasineringen, herunder særligt målrettet den mest sårbare natur.

Du kan i boksen ”Grundlag for afgørelse om VVM-tilladelse” finde alle de bagvedliggende og tilhørende dokumenter. I filmen ”Slut med Vandkaos” kan du se fortællingen om projektet og på kortet kan du se området projektet berører.

Sådan styres sluserne

Denne lille tegnefilm fortæller om styreprincipperne for drift af klimatilpasningsanlæggets slusesystemer ved Vandkraftsøen og i ådalen øst for motorvejen.

Risikostyringsplan for Holstebro by

Holstebro midtby er udpeget til risikoområder for oversvømmelser. Det forpligter kommune til at have en Risikostyringsplan. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå.
 

Risikostyringsplan