Holstebro Integrationsråd

Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende. 

Hvad kan vi gøre for dig?

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen tilbyder. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgerne i kommunen og bidrager til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. En nødvendig forudsætning for en vellykket integration. 

Alle møder er offentlige. Dog kan integrationsrådet bestemme, at det enkelte møde efter omstændighederne holdes for lukkede døre. 

Du kan læse mere om etniske minoriteter på rem.dk

Læs artikel om rådet og deres arbejde

Fokusområder

Fokus på synlighed i offentligheden og hvad integrationsrådet kan bruges til både af borgere, virksomheder såvel som kommune.

2023 - 2025

 • Vi skal være den bedste kommune i Danmark til etnisk ligestilling!
 • Bidrage til at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende.
 • Være medspiller og rådgiver med ekspertviden om integrationsområdet lokalt. 

2023

Integrationsrådet har ansat 2 nye job- og uddannelsesguider på baggrund af den tidligere succes. Ansættelserne løber fra 1. april 2023 til 31. december 2023.

Forløbet er 2-delt indsats:

 • Den ene indsats er rettet mod kvinder uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er på offentlig forsørgelse. Formålet er at få flere kvinder i job og uddannelse såvel som at informere om de muligheder der er for at indtræde på arbejdsmarkedet. 
 • Den anden del af indsatsen handler om at skabe et mentornetværk for kvinderne, hvor erhvervsaktive kvinder med anden etnisk baggrund kan fungere som rolle modeller. Det kan både være i forhold til valg af job såvel som drøftelser om hvordan man får en hverdag til at hænge sammen med job og familie. 

2021 - 2022

Integrationsrådet ansatte fra den 1. oktober 2021 til den 30. juni, 2 job- og uddannelsesguider. 

Indsatsen var 2-delt:

 • Den ene indsats var rettet mod kvinder uden for arbejdsmarkedet, og som ikke var på offentlig forsørgelse. Formålet var at få flere kvinder i job og uddannelse såvel som at informere om de muligheder der er for at indtræde på arbejdsmarkedet. 9 ud af de 10 henviste kvinder fik job, gik i uddannelse, kom i praktik eller blev aktiv jobsøgende. 
 • Den anden del af indsatsen blev brugt til et uddannelsesforløb, hvor 20 kvinder startede og 15 blev uddannet som "Bydelsmødre".

2021 

Integrationsrådet har den 1. oktober 2021 til den 30. juni 2022 ansat 2 job- og uddannelsesguider. De skal arbejde med at få kvinder som står udenfor arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

2019

Integrationsrådet har arbejdet med emnet "Social kontrol" i 2019. Der blev afholdt Seminar med oplæg af Aydin Soei, der er næstformand i Københavns Kommunes ekspertgruppe til bekæmpelse af social kontrol, med efterfølgende workshop for 80 skoleledere, skolelærere, Bydelsmødre, ungerådet samt ansatte i Helhedsplanen.

Efterfølgende blev der afholdt Seminar for borgere i Trekanten Holstebro om social kontrol med titlen "Hvorfor blander kommunen sig i vores liv? "Familie og rettigheder". Her var 70 borger mødt frem for at høre oplæg samt deltage i paneldiskussion med politikere.

Kender du dine rettigheder? Kæmp for dit frie valg af uddannelse og job, fritidsinteresser, partner og venner!

Spørg efter hjælp hos for eksempel: venner, lærere, anonym telefonrådgivning tlf. 70 27 76 66, www-red-center.dk.

Byrådet bestemmer, hvem der skal sidde i Integrationsrådet. Rådet består af 8 medlemmer med bopæl i kommunen.

4 af medlemmerne og suppleanterne udpeges efter ansøgning, og Rådet sammesættes bredt - i forhold til sprog, køn og interesser.

Danskere med interesse for integration kan også søge om medlemskab. 

 

Vil du have indflydelse på spørgsmål om integration?

Alle med interesse for integration er velkommen til at ansøge om at blive rådsmedlem af Holstebro Integrationsråd. 

Ansøgning

Spørgsmål til arbejdet som rådsmedlem kan stiles til integrationsrådet. 

Ansøgningen sendes til sekretær Alice Flink: af@kulturogfrivillighuset.dk

Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats og medvirke til, at Holstebro Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle sager vedr. enkeltpersoner. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Stk. 5. Der afholdes dialogmøder mellem Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget. Integrationsrådet kan foreslå emner til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

Stk 6. I samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget kan der udvælges temaer, som Integrationsrådet har særlig fokus på i en periode.

Kapitel 2 Integrationsrådets sammensætning

§ 1. Integrationsrådet består af 8 medlemmer med bopæl i kommunen, med følgende
sammensætning af medlemmer og stedfortrædere:

 • Lokale flygtninge- / indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer med interesse for integration (Borgere fra EU/EØS-lande eller nordiske lande kan også vælges til Integrationsrådet), 4 medlemmer, stedfortrædere er listen over godkendte ansøgere
 • Skolebestyrelserne, 1 medlem, 1 stedfortræder
 • Jobcentret, 1 medlem, 1 stedfortræder
 • Udpeges af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer, 2 stedfortrædere
 • I alt 8 medlemmer og 4 stedfortrædere (+ ansøgerliste)

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 4. pkt. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Stedfortrædere inviteres til at deltage i Integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af medlemmers fravær.

Stk. 5. Der lægges ved udpegningen vægt på at sammensætte et Integrationsråd med så stor bredde som muligt i forhold til sprog, alder og køn. Desuden vægtes ansøgernes interesse for området, samt deres personlige og faglige kompetencer.

Kapitel 3 Funktionsperiode

§ 2. Integrationsrådet følger kommunalbestyrelsens valgperioden. Midtvejs i perioden, efter 2 år, vil der være mulighed for nyudpegning nye medlemmer til Integrationsrådet, fx hvis der er medlemmer, som ikke har ønske om at deltage i hele valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil der er udpeget af nye medlemmer af rådet.

Kapitel 4 Konstituering

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Kapitel 5 Udmeldelse og genbesættelse

§ 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt., hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer ønsker fornyet formandsvalg. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde,  hvorunder valget skal afholdes.

Stk. 2. Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42 stk. 3.

Stk. 3. Hvis et medlem stopper i Integrationsrådet, genbesættes pladsen af stedfortræderen. Hvis det medlem, der stopper, repræsenterer etniske grupper har Integrationsrådet kompetence til at foreslå en eller flere nye kandidater overfor Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget foretager herefter den endelige udpegning af et nyt medlem. Ved løbende udpegning af nye medlemmer tages udgangspunkt i den godkendte stedfortræderliste. Samtidig skal det tilstræbes at Integrationsrådet fortsat er sammensat med så stor bredde som muligt i forhold til sprog, alder og køn.

Kapitel 6 Eksklusion

§ 5. Et medlem kan ekskluderes, hvis dette ved omtale eller handling skader Integrationsrådets interesser eller anseelse.

Stk. 2. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden Integrationsrådet træffer sin afgørelse. Medlemmet er inhabil i afgørelsen af eksklusionsspørgsmålet jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Stk. 3. En Integrationsrådsbeslutning om eksklusion kræver, at 5 ud af de øvrige 7 integrationsrådsmedlemmer stemmer for eksklusionen.

Kapitel 7 Integrationsrådets virksomhed

Integrationsrådets møder

§ 6. Integrationsrådet holder møde minimum 4 gange om året.

Stk. 2. Integrationsrådet kan vælge at holde flere møder, hvis formanden finder det fornødent, eller hvis flere medlemmer ønsker det.

§ 7. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage på et møde i det omfang, der er behov herfor. 

§ 8. Formanden indkalder til møde og sender udkast til dagsorden ud senest 1 uge før mødet.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan få et punkt med på dagsordenen ved at sende  forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødet.

Stk. 3. En sag, der ikke har været med på udkastet til dagsorden kan ved mødets begyndelse tages med på dagsordenen, hvis der er flertal herfor, eller hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse.

Mødets afvikling og beslutninger

§ 9. Integrationsrådets møder ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

§ 10. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede, når der bliver stemt.

Stk. 4. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

§ 11. Der tages referat af Integrationsrådets møder og beslutninger. Et mindretal kan ønske sin opfattelse tilføjet i referatet. Referat sendes til rådets medlemmer og stedfortrædere senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis der er kommentarer til referatets formuleringer vil disse blive indarbejdet i referatet på det førstkommende møde.

§ 12. Referaterne fra Integrationsrådets møder offentliggøres på Holstebro Kommunes hjemmeside, samt foreligges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget løbende.

Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Bestemmelser om habilitet og tavshedspligt

§ 13. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 14. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

Kapitel 8 Sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet

§ 15. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og referater.

Kapitel 9 Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed

§ 15. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.

Kapitel 6 Integrationsrådets beretning

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Stk. 2. Årsberetningen sendes til Holstebro Kommune og til ministeriet, der dækker integrationsområdet. Beretningen foreligges for Arbejdsmarkedsudvalget, og offentliggøres på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Kapitel 10 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 17. Denne forretningsorden er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 17. januar 2018. Herved erstattes tidligere vedtægter + forretningsorden af 15/9 2009.

Medlemmer af Integrationsrådet

Josaph Francis Ragunathan

Josaph Francis Ragunathan

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 42 30 07 90
j.f.ragunathan@gmail.com
Tamilsk - Singalesisk

Ghassan Rahmi

Ghassan Rahmi

Mobil:  42 15 52 47
ag.rahme82@gmail.com
Arabisk - Dansk - Engelsk

Ghada Mansour

Hoodo Farah

Mobil:  42 76 42 12
hoodo2715@gmail.com

Somalisk - Arabisk - Engelsk - Dansk

Tiaheswery Thiaharaja

Tiaheswery Thiaharaja

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 23 23 25 47
tiaheswery@gmail.com
Udpeget af Byrådet

Lise Østermark

Karsten Elmholdt Olesen

Mobil: 3190 5346
karsten.elmholdt.olesen@holstebro.dk
Udpeget af Byrådet

Karina Byskov Viborg

Karina Byskov Viborg

Telefonnummer: 9611 3876
Karina.Byskov.Viborg@holstebro.dk
Udpeget af Jobcentret

Alice Flink

Alice Flink (Sekretær)

Mobil: 21 55 69 46

af@kulturogfrivillighuset.dk