Holstebro Integrationsråd

Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende.

Referater

Her kan du se referater fra Integrationsrådet

Læs mere

Her kan du læse om Rådet for Etniske Minoriteter

Integrationsrådet består af 7 medlemmer med bopæl i kommunen. 

Byrådet bestemmer, hvem der skal sidde i Integrationsrådet. 4 af medlemmerne og suppleanterne udpeges efter ansøgning, og Rådet sammensættes bredt - i forhold til sprog, køn og interesser. Danskere med interesse for integration kan også søge om medlemskab.

 

Tiaheswery Thiaharaja

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 23 23 25 47
tiaheswery@gmail.com
Udpeget af Byrådet

Billede af Tiaheswery Thiaharaja

Josaph Francis Ragunathan 

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 42 30 07 90 
j.f.ragunathan@gmail.com
Tamilsk, singalesisk

Billede af Josaph Francis Ragunathan

Karina Byskov Viborg

Telefonnummer: 9611 3876
Karina.Byskov.Viborg@holstebro.dk
Udpeget af Jobcentret

 

Billede af Mette Marie Thomsen

Tom Bach Nielsen

Mobil: 61 62 05 30
Bach1961@gmail.com
Udpeget af Byrådet

 

Billede af Bo Henriksen

Ghassan Rahmi

Mobil:  
ag.rahme82@gmail.com
Arabisk, dansk, engelsk

Billede af Ghassan Rahmi

Dieu-Benit Moki Bombimbo

Mobil:  
dieubenit@live.dk
Dansk, fransk, engelsk, lingala, swahili

Billede af Dieu-Benit Moki Bombimbo

Sabrina Martello

Mobil:
sabrinamartello@gmail.com
Italiensk, Spansk, Engelsk, dansk

Billede af Sabrina Martello

Alice Flink (Sekretær)

Mobil:  
af@kulturogfrivillighuset.dk
 

Billede af Alice Flink

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen tilbyder. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgerne i kommunen og bidrager til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. En nødvendig forudsætning for en vellykket integration.

Alle møder er offentlige. Dog kan Integrationsrådet bestemme, at det enkelte møde efter omstændighederne holdes for lukkede døre. 

Kultur & Frivillighuset
Nygade 22
7500 Holstebro

kfh@kulturogfrivillighuset.dk
Tlf.: 97413055

Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats og medvirke til, at Holstebro Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle sager vedr. enkeltpersoner. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Stk. 5. Der afholdes dialogmøder mellem Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget. Integrationsrådet kan foreslå emner til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

Stk 6. I samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget kan der udvælges temaer, som Integrationsrådet har særlig fokus på i en periode.

Kapitel 2 Integrationsrådets sammensætning

§ 1. Integrationsrådet består af 7 medlemmer med bopæl i kommunen, med følgende
sammensætning af medlemmer og stedfortrædere:

  • Lokale flygtninge- / indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer med interesse for integration (Borgere fra EU/EØS-lande eller nordiske lande kan også vælges til Integrationsrådet), 4 medlemmer, stedfortrædere er listen over godkendte ansøgere
  • Skolebestyrelserne, 1 medlem, 1 stedfortræder
  • Jobcentret, 1 medlem, 1 stedfortræder
  • Udpeges af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer, 2 stedfortrædere
  • I alt 7 medlemmer og 3 stedfortrædere (+ ansøgerliste)

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 4. pkt. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Stedfortrædere inviteres til at deltage i Integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af medlemmers fravær.

Stk. 5. Der lægges ved udpegningen vægt på at sammensætte et Integrationsråd med så stor bredde som muligt i forhold til sprog, alder og køn. Desuden vægtes ansøgernes interesse for området, samt deres personlige og faglige kompetencer.

Kapitel 3 Funktionsperiode

§ 2. Integrationsrådet følger kommunalbestyrelsens valgperioden. Midtvejs i perioden, efter 2 år, vil der være mulighed for nyudpegning nye medlemmer til Integrationsrådet, fx hvis der er medlemmer, som ikke har ønske om at deltage i hele valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil der er udpeget af nye medlemmer af rådet.

Kapitel 4 Konstituering

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Kapitel 5 Udmeldelse og genbesættelse

§ 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt., hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer ønsker fornyet formandsvalg. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde,  hvorunder valget skal afholdes.

Stk. 2. Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42 stk. 3.

Stk. 3. Hvis et medlem stopper i Integrationsrådet, genbesættes pladsen af stedfortræderen. Hvis det medlem, der stopper, repræsenterer etniske grupper har Integrationsrådet kompetence til at foreslå en eller flere nye kandidater overfor Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget foretager herefter den endelige udpegning af et nyt medlem. Ved løbende udpegning af nye medlemmer tages udgangspunkt i den godkendte stedfortræderliste. Samtidig skal det tilstræbes at Integrationsrådet fortsat er sammensat med så stor bredde som muligt i forhold til sprog, alder og køn.

Kapitel 6 Eksklusion

§ 5. Et medlem kan ekskluderes, hvis dette ved omtale eller handling skader Integrationsrådets interesser eller anseelse.

Stk. 2. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden Integrationsrådet træffer sin afgørelse. Medlemmet er inhabil i afgørelsen af eksklusionsspørgsmålet jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Stk. 3. En Integrationsrådsbeslutning om eksklusion kræver, at 5 ud af de øvrige 7 integrationsrådsmedlemmer stemmer for eksklusionen.

Kapitel 7 Integrationsrådets virksomhed

Integrationsrådets møder

§ 6. Integrationsrådet holder møde minimum 4 gange om året.

Stk. 2. Integrationsrådet kan vælge at holde flere møder, hvis formanden finder det fornødent, eller hvis flere medlemmer ønsker det.

§ 7. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage på et møde i det omfang, der er behov herfor. 

§ 8. Formanden indkalder til møde og sender udkast til dagsorden ud senest 1 uge før mødet.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan få et punkt med på dagsordenen ved at sende  forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødet.

Stk. 3. En sag, der ikke har været med på udkastet til dagsorden kan ved mødets begyndelse tages med på dagsordenen, hvis der er flertal herfor, eller hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse.

Mødets afvikling og beslutninger

§ 9. Integrationsrådets møder ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

§ 10. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede, når der bliver stemt.

Stk. 4. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

§ 11. Der tages referat af Integrationsrådets møder og beslutninger. Et mindretal kan ønske sin opfattelse tilføjet i referatet. Referat sendes til rådets medlemmer og stedfortrædere senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis der er kommentarer til referatets formuleringer vil disse blive indarbejdet i referatet på det førstkommende møde.

§ 12. Referaterne fra Integrationsrådets møder offentliggøres på Holstebro Kommunes hjemmeside, samt foreligges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget løbende.

Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Bestemmelser om habilitet og tavshedspligt

§ 13. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 14. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

Kapitel 4 Sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet

§ 15. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og referater.

Kapitel 5 Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed

§ 15. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.

Kapitel 6 Integrationsrådets beretning

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Stk. 2. Årsberetningen sendes til Holstebro Kommune og til ministeriet, der dækker integrationsområdet. Beretningen foreligges for Arbejdsmarkedsudvalget, og offentliggøres på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 17. Denne forretningsorden er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 17. januar 2018. Herved erstattes tidligere vedtægter + forretningsorden af 15/9 2009.